Kybernetická bezpečnosť

 

Ponúkame vám služby kybernetickej bezpčnosti. Vďaka tomu budú schopné siete a informačné systémy odolávať akémukoľvek konaniu na určitom stupni spoľahlivosti. 

Vyhnete sa tak ohrozeniu dostupnosti, pravosť, integrity alebo dôvernosti uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov,

   
Čo ponúkame

  •  vypracovanie projektu v súlade so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  •        školenie zamestnancov
  •        penetračné testovania
  •        posúdenie zraniteľnosti informačných systémov
  •        riešenia pre proces riadenia bezpečnostných incidentov,
  •        vypracovanie zmlúv o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s dodávateľmi na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov
  •        posúdenie dopadových a špecifických sektorových kritérií prevádzkovateľa
  •        riešenia pre bezpečnosť webových sídiel a ich služieb
  •        riešenia pre proces riadenia bezpečnostných incidentov,
  •        poradenské služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti