Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Ochrana osobných údajov pre školy

Bezplatná cenová ponuka
Ochrana osobných údajov pre školy

Čerpajte zo skúseností viac ako 1800 škôl

Vďaka našim bohatým skúsenostiam v oblasti školstva vieme, akým reálnym problémom v oblasti ochrany osobných údajov čelí každá škola. V rámci nášho pôsobenia sme sa v prostredí škôl stretli s rôznorodými problémami. Pri spolupráci s nami nájdete riešenie na každú situáciu. Čerpajte aj Vy zo skúseností viac ako 1800 škôl na Slovensku.

Ponúkame Vám služby zamerané na oblasť ochrany osobných údajov. Vďaka našej službe budete mať istotu, že všetky osobné údaje, ktoré spracúvate, sú v bezpečí. Vo Vašej organizácii vykonáme analýzu, vypracujeme potrebnú dokumentáciu, preškolíme zamestnancov a v prípade kontroly Vás budeme fyzicky zastupovať. Vyhnete sa tak prípadnému porušeniu nariadenia GDPR a vysokým pokutám.

Poskytneme Vám až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú nepretržite dohliadať nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov vo Vašej organizácii. Zodpovedné osoby Vám budú k dispozícii v prípade akejkoľvek konzultácie alebo bezpečnostného incidentu.

Vašej organizácii vypracujeme na mieru komplexnú bezpečnostnú dokumentácia v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zabezpečíme Vám školenia zamestnancov podľa Vašich konkrétnych potrieb. Školenia môžu prebiehať elektronicky alebo osobne. Každá oprávnená osoba, ktorá sa zúčastní školenia, obdrží certifikát. Certifikátmi o absolvovaní školenia sa prevádzkovateľ preukazuje pri kontrole zo strany dozorného orgánu.

Ochrana osobných údajov pre školy

Ako vyriešime ochranu osobných údajov vo Vašej škole?

Škola pri poskytovaní výchovy a vzdelávania spracúva osobné údaje rôzneho druhu a rozsahu. Od základných osobných údajov (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje) môže v niektorých prípadoch dochádzať k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov – napríklad údaje týkajúce sa zdravia žiaka. Medzi údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu nepatria len osobné údaje žiakov, ale aj ich zákonných zástupcov a ďalších blízkych osôb. Rovnaká ochrana sa vzťahuje aj na osobné údaje pedagogických a nepedagogických zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, či študentov na praxi. Školy taktiež prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi aj pri monitorovaní svojich priestorov kamerovým informačným systémom. Takmer pri každom úkone, ktoré škola realizuje, sa musí vysporiadať s bezpečným spracúvaním osobných údajov, pričom pre naplnenie súladu s nariadením GDPR škola musí určiť postupy pre administratívne úkony a prijať technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiadna škola nevyhne. Každá škola musí mať zároveň ustanovenú funkciu zodpovednej osoby.

Analýza prostredia (audit)

Naši odborníci najprv vykonajú vo Vašej škole audit, na základe ktorého zhodnotia aktuálny stav ochrany osobných údajov. Pri audite sa zameriavame na kompletnú štruktúru Vašej školy, vrátane všetkých spracovateľských operácií. Pri analýze prejdeme všetky dokumenty a tlačivá, ktoré využívate. Nezanedbáme ani kamerový systém, ktorým sú monitorované priestory školy a jej okolie. Na základe našich zistení Vám vypracujeme hodnotiacu správu, ktorá bude obsahovať zistené nedostatky a navrhované riešenia. Tieto výstupy sa stanú podkladom pre ďalšie dôležité kroky. Na základe výstupov z auditu zabezpečíme, aby Vaša škola spracúvala osobné údaje zákonným spôsobom. Zároveň identifikujeme a vysvetlíme Vám všetky povinnosti, ktoré Vašej škole vyplývajú z príslušnej legislatívy.

Bezpečnostná dokumentácia

Všetky procesy, ktoré vo Vašej škole zmapujeme a informácie, ktoré získame, je potrebné zaznamenať. Za týmto účelom vytvoríme Vašej škole komplexnú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude odzrkadľovať súčasný, ale aj požadovaný stav v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnostná dokumentácia Vám zároveň stanoví ciele v personálnej, organizačnej a technickej oblasti a bližšie špecifikuje, aké primerané opatrenia v daných oblastiach budete musieť prijať. Vašej škole pomôžeme s úpravou všetkých dokumentov a tlačív tak, aby boli v súlade s legislatívou (napr. súhlasy, žiadosti, smernice, pracovné zmluvy a iné).

Školenia

Pravidelné školenie oprávnených osôb je jednou zo základných povinností, ktorej splnenie musí vedieť škola preukázať. Vašej škole pripravíme školenia na mieru a podľa Vašich individuálnych potrieb. Školenie môžu Vaši zamestnanci absolvovať online alebo osobne. Po úspešnom absolvovaní školenia obdržia zamestnanci certifikát. V súčasnosti sa cez naše školiace stredisko školí už viac ako 160.000 oprávnených osôb ročne. Pravidelným školením zamestnancov môže Vaša škola znížiť riziko vzniku bezpečnostných incidentov.

Výkon zodpovednej osoby

Každá škola má podľa Nariadenia GDPR povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. Vašej škole pridelíme až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú dohliadať nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov. Či už budete vyhotovovať fotografie žiakov, organizovať podujatia, zavádzať nový kamerový systém, alebo vyhotovovať nové tlačivá, naše zodpovedné osoby Vám budú vždy nápomocné. V každej situácií týkajúcej sa spracúvania údajov sa na nich môžete obrátiť a oni Vám obratom poradia. Zodpovedné osoby tu budú rovnako pre zamestnancov školy, ako aj pre deti a žiakov a ich zákonných zástupcov. Akýkoľvek problém alebo bezpečnostný incident môže Vaša škola konzultovať priamo s nami. Naše zodpovedné osoby sa neustále vzdelávajú a sú najlepší v odbore. Externý výkon činnosti zodpovednej osoby zastrešujeme pre viac ako 3000 prevádzkovateľov.

Súčinnosť pri kontrole

V prípade kontroly vo Vašej škole Vás v tom nenecháme samých a pomôžeme Vám. Oblasť ochrany osobných údajov môže vo Vašej škole skontrolovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade zistených nedostatkov môže úrad uložiť škole pokutu až do výšky 20.000.000,- Eur. Ak by sa vo Vašej škole vyskytla kontrola, pomôžeme Vám a na kontrole Vás budeme osobne zastupovať. Pomôžeme Vám s prípravou na kontrolu, jej samotným priebehom, ako aj s prípadným správnym konaním. Naša spoločnosť má za sebou viac ako 100 úspešných kontrol zo strany dozorného orgánu.

Bezplatná cenová ponuka

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

portal-in-mobile
portal-in-mobile

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Pomohli sme už stovkám klientov pomôžeme aj vám

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať.

buy-ebook

Ochrana osobných údajov GDPR

E-kniha

E-kniha
Stiahnite si E-knihu o GDPR
Stiahnuť E-knihu
Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli to čo hladáte neváhajte nás kontaktovať