GDPR pre školy a škôlky

Školské zariadenia pri poskytovaní výchovy a vzdelávania spracúvajú osobné údaje rôzneho druhu a rozsahu. Od základných osobných údajov (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje) môže v niektorých prípadoch dochádzať k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov – napríklad údaje týkajúce sa zdravia žiaka. Práve z týchto dôvodov sa na školy a škôlky vzťahuje nariadenie GDPR, ktoré sa uplatňuje v praxi od 25. mája 2018.

Bezplatná cenová ponuka

Medzi údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu nepatria len osobné údaje žiakov ale aj ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov a ďalších blízkych osôb, ďalej tiež osobné údaje pedagógov a uchádzačov o zamestnanie, či študentov na praxi. Medzi kategórie osobných údajov, ktoré sa v školskom prostredí spracúvajú môžeme radiť nielen základné údaje, ale aj informácie o prospechu žiaka, či dokonca aj údaje týkajúce sa jeho mentálnej úrovne (vrátane výsledkov psychologickej diagnostiky). Školy a škôlky taktiež prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi aj pri monitorovaní svojich priestorov kamerovým informačným systémom.

Takmer pri každom úkone, ktoré školské zariadenia realizujú, sa musia vysporiadať s bezpečným spracúvaním osobných údajov, pričom pre naplnenie súladu s nariadením GDPR musia určiť postupy pre administratívne úkony, ako aj prijať technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiadna škola ani škôlka nevyhne.

Povinnosti pre školy a škôlky

Školské zariadenia majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre školy a škôlky

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť škole alebo škôlke uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka školského prostredia, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať