Dôsledky GDPR na marketing

 

GDPR a eventy, rozhovory...

Nariadenie GDPR sa dotýka aj rôznych oblastí marketingu. Napríklad pri content marketingu bude potrebné si dať pozor na situácie, kedy do obsahu vstupujú reálni ľudia, jedná sa teda o rozhovory či fotografie a videá z eventov.

Vo všetkých týchto prípadoch je potrebné mať od daných osôb súhlas na spracovanie ich údajov. V marketingu sa pracuje s dátami o spotrebiteľoch, ktoré vedia prezradiť takmer všetko. Kto sú, čo sa im páči, ako sa správajú, kedy a ako menia svoje preferencie. Je teda dôležité, aby mali marketéri a ľudia, ktorí  pracujú v reklame brali na vedomie niekoľko základných vecí.

Zber údajov zákazníkov sa skomplikuje

S GDPR tiež končí možnosť poskytovať určitý obsah oproti kontaktným údajom. Typickým príkladom je ponuka e-booku za e-mail.
Čokoľvek, čo ponúkate za e-mailový kontakt, musí mať užívateľ možnosť získať aj inak, bez toho aby vám súhlas dal. Obsah je možné spoplatniť a zadarmo ponúknuť len výmenou za súhlas so zasielaním newsletterov.

U sledovania videa je potom možné pracovať s ponukou ďalšieho obsahu do e-mailu. Podobná situácia je aj pri posielaní výsledkov testov, kvízov, cenových kalkuláciách či analýz do e-mailu, na ktorý bude firma následne posielať aj newslettre. Je to možné vyriešiť dvoma na sebe nezávislými súhlasmi, jedným so spracovaním osobných údajov, druhým (nepovinným) kvôli zasielanie newsletterov. Aj keď druhý súhlas užívateľ nedá, výsledok musí dostať.

GDPR v  praxi: klient vs. agentúra

Vo vzťahu klient - agentúry je nutné dohodnúť tzv. spracovateľskou zmluvu a v nej si ujasniť, akú úlohu kto zo zapojených subjektov pri spracovaní osobných údajov zastáva. V najlepšom prípade by mal byť klient správcom, ktorý určuje účel a spôsob spracovania osobných údajov a uvoľňuje k tomu financie. Agentúra by mala mať  úlohu spracovateľa, spracovávajúci osobné dáta na základe poverenia správcu. Občas sa však stáva, že si agentúra sama určuje, čo sa bude s osobnými údajmi pre klienta diať. V tomto prípade sa však agentúra stáva správcom, a dostáva sa tak do komplikovanejšie právnej situácie a jej zodpovednosť sa zvyšuje. Vždy je lepšie, keď zber a správu osobných údajov má na starosti klient.  V rámci spracovateľské zmluvy je potrebné špecifikovať, aké osobné údaje sa budú zbierať, akým spôsobom a za akým účelom, ako dlho sa budú uchovávať a čo sa bude diať po ukončení spolupráce.

Marketing vs. GDPR

Nastala  zmena v chápaní marketingu, rovnako aj v spôsobe využívania dát. Za marketingové dáta boli považovaní len demografické údaje a rýchlosť odpovede potencionálneho zákazníka. Rozvoj internetu priniesol zmenu v tom ako sú marketingové dáta používané. Prepojenosť technológií umožňuje marketérom neustále zvyšovať výkonnosť svojich kampaní. S príchodom GDPR do platnosti existuje možnosť, že dôjde k obmedzeniu prístupu k takémuto množstvu dát o zákazníkoch. To znamená, že by mohlo dôjsť k spomaleniu marketingových a predajných aktivít a to z dôvodu obmedzenia individuálneho zacielenia.

Všetko treba chrániť

V každom prípade, nielen v tom marketingovom, je potreba získané osobné údaje chrániť, či už šifrovaním, alebo v prípade fyzických dokumentov v uzamknutej skrini. V prípade, že niekto požiada o vymazanie svojich údajov, je nutné ich odstrániť odvšadiaľ. Ak príde kontrola, je nutné mať pripravené všetky súhlasy, spracovateľskej zmluvy, záznamy o spracovaní, dokumentáciu o školení tímu o nakladaní s osobnými údajmi aj o interných procesoch na spracovanie osobných údajov.

 

Zobraziť všetky novinky