Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba (Data Protection Officer/DPO) dohliada u prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov. Nariadenie GDPR stanovuje orgánom verejnej moci a spoločnostiam, ktoré spracúvajú osobné údaje vo veľkom rozsahu, pod hrozbou likvidačnej pokuty, povinnosť ustanoviť odborne spôsobilú, nezávislú zodpovednú osobu. Z toho dôvodu ponúkame službu externej zodpovednej osoby GDPR a vy tak budete v bezpečí pred nariadením.

Bezplatná cenová ponuka

Využite možnosť externého výkonu zodpovednej osoby (DPO) od najväčšieho poskytovateľa zodpovednej osoby na území SR. Externý výkon činnosti zodpovednej osoby zastrešujeme pre viac ako 2 500 prevádzkovateľov.

Základné výhody pri využití služby zodpovednej osoby:

 • prenesenie hmotnej zodpovednosti za odborný výkon činnosti zodpovednej osoby do výšky poistenia,
 • pre každého prevádzkovateľa je pridelených viacero zodpovedných osôb, a to s právnym alebo technickým vzdelaním, bezpečnostnými previerkami a skúškou na Úrade na ochranu osobných údajov SR,
 • zodpovedné osoby zabezpečujú súčinnosť pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov SR,
 • pravidelné audity – kontrola technických, personálnych a organizačných opatrení,
 • vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie vrátane ich aktualizácií,
 • pravidelné školenie oprávnených osôb,
 • informovanie o zmenách v legislatíve a právne poradenstvo.

Cena s poistením od 30€/mesiac. Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku.

Turnkey security project

This is one of the legal obligations under §19 of…

Zistiť viac

Každá naša Zodpovedná osoba je bezúhonná a absolvovala skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov, prešla Bezpečnostnými previerkami a má právne vedomosti v týchto zákonoch:

 • Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
 • GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 • Vyhláška č. 117/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.
 • Vyhláška č. 165/2013 Z. z. o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • Znalosť Ústavy Slovenskej republiky

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať