Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Čo je žiadosť o súčinnosť ?

Čo je žiadosť o súčinnosť ?

Kategória: GDPR

Konanie o ochrane osobných údajov v podmienkach Slovenskej republiky môže v zmysle ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) začať dvojakým spôsobom – na návrh dotknutej osoby alebo bez návrhu. Takýto, ľudovo povedaný „podnet“, môže pritom podať aj osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom.

Zákon o ochrane osobných údajov vymedzuje, čo musí návrh na začatie konania obsahovať. Okrem všeobecných ustanovení, ktorými sú napríklad meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené a predmetu návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, sú to aj dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu.

V praxi môže nastať situácia, že dotknutá osoba vo svojom návrhu neuvedie dôkazy na podporu svojich tvrdení, resp. porušenie, na ktoré poukazuje, nevymedzí dostatočne jasne a zrozumiteľne. V takýchto prípadoch Úrad na ochranu osobných údajov SR predtým než začne správne konanie vo veci samej, si prostredníctvom žiadosti o poskytnutie súčinnosti väčšinou od prevádzkovateľa vyžiada dodatočné informácie.

Samotná žiadosť o poskytnutie súčinnosti spravidla obsahuje otázky, ktoré sa týkajú návrhu vo veci samej. Môže ísť o poskytnutie informácie, na akom právnom základe subjekt, proti ktorému návrh smeruje, spracúva osobné údaje navrhovateľa, ďalej či si splnil voči navrhovateľovi informačnú povinnosť v zmysle čl. 13 alebo 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a podobne. Žiadosť väčšinou obsahuje aj požiadavku, aby sa subjekt, proti ktorému návrh smeruje, vyjadril k samotnému návrhu a aby doplnil aj ďalšie informácie, ktoré môžu s danou vecou súvisieť.

Do kedy je subjekt, proti ktorému návrh smeruje, povinný poskytnúť požadovanú súčinnosť? Úrad na ochranu osobných údajov SR udáva spravidla 10 až 15-dňovú lehotu. Pozor, nejedná sa o pracovné dni, takže do lehoty sa započítava víkend aj sviatok.

Treba mať na pamäti, že subjekt, proti ktorému návrh smeruje, je v zmysle ust. § 104 zákona o ochrane osobných údajov povinný poskytnúť Úradu na ochranu osobných údajov SR svoju súčinnosť. V opačnom prípade je Úrad na ochranu osobných údajov SR oprávnený uložiť pokutu až do 10 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 2 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Mohlo by vás zaujímať

Kontakt

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB