PREVÁDZKOVATELIA ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB ZARADENÍ V ZOZNAME NBÚ

Audit kybernetickej bezpečnosti

Projekt a dokumentácia

IT a bezpečnostná podpora

Osobný kyber strážca

Bezplatná cenová ponuka

AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

 • preverenie účinnosti súčasných prijatých bezpečnostných opatrení a plnenia požiadaviek stanovených zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v organizačnej, personálnej a technickej oblasti
 • penetračné testovania – odhaľovanie a posúdenie zraniteľnosti informačných systémov
 • klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov
 • posúdenie dopadových a špecifických sektorových kritérií prevádzkovateľa
 • vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch auditu spolu s opatreniami na nápravu
 • príprava na audit z NBÚ

PROJEKT A DOKUMENTÁCIA

 • vypracovanie projektu v súlade a rozsahu stanovenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
 • príprava zmlúv o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s dodávateľmi na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov
 • smernice a dokumenty podľa Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe súčasťou pripravovanej dokumentácie

IT A BEZPEČNOSTNÁ PODPORA

 • riešenie každodenných IT problémov
 • telefonická podpora a tiketovací systém pre nahlasovanie problémov
 • individuálne riešenie zákazníckych požiadaviek
 • návrh riešení pre proces riadenia bezpečnostných incidentov a riešenia pre bezpečnosť webových sídiel a ich služieb
 • nastavenie štandardu v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov
 • školenia a  vzdelávanie poverených zamestnancov poskytovateľa základnej služby za účelom vytvárania bezpečnostného povedomia
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • súčinnosť pri kontrole Národného bezpečnostného úradu
 • pohotovostná jednotka riešiaca bezpečnostné incidenty 24/7

 

OSOBNÝ KYBER STRÁŽCA

 • poskytnutie špičkového fyzického firewallu
 • zvýšenie ochrany vášho interného IT prostredia bez zásahu do súčasnej siete
 • pravidelné testovanie vášho IT prostredia
 • ochrana proti útokom na vaše IT prostredie
 • bezpečné oddelenie lokálnej siete od internetovej siete
 • minimalizácia bezpečnostných rizík
 • ochrana siete pred prichádzajúcou škodlivou komunikáciou
 • zvýšenie ochrany osobných údajov a dôležitých dát
 • chránené prostredie pre voľnejší a bezpečnejší tok dát
 • kontrola dát v reálnom čase počas prevádzky
 • nepretržitá dostupnosť služby
 • podpora technickými expertmi – Vaša znalosť IT problematiky nie je nutná

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka