Zodpovedná osoba

 

Dňa 25. mája 2018 vstúpi do platnosti Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR"), zakotvujúce školám, skôlkam, orgánom verejnej moci a spoločnostiam, ktoré zbierajú osobné údaje vo veľkom rozsahu pod hrozbou likvidačnej pokuty povinnosť ustanoviť odborne spôsobilú, nezávislú zodpovednú osobu.

Základné výhody pri využití služby Zodpovednej osoby:

 • za ochranu osobných údajov v spoločnosti nenesie zodpovednosť ŠTATUTÁR ani zamestnanci,
 • prenesenie zodpovednosti za odborný výkon Zodpovednej osoby do výšky poistenia – 200 000 €,
 • medzi externými konzultantmi sa nachádzajú bývali zamestnanci Úradu na ochranu osobných údajov,
 • viacero zodpovedných osôb, väčšina s právnym vzdelaním, Bezpečnostnými previerkami a skúškou na Úrade na ochranu osobných údajov,
 • nezávislý pohľad do spôsobu nakladania so zákonom o ochrane osobných údajov v praxi,
 • pravidelné AUDITY – kontrola technických, personálnych a organizačných opatrení,
 • vypracovanie Bezpečnostného projektu a ostatnej dokumentácie vrátane ich aktualizácií,
 • pravidelné školenie oprávnených osôb,
 • informovanie o zmenách v zákone a právne poradenstvo.

Cena od 20€ / mesiac, s poistením

žiadosť o cenovú ponuku

Každá naša Zodpovedná osoba je bezúhonná a absolvovala skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov, prešla Bezpečnostnými previerkami a má právne vedomosti v týchto zákonoch:

 • Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
 • GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 • Vyhláška č. 117/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.
 • Vyhláška č. 165/2013 Z. z. o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • Znalosť Ústavy Slovenskej republiky

Referencie - výkon zodpovednej osoby

Tím našich bezpečnostných analitikov poskyt externý výkon Zodpovednej osoby viacerým významným spoločnostiam.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

as selecta
austria trend
diago
fm logistic
grand optical
logo_hemo_medika
NUCEM
crown
kúpele sliač
kupele lucivna
mall-sk
NewBrand_ManpowerLogo_LowRes2
mcdonads
peikko
pneubox
prillinger.png
saint-gobain_construction_products.png
siko kupelne
hotel partizan
Sorea_logo
whirpol
Yazaki_logo