Zodpovedná osoba

 

Dnešným dňom nadoblo účinnosť Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR"), zakotvujúce školám, skôlkam, orgánom verejnej moci a spoločnostiam, ktoré spracúvajú osobné údaje vo veľkom rozsahu pod hrozbou likvidačnej pokuty povinnosť ustanoviť odborne spôsobilú, nezávislú zodpovednú osobu.

Využite možnosť externého výkonu zodpovednej osoby od najvačšieho poskytovateľa zodpovednej osoby na územi SR. K dnešnému dňu máme výše 1612 výkonov zodpovednej osoby.

Základné výhody pri využití služby Zodpovednej osoby:

 • za ochranu osobných údajov v spoločnosti nenesie zodpovednosť ŠTATUTÁR ani zamestnanci,
 • prenesenie zodpovednosti za odborný výkon Zodpovednej osoby do výšky poistenia – 200 000 €,
 • medzi externými konzultantmi sa nachádzajú bývali zamestnanci Úradu na ochranu osobných údajov,
 • viacero zodpovedných osôb, väčšina s právnym vzdelaním, Bezpečnostnými previerkami a skúškou na Úrade na ochranu osobných údajov,
 • nezávislý pohľad do spôsobu nakladania so zákonom o ochrane osobných údajov v praxi,
 • pravidelné AUDITY – kontrola technických, personálnych a organizačných opatrení,
 • vypracovanie Bezpečnostného projektu a ostatnej dokumentácie vrátane ich aktualizácií,
 • pravidelné školenie oprávnených osôb,
 • informovanie o zmenách v zákone a právne poradenstvo.

Cena od 30€ / mesiac, s poistením

žiadosť o cenovú ponuku

Každá naša Zodpovedná osoba je bezúhonná a absolvovala skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov, prešla Bezpečnostnými previerkami a má právne vedomosti v týchto zákonoch:

 • Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
 • GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 • Vyhláška č. 117/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.
 • Vyhláška č. 165/2013 Z. z. o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • Znalosť Ústavy Slovenskej republiky

Referencie - výkon zodpovednej osoby

Tím našich bezpečnostných analitikov poskyt externý výkon Zodpovednej osoby viacerým významným spoločnostiam.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

as selecta
austria trend
diago
fm logistic
grand optical
logo_hemo_medika
NUCEM
crown
kúpele sliač
kupele lucivna
mall-sk
NewBrand_ManpowerLogo_LowRes2
mcdonads
peikko
pneubox
prillinger.png
saint-gobain_construction_products.png
siko kupelne
hotel partizan
Sorea_logo
whirpol
Yazaki_logo