Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Ochrana osobných údajov pre mestá

Bezplatná cenová ponuka
Ochrana osobných údajov pre mestá

Čerpajte zo skúseností viac ako 850 obcí a miest

Vďaka našim bohatým skúsenostiam v samospráve vieme, akým reálnym problémom v oblasti ochrany osobných údajov čelí každé mesto. Čerpajte aj Vy zo skúseností viac ako 850 obcí a miest na Slovensku. Sme silným partnerom miest aj v oblasti ochrany osobných údajov. Kvalitu nami poskytovaných služieb potvrdzuje aj uzatvorená spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy (APUMS).

Ponúkame Vám služby zamerané na oblasť ochrany osobných údajov. Vďaka našej službe budete mať istotu, že všetky osobné údaje, ktoré spracúvate, sú v bezpečí. Vo Vašej organizácii vykonáme analýzu, vypracujeme potrebnú dokumentáciu, preškolíme zamestnancov a v prípade kontroly Vás budeme fyzicky zastupovať. Vyhnete sa tak prípadnému porušeniu nariadenia GDPR a vysokým pokutám.

Poskytneme Vám až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú nepretržite dohliadať nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov vo Vašej organizácii. Zodpovedné osoby Vám budú k dispozícii v prípade akejkoľvek konzultácie alebo bezpečnostného incidentu.

Vašej organizácii vypracujeme na mieru komplexnú bezpečnostnú dokumentácia v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zabezpečíme Vám školenia zamestnancov podľa Vašich konkrétnych potrieb. Školenia môžu prebiehať elektronicky alebo osobne. Každá oprávnená osoba, ktorá sa zúčastní školenia, obdrží certifikát. Certifikátmi o absolvovaní školenia sa prevádzkovateľ preukazuje pri kontrole zo strany dozorného orgánu.

Ochrana osobných údajov pre mestá

Ako vyriešime ochranu osobných údajov vo Vašom meste?

Takmer pri každom úkone sa musí mesto vysporiadať s nakladaním s osobnými údajmi, pričom dodržiavanie nariadenia GDPR si vyžaduje prijať rozsiahle administratívne úkony, ako aj technické a organizačné opatrenia. Vďaka našim skúsenostiam pomôžeme Vášmu mestu túto oblasť zvládnuť. Mesto prichádza do styku s osobnými údajmi rôznych kategórií – od základných údajov, ktorými sú napríklad meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje. Mesto spracúva v niektorých prípadoch aj citlivé osobné údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity dotknutej osoby. Mesto zriaďuje materské a základné školy, kde sa spracúvajú osobné údaje detí a ich zákonných zástupcov. Medzi dotknuté osoby tak patria nielen obyvatelia mesta, ale aj zamestnanci, uchádzači o zamestnanie, žiaci, ich rodičia a blízke osoby a iné osoby, ktoré sa nachádzajú na území mesta. Mestá taktiež spracúvajú údaje aj pri monitorovaní ulíc prostredníctvom kamerového informačného systému. Každé mesto musí mať zároveň ustanovenú funkciu zodpovednej osoby.

Analýza prostredia (audit)

Naši odborníci najprv vykonajú vo Vašom meste audit, na základe ktorého zhodnotia aktuálny stav ochrany osobných údajov. Pri analýze sa zameriavame na kompletnú štruktúru Vášho mesta, vrátane všetkých spracovateľských operácií. Pri analýze prejdeme všetky dokumenty a žiadosti, ktoré mesto využíva. Nezanedbáme ani kamerový systém, ktorým sú monitorované verejné priestranstvá. Na základe našich zistení Vám vypracujeme hodnotiacu správu, ktorá bude obsahovať zistené nedostatky a navrhované riešenia. Tieto výstupy sa stanú podkladom pre ďalšie dôležité kroky. Na základe výstupov z auditu zabezpečíme, aby Vaše mesto spracúvalo osobné údaje zákonným spôsobom. Zároveň identifikujeme a vysvetlíme Vám všetky povinnosti, ktoré Vášmu mestu vyplývajú z príslušnej legislatívy.

Bezpečnostná dokumentácia

Všetky procesy, ktoré vo Vašom meste zmapujeme a informácie, ktoré získame, je potrebné zaznamenať. Za týmto účelom vytvoríme Vášmu mestu bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude odzrkadľovať súčasný, ale aj požadovaný stav v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnostná dokumentácia Vám zároveň stanoví ciele v personálnej, organizačnej a technickej oblasti a bližšie špecifikuje, aké primerané opatrenia v daných oblastiach budete musieť prijať. Vášmu mestu pomôžeme s úpravou všetkých dokumentov a tlačív tak, aby boli v súlade s legislatívou (napr. žiadosti, smernice, pracovné zmluvy a iné).

Školenia

Pravidelné školenie oprávnených osôb je jednou zo základných povinností, ktorej splnenie musí mesto preukázať. Vášmu mestu pripravíme školenia na mieru a podľa Vašich individuálnych potrieb. Školenie môžu Vaši zamestnanci absolvovať online alebo osobne. Po úspešnom absolvovaní školenia obdržia zamestnanci certifikát. V súčasnosti sa cez naše školiace stredisko školí už viac ako 160.000 oprávnených osôb ročne. Pravidelným školením zamestnancov môže Vaše mesto znížiť riziko vzniku bezpečnostných incidentov.

Výkon zodpovednej osoby

Každé mesto má podľa Nariadenia GDPR povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. Vášmu mestu pridelíme až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú dohliadať nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov. Či už budete organizovať verejné podujatie, zavádzať nový kamerový systém, alebo vyhotovovať nové tlačivá, naše zodpovedné osoby Vám budú vždy nápomocné. V každej situácií týkajúcej sa spracúvania údajov sa na nich môžete obrátiť a oni Vám obratom poradia. Zodpovedné osoby tu budú rovnako pre zamestnancov mesta, ako aj pre Vašich občanov. Akýkoľvek problém alebo bezpečnostný incident môže Vaše mesto konzultovať priamo s nami. Naše zodpovedné osoby sa neustále vzdelávajú a sú špičkou v odbore. Externý výkon činnosti zodpovednej osoby zastrešujeme pre viac ako 3000 prevádzkovateľov.

Súčinnosť pri kontrole

V prípade kontroly vo Vašom meste Vás v tom nenecháme samých a pomôžeme Vám. Oblasť ochrany osobných údajov môže vo Vašom meste skontrolovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade zistených nedostatkov môže úrad uložiť mestu pokutu až do výšky 20.000.000,- Eur. Ak by sa vo Vašom meste vyskytla kontrola, pomôžeme Vám a na kontrole Vás budeme osobne zastupovať. Pomôžeme Vám s prípravou na kontrolu, jej samotným priebehom, ako aj s prípadným správnym konaním. Naša spoločnosť má za sebou viac ako 100 úspešných kontrol zo strany dozorného orgánu.

Bezplatná cenová ponuka

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

portal-in-mobile
portal-in-mobile

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Pomohli sme už stovkám klientov pomôžeme aj vám

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať.

buy-ebook

Ochrana osobných údajov GDPR

E-kniha

E-kniha
Stiahnite si E-knihu o GDPR
Stiahnuť E-knihu
Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli to čo hladáte neváhajte nás kontaktovať