Povinné informovanie

Názov subjektu:

MUZIKER, a.s.

IČO:

35840773

Adresa:

Drieňová 1H, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-7241

Certifikát platný do:

23.06.2025

Zásady ochrany osobných údajov

 
Veľmi nás teší Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana dát je pre vedenie spoločnosti MUZIKER, a.s., a jej pridružených spoločností (ďalej budú tieto spoločnosti označované spoločne „MUZIKER“) osobitne dôležitá. V zásade je možné použiť webové stránky MUZIKER bez poskytovania osobných údajov. Ak však dotknutá osoba chce využívať prostredníctvom našich webových stránok špeciálne služby našej spoločnosti, môže byť spracovanie osobných údajov potrebné. Ak je spracovanie osobných údajov vyžadované a pre takéto spracovanie neexistuje právny základ, vyžiadame si vždy súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, je vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, platnými pre MUZIKER. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov sa naša spoločnosť snaží informovať verejnosť o charaktere, rozsahu a účele osobných informácií, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame. Dotknuté osoby sú navyše prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane dát informované o im prislúchajúcich právach.

MUZIKER, ako za spracovanie zodpovedná osoba, zaviedla rad technických a organizačných opatrení, aby zabezpečila čo najúplnejšiu ochranu prostredníctvom týchto webových stránok spracovávaných osobných údajov. Napriek tomu môže prenos dát na báze internetu všeobecne vykazovať bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana nemôže byť zaručená. Z tohto dôvodu je každá dotknutá osoba oprávnená odovzdať nám osobné údaje alternatívnou cestou, napríklad telefonicky.
 
1. Vymedzenie pojmov

Vyhlásenie o ochrane dát MUZIKER sa zakladá na terminológii používanej európskym zákonodarcom pri prijímaní všobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane dát by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť aj pre našich zákazníkov. Aby sme to mohli zabezpečiť, chceme vopred vysvetliť použitú terminológiu.
V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného nasledujúce pojmy:
 • a)    osobné údaje
Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa vzťahujú k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „dotknutá osoba“). Za identifikovateľnú sa považuje taká fyzická osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä spojením s identifikátorom, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor, alebo s jedným alebo niekoľkými špeciálnymi znakmi, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 • b)    dotknutá osoba
Dotknutá osoba je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané osobou zodpovednou za spracovanie.
 • c)    spracovanie
Spracovanie je akákoľvek v súvislosti s osobnými údajmi pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov vykonávaná operácia alebo séria operácií, ako zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, zaraďovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo zmena, triedenie, zisťovanie, používanie, zverejňovanie prostredníctvom prenosu alebo inou formou poskytovania, porovnanie alebo združovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.
 • d)    obmedzenie spracovania
Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.
 • e)    profilovanie
Profilovanie je akýkoľvek druh automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré spočíva v tom, že tieto osobné údaje slúžia na vyhodnotenie, analýzu a predvídanie určitých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, najmä aspektov týkajúcich sa pracovných výkonov, ekonomického postavenia, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta pobytu alebo zmeny miesta pobytu tejto fyzickej osoby.
 • f)     anonymizácia
Anonymizácia je spracovanie osobných údajov spôsobom, kedy už nemôžu byť osobné údaje priradené určitej špecifickej dotknutej osobe bez dodatočných informácií, ak sa tieto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, aby sa zabezpečilo, že tieto osobné údaje nebudú pridelené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
 • g)    zodpovedná osoba alebo za spracovanie zodpovedná osoba
Zodpovedná osoba alebo za spracovanie zodpovedná osoba je fyzická alebo právnická osoba, orgán, úrad alebo agentúra, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracovania osobných údajov. Ak sú ciele a prostriedky tohto spracovania stanovené právom Únie alebo právnymi predpismi členských štátov, potom môže byť zodpovedná osoba vymenovaná alebo určité kritériá pre jej vymenovanie stanovené na základe práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov.
 • h)    spracovateľ
Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, úrad alebo agentúra, ktorá spracováva osobné údaje na objednávku zodpovednej osoby.
 • i)      príjemca
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, úrad alebo agentúra, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, nezávisle od toho, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány, ktoré môžu získať osobné údaje v rámci určitého vyšetrovania podľa právnych predpisov Únie alebo právnych predpisov členských štátov, však nemožno považovať za príjemcu.
 • j)      tretia strana
Treťou stranou je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, úrad alebo agentúra okrem dotknutej osoby, zodpovednej osoby, spracovateľa a osôb, ktoré sú pod priamou zodpovednosťou zodpovednej osoby alebo spracovateľa oprávnené spracovávať osobné údaje. Vo vzťahu k spoločnosti skupiny uvex sa s touto spoločnosťou spojené spoločnosti nepovažujú za tretiu stranu.
 • k)    súhlas
Súhlas je dotknutou osobou pre určitý prípad dobrovoľne, informovaným a jednoznačným spôsobom vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho konania poskytnutý prejav vôle, ktorým dá dotknutá osoba najavo, že so spracovaním predmetných osobných údajov súhlasí.
 
2. Meno a adresa osoby zodpovednej za spracovanie osobných údajov

Zodpovedná osoba v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ostatných v členských štátoch Európskej únie platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a iných ustanovení, ktoré majú charakter ochrany údajov:

JUDr. Jakub Pavčík
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 800 800 80
E-mail: pravne@osobnyudaj.sk
Webové stránky: www.osobnyudaj.sk
 
3. Súbory cookie

Webové stránky MUZIKER používajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú v počítačovom systéme nastavené prostredníctvom internetového prehliadača.

Mnoho webových stránok a serverov používa súbory cookie. Mnoho súborov cookie obsahuje takzvané cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačný identifikátor súborov cookie. Skladá sa z reťazca znakov, pomocou ktorých môžu byť webové stránky a servery priradené ku konkrétnemu prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným lokalitám a serverom rozlíšiť individuálne prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Určitý webový prehliadač môže byť rozpoznaný a identifikovaný jednoznačným Cookie-ID.

Použitím súborov cookie môže MUZIKER poskytovať používateľom týchto webových stránok používateľsky prívetivý servis, ktorý by bez možností súborov cookie nebol možný.

Pomocou súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našich webových stránkach optimalizované v zmysle používateľa. Ako už bolo spomenuté, súbory cookie nám umožňujú, aby sme rozpoznali používateľov našich webových stránok. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť používateľom používanie našich webových stránok. Používateľ jednej webovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí napríklad pri každej návšteve webových stránok zadávať znovu prístupové údaje, pretože to urobí webová stránka a súbory cookie uložené v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si prostredníctvom súboru cookie pamätá položky, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našimi webovými stránkami pomocou príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača a tak trvalo odporovať nastaveniu súborov cookie. Ďalej môžu byť už nastavené súbory cookie kedykoľvek zmazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nie sú za určitých okolností plne použiteľné všetky funkcie našich webových stránok.

Ako väčšina internetových stránok, používame cookies na viaceré účely, aby sme zlepšili využitie našej internetovej stránky z vašej strany, za predpokladu, že ste udelili váš súhlas v tejto súvislosti (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Za týmto účelom používame Google Analytics, internetovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (“Google”). Google Analytics využíva tzv. cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač a umožňujú analýzu používania tejto internetovej stránky. Spravidla sa prenášajú informácie vytvorené súbormi cookies ohľadne vášho využívania tejto webstránky do serveru v USA, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google a ukladajú sa tam. Google disponuje certifikátom štítu ochrany osobných údajov; v rámci jeho rozsahu bola potvrdená adekvátna úroveň ochrany osobných údajov Európskou komisiou pre USA. Detailné informácie v tejto súvislosti sú k dispozícii cez nasledujúci odkaz:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk

Pomocou nástroja Google Analytics sa budú zbierať nasledujúce informácie: zdroj (krajina a mesto), jazyk, operačný systém, zariadenie (PC, tablet PC alebo inteligentný telefón), prehliadač a všetky použité doplnky, rozlíšenie obrazovky (na mobilnom zariadení ), zdroj návštevy (Facebook, vyhľadávač alebo internetová stránka s odkazom), ktoré súbory boli stiahnuté, ktoré videá si používateľ prezeral, či klikol na nejaké banery, kam návštevník stránky šiel, podstránky navštívené na tejto internetovej stránke, doba trvania návštevy tejto internetovej stránky.

Navyše sa zachytí vaša IP adresa, ale okamžite sa vytvorí pseudonym tým, že sa vymaže posledných 8 bitov. V dôsledku toho bude možné iba približné určenie miesta. Nevytvorí sa žiadne spojenie medzi IP adresou odoslanou vašim prehliadačom v rámci Google Analytics a akýchkoľvek údajov spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť pomocou príslušného nastavenia vo vašom prehliadači; avšak berte prosím do úvahy, že v takomto prípade zrejme nebudete môcť využiť všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Môžete taktiež zabrániť spoločnosti Google, aby zbierala a spracovávala údaje súvisiace s vašim používaním tejto internetovej stránky a generované súbormi cookies tak, že jednoducho stiahnete a nainštalujete nasledujúci zásuvný modul kliknutím na nasledujúci odkaz v anglickom jazyku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

     Chrome

     Safari

     Internet Explorer

     Firefox

     Android

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

V prípade prihlásenia do konta Muziker sa súbory cookie ukladajú po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby sa súbory cookie automaticky vymažú. 
 
4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webové stránky MUZIKER zachytávajú pri každej návšteve webových stránok dotknutou osobou alebo automatizovaným systémom rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sú ukladané v tzv. logfiles servera. Zhromažďované môžu byť (1) používané typy a verzie prehliadačov, (2) pristupujúcim systémom používaný operačný systém, (3) webové stránky, z ktorých systém pristupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) webové podstránky, ktoré sú ovládané prostredníctvom na naše webové stránky pristupujúceho systému, (5) dátum a čas prístupu na webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb pristupujúceho systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na zabezpečenie v prípade útokov na naše informačno-technologické systémy.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzuje MUZIKER žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na (1) správne poskytovanie obsahov našich webových stránok, (2) na optimalizáciu obsahov našich webových stránok a ich propagácii, (3) na zabezpečenie nepretržitého fungovania našich informačno-technologických systémov a technológií našich webových stránok, (4) aby sme mohli orgánom činným v trestnom konaní poskytnúť potrebné informácie pre trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne zhromaždené údaje a informácie sú preto spoločnosťou MUZIKER vyhodnocované štatisticky a ďalej s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť dát v našej spoločnosti, aby sme nakoniec zaistili optimálnu úroveň ochrany pre nami spracovávané osobné údaje. Anonymné dáta súborov protokolu servera sú ukladané oddelene od všetkých osobných údajov poskytovaných dotknutou osobou.
 
5. Registrácia na našich webových stránkach

Dotknutá osoba sa môže uvedením osobných údajov zaregistrovať na webových stránkach osoby zodpovednej za spracovanie. To, ktoré osobné údaje budú pritom za spracovanie zodpovednej osobe odovzdané, vyplýva z príslušnej vstupnej masky použitej na registráciu. Dotknutou osobou zadané osobné údaje sú zhromažďované a ukladané výlučne na interné použitie pri spracovaní zodpovednou osobou a na vlastné účely. Za spracovanie zodpovedná osoba môže zabezpečiť poskytnutie jednému alebo niekoľkým spracovateľom, napríklad balíkovej službe, ktorá osobné údaje použije tiež výlučne na interné použitie, ktoré možno pripísať osobe zodpovednej za spracovanie.

Registráciou na webových stránkach osoby zodpovednej za spracovanie sa ďalej ukladajú poskytovateľom internetových služieb pridelená IP adresa (ISP) dotknutej osoby, dátum a čas registrácie. Ukladanie týchto dát prebieha na pozadí, pretože len tak je možné zabrániť zneužitiu našich služieb, a tieto dáta umožňujú v prípade potreby vyriešenie spáchaných trestných činov. V tomto ohľade je ukladanie týchto údajov potrebné pre zabezpečenie osoby zodpovednej za spracovanie. K sprístupneniu týchto údajov tretím stranám zásadne nedochádza, ak neexistuje zákonná povinnosť zverejňovania alebo poskytnutie neslúži na trestné stíhanie.

Registrácia dotknutej osoby na základe dobrovoľne uvedených osobných údajov slúži osobe zodpovednej za spracovanie na ponúkanie obsahov a služieb dotknutej osobe, ktoré môže vzhľadom na povahu veci ponúkať iba registrovaným používateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť uvedené osobné údaje alebo ich nechať úplne vymazať z databázy osoby zodpovednej za spracovanie.

Za spracovanie zodpovedná osoba poskytne každej dotknutej osobe kedykoľvek na požiadanie informácie o tom, aké osobné údaje o dotknutej osobe sú uložené. Ďalej za spracovanie zodpovedná osoba opraví alebo vymaže na prianie alebo pokyn dotknutej osoby osobné údaje, ak tomu neodporujú žiadne zákonné archivačné povinnosti. V tomto vyhlásení o ochrane dát menovite uvedená osoba poverená ochranou dát a všetci zamestnanci osoby zodpovednej za spracovanie slúžia v tejto súvislosti ako kontaktná osoba.
 
6. Prihlásenie sa na odber noviniek

Na webových stránkach MUZIKER sa používatelia môžu prihlásiť na odber noviniek. To, ktoré osobné údaje budú poskytnuté osobe zodpovednej za spracovanie pri objednaní noviniek, vyplýva zo vstupnej masky, ktorá sa na tento účel používa.

MUZIKER informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov v pravidelných intervaloch prostredníctvom informačného bulletinu (newsletter) o novinkách spoločnosti. Bulletin našej spoločnosti môže dotknutá osoba získať zásadne len vtedy, keď (1) má dotknutá osoba platnú e-mailovú adresu a (2) keď sa dotknutá osoba zaregistruje pre príjem informačného bulletinu. 

Pri prihlasovaní na odber informačného bulletinu uložíme ďalej IP adresu počítačového systému používaného dotknutou osobou v čase registrácie, ktorá bola pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas prihlásenia. Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo (prípadnému) neskoršiemu zneužitiu e-mailovej adresy dotknutej osoby, a slúži teda na právnu ochranu osoby zodpovednej za spracovanie.

V rámci prihlasovania sa na odber bulletinu zhromaždené osobné údaje budú použité výlučne na zasielanie nášho bulletinu. Okrem toho môžu byť abonenti bulletinu e-mailom informovaní, ak je to nevyhnutné na poskytovanie služieb bulletinu alebo pre príslušnú registráciu, ako tomu môže byť v prípade zmien ponuky bulletinu alebo pri zmene technických podmienok. Nedochádza k žiadnemu prenosu osobných údajov zhromaždených v rámci služby tretím stranám. Predplatné nášho bulletinu môže dotknutá osoba kedykoľvek vypovedať. Súhlas s uložením osobných údajov, ktoré nám príslušná osoba poskytla pre zasielanie bulletinu, môže byť kedykoľvek odvolaný. Na účely odvolania súhlasu obsahuje každý bulletin zodpovedajúce prepojenie. Ďalej existuje aj možnosť odhlásiť zasielanie bulletinu kedykoľvek priamo na webových stránkach osoby zodpovednej za spracovanie, alebo to osobe zodpovednej za spracovanie možno oznámiť iným spôsobom.

Na odber newslettra je možné prihlásiť sa aj prostredníctvom SMS správy. Zákazníkovi tak po udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov bude prevádzkovtateľ zasielať newsletter na registrované telefónne číslo.

 
7. Newsletter-Tracking

Newsletter skupiny uvex obsahuje tzv. počítacie pixely. Počítací pixel je miniatúrna grafika, ktorá je vložená do e-mailov, ktoré sú zasielané vo formáte HTML, aby umožnili záznam súborov denníka a analýzu súborov protokolu. To umožňuje štatistické vyhodnotenie úspechu alebo neúspechu internetových marketingových kampaní. Pomocou vloženého počítacieho pixelu dokáže MUZIKER zistiť, či a kedy bol otvorený e-mail dotknutej osoby a ktoré v e-maile sa nachádzajúce prepojenia boli dotknutou osobou zisťované. 

Takéto prostredníctvom v newsletteroch obsiahnutých počítacích pixelov zhromaždené osobné údaje budú ukladané a vyhodnocované osobou zodpovednou za spracovanie údajov alebo jej spracovávateľom, aby bolo možné optimalizovať rozosielanie newsletterov a obsah budúcich newsletterov ešte lepšie prispôsobiť záujmom dotknutej osoby. Dotknuté osoby sú oprávnené odvolať kedykoľvek príslušné samostatné vyhlásenie o súhlase, vykonané prostredníctvom postupu Double-Opt-In. Po odvolaní budú tieto osobné údaje osobou zodpovednou za spracovanie odstránené. Odhlásenie newsletteru znamená pre MUZIKER automaticky odvolanie.
 
8. Možnosti kontaktu prostredníctvom webových stránok

Webové stránky MUZIKER obsahujú vzhľadom na právne predpisy informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou a bezprostrednú komunikáciu s nami, čo zahŕňa aj všeobecnú adresu tzv. elektronickej pošty (e-mailová adresa). Ak dotknutá osoba kontaktuje prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára osobu zodpovednú za spracovanie, budú dotknutou osobou prenesené osobné údaje automaticky uložené. Takéto dotknutou osobou osobe zodpovednej za spracovanie dobrovoľne poskytnuté osobné údaje budú uložené na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

9. Funkcia komentára v blogu na webových stránkach

MUZIKER ponúka používateľom možnosť pripojiť individuálne komentáre k jednotlivým príspevkom blogu, ktorý sa nachádza na webovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie. Blog je spravidla verejne prístupný webový portál vedený na webovej stránke, kde môže jedna alebo niekoľko osôb, nazývané blogeri alebo weboví blogeri, publikovať články alebo v tzv. blogových príspevkoch uplatňovať svoje názory. Príspevky na blogu môžu byť spravidla komentované tretími stranami.

Ak dotknutá osoba zanechá komentár v blogu zverejnenom na webových stránkach, budú okrem dotknutou osobou vzneseného komentára uložené a zverejnené aj informácie o čase vloženia komentára a používateľské meno (pseudonym) zvolené dotknutou osobou. Ďalej bude tiež zaprotokolovaná IP adresa dotknutej osoby priradená poskytovateľom internetových služieb (ISP). Toto uloženie IP adresy sa vykonáva z bezpečnostných dôvodov a pre prípad, že by dotknutá osoba vloženým komentárom porušila práva tretích strán alebo zverejnila protiprávny obsah. Ukladanie týchto osobných údajov je teda v záujme osoby zodpovednej za spracovanie, aby sa mohla ospravedlniť v prípade porušenia zákona. Tieto zhromaždené osobné údaje nebudú odovzdávané tretím stranám, pokiaľ nie je takéto zverejnenie vyžadované zákonom alebo neslúži na právnu ochranu osoby zodpovednej za spracovanie.
 
10. Rutinné mazanie a blokovanie osobných údajov

Osoba zodpovedná za spracovanie spracováva a ukladá osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uloženia, alebo ak to bolo stanovené európskym zákonodarcom, zákonmi a predpismi, ktorým osoba zodpovedná za spracovanie podlieha.

Keď dôvod na ukladanie odpadne alebo uplynie európskym zákonodarcom alebo iným príslušným zákonodarcom stanovená lehota pre ukladanie, sú osobné údaje bežne a podľa zákonných predpisov blokované alebo odstraňované.
 
11. Hodnotenie nákupu

Ak nakúpite v našom internetovom obchode, v záujme skvalitnenia našich služieb a s cieľom vytvorenia dotazníka Vašej spokojnosti s nákupom, posielame Váš e-mail v pseudonymizovanej podobe spoločnosti podľa krajiny, resp. webového sídla, z ktorého bol nákup zrealizovaný. Právnym základom takéhoto spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem, konkrétne skvalitnenie ponúkaných služieb. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu. Viac informácií a zoznam jednotlivých príjemcov je k dispozícii v záložke "E-mailové notifikácie".

12. Ochrana dát pre žiadosti a pri procesoch súvisiacich so žiadosťami

Za spracovanie zodpovedná osoba zhromažďuje a spracováva osobné údaje žiadateľov na účely spracovania žiadosti. Spracovanie možno vykonávať aj elektronicky. To platí najmä v prípade, keď žiadateľ predloží osobe zodpovednej za spracovanie príslušné dokumenty žiadosti elektronickými prostriedkami, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára na webovej stránke. Ak osoba zodpovedná za spracovanie uzavrie so žiadateľom zmluvu o zamestnaní, budú odovzdané údaje na účely vybavovania pracovného pomeru ukladané v súlade so zákonnými predpismi. Pokiaľ nebude osobou zodpovednou za spracovanie so žiadateľom zmluva o zamestnanie uzatvorená, budú dokumenty zo žiadosti dva mesiace po oznámení rozhodnutia o zamietnutí automaticky vymazané za predpokladu, že vymazanie neodporuje žiadnym iným oprávneným záujmom osoby zodpovednej za spracovanie alebo žiadateľ súhlasil s dlhším uložením, max. do 6 mesiacov od oznámenia rozhodnutia o zamietnutí. Iný oprávnený záujem je v tomto zmysle napr. dôkazná povinnosť v konaní podľa Zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
 
 
13. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie etrackeru

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na tieto webové stránky komponenty spoločnosti etracker. Etracker je služba webovej analýzy. Webová analýza je zhromažďovanie, zber a vyhodnocovanie dát o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného dáta o tom, z ktorých webových stránok prišla dotknutá osoba na webové stránky (tzv. referrer), ktoré podstránky webovej stránky boli využité alebo ako často a na ako dlho bola podstránka zobrazovaná. Webová analýza sa prevažne používa na optimalizáciu webových stránok a na analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Spoločnosť prevádzkujúca etracker je etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Nemecko.

Etracker nastaví na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby súbory cookie. Čo sú súbory cookie, bolo už vysvetlené vyššie. Pri každom načítaní jednotlivých stránok týchto webových stránok prevádzkovaných osobou zodpovednou za spracovanie, na ktorých bol integrovaný komponent etracker, bude internetovému prehliadaču počítačového systému dotknutej osoby daný príslušným komponentom etracker automaticky podnet prenášať spoločnosti etracker dáta na účely marketingu a optimalizácie. V rámci týchto technických postupov získa spoločnosť etracker informácie o dátach, ktoré sú následne použité na vytvorenie pseudonymných používateľských profilov. Takto získané používateľské profily slúžia na analýzu správania dotknutej osoby, ktorá vstúpila na webovú stránku osoby zodpovednej za spracovanie, a sú vyhodnocované na účely zlepšenia a optimalizácie webovej stránky. Prostredníctvom komponentu spoločnosti etracker zhromaždené údaje nebudú bez predchádzajúceho špecifického a výslovného súhlasu dotknutej osoby používané na identifikáciu dotknutej osoby. Tieto dáta nebudú zlúčené s osobnými alebo inými údajmi, ktoré obsahujú rovnaký pseudonym.

Dotknutá osoba môže nastaveniu súborov cookie na našich webových stránkach zabrániť tak, ako bolo opísané vyššie, a to kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo odporovať nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača zabráni tiež spoločnosti etracker nastaviť súbory cookie na informačno-technologický systém dotknutej osoby. Navyše môžu byť spoločnosťou etracker už nastavené súbory cookie kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má navyše možnosť namietať proti zhromažďovaniu dát generovaných cookie spoločnosti etracker súvisiacich s používaním tejto webovej stránky, ako aj proti spracovaniu týchto dát spoločnosťou etracker a tak tomu zabrániť. Na to musí dotknutá osoba stlačiť tlačidlo cookie-set pod prepojením http://www.etracker.de/privacy, ktorým nastaví Opt-Out-Cookie. S námietkou nastavený Opt-Out-Cookie bude na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby odmietnutý. Pokiaľ budú po námietke v systéme dotknutej osoby súbory cookie vymazané, musí dotknutá osoba prepojenie znova načítať, aby mohla nastaviť nový Opt-Out-Cookie.

Pri nastavení Opt-Out-Cookies je však možné, že nebudú webové stránky osoby zodpovednej za spracovanie pre dotknutú osobu plne použiteľné.
Platné predpisy o ochrane údajov spoločnosti etracker nájdete na adrese https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 
14. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Facebooku

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na tieto webové stránky komponenty spoločnosti Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálna sieť je internetové spoločenské miesto, online komunita, ktorá používateľom spravidla umožňuje vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma pre výmenu názorov a skúseností, alebo umožňuje internetovej komunite poskytovanie osobných alebo obchodných informácií. Facebook umožňuje používateľom sociálnych sietí vytvárať súkromné profily, nahrávať fotografie a zdieľať prostredníctvom požiadaviek priateľov.

Spoločnosť prevádzkujúca Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Za spracovanie osobných údajov zodpovednou osobou pre dotknuté osoby žijúce mimo USA alebo Kanady je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každej návšteve jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje za spracovanie zodpovedná osoba a na ktorej je integrovaný komponent Facebooku (Facebook-Plug-In), je internetový prehliadač počítača dotknutej osoby príslušným komponentom Facebooku automaticky vyzvaný na prevzatie príslušného komponentu Facebooku spoločnosti Facebook. Celkový prehľad všetkých Facebook-Plug-Ins nájdete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohto technického procesu získa Facebook informácie o tom, ktoré konkrétne podstránky našich webových stránok dotknutá osoba navštevuje.

Ak je dotknutá osoba zároveň prihlásená na Facebooku, rozpozná Facebook pri každej návšteve našej webovej stránky dotknutú osobou a po celý čas návštevy našich webových stránok, ktoré konkrétne podstránky našich webových stránok dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sú zhromažďované prostredníctvom komponentov Facebooku a spoločnosťou Facebook priradené k príslušnému kontu Facebook dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba aktivuje niektoré z tlačidiel Facebooku integrovaných na našich webových stránkach, napr. tlačidlo „páči sa mi“, alebo keď dotknutá osoba poskytne komentár, priradí Facebook tieto informácie k osobnému Facebookovému používateľskému kontu dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje.

Prostredníctvom komponentu Facebooku dostane spoločnosť Facebook vždy vtedy informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila naše webové stránky, keď je dotknutá osoba pri návšteve našich webových stránok súčasne prihlásená na Facebook; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Facebooku alebo nie. Ak si takýto prenos informácií na Facebook dotknutá osoba nepraje, môže prenosu zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlási zo svojho konta na Facebooku.

Spoločnosťou Facebook publikovaná dátová smernica, ktorú nájdete na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o zbere, spracovaní a používaní osobných údajov prostredníctvom Facebooku. Ďalej je tam vysvetlené, aké možnosti nastavenia ponúka Facebook na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho sú k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú potlačenie prenosu dát na Facebook, napr. blokátor Facebooku poskytovateľa Webgraph. Takéto aplikácie môže dotknutá osoba využívať na potlačenie prenosu dát na Facebook.

Meranie konverzií pomocou akčného pixelu Facebooku
s Vaším súhlasom, ktorý ste udelili nasledovne
„Súhlasím s použitím akčného pixelu pre návštevníkov Facebooku“
nastavíme v rámci nášho webu „akčný pixel pre návštevníkov“ spoločnosti
Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
(„Facebook“).

Tak možno sledovať správanie používateľov potom, čo boli kliknutím na reklamu Facebooku presmerovaní na webové stránky poskytovateľa. Tento proces slúži na to, aby vyhodnocoval účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a prieskum trhu, a môže pomôcť k optimalizácii budúcich reklamných opatrení.

Zhromaždené údaje sú pre nás anonymné, neposkytujú nám teda žiadne závery o totožnosti používateľov. Dáta sú však uložené a spracovávané spoločnosťou Facebook, takže je možné vytvoriť spojenie s príslušným používateľským profilom a Facebook môže tieto dáta použiť v súlade so smernicou o používaní dát spoločnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/) na vlastné reklamné účely. Môžete spoločnosti Facebook a jej pridruženým partnerom umožniť zobrazovanie reklám na Facebooku a mimo neho. Na tento účel môže byť tiež na Vašom počítači uložený súbor cookie.

Súhlas s použitím akčného pixelu pre návštevníkov môžu udeliť iba používatelia, ktorí sú starší ako 13 rokov. Ak ste mladší, žiadame Vás, aby ste požiadali o povolenie svojich rodičov alebo opatrovníka.

Kliknite, prosím, sem, či chcete svoj súhlas odvolať:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
 
15. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie obrázkov Getty Images

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na tieto webové stránky komponenty spoločnosti Getty Images. Getty Images je americká obrazová agentúra. Obrazová agentúra je spoločnosť, ktorá na trhu ponúka fotografie a iný obrazový materiál. Obrazové agentúry uvádzajú na trh väčšinou fotografie, ilustrácie a filmový materiál. Rôzni zákazníci, najmä prevádzkovatelia internetových stránok, redakcie tlačových a televíznych médií a reklamné agentúry, licencujú prostredníctvom obrazovej agentúry nimi používané obrázky.

Prevádzkovateľom komponentov Getty-Images je spoločnosť Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Írsko.

Getty Images umožňuje (príp. bezplatné) vkladanie obrázkov. Vkladanie je zabudovanie alebo integrácia určitého cudzieho obsahu, napríklad textových, obrazových a obrázkových dát, ktoré poskytuje cudzia internetová stránka a objavujú sa potom na vlastných internetových stránkach. Na vkladanie sa používa tzv. vkladací kód. Vkladací kód je kód HTML, ktorý je prevádzkovateľom internetových stránok integrovaný do webovej stránky. Ak bol prevádzkovateľom webových stránok integrovaný vkladací kód, bude externý obsah ostatných webových stránok štandardne zobrazený bezprostredne potom, čo je niektorá z webových stránok navštívená. Pre zobrazenie externého obsahu bude externý obsah načítaný priamo z inej webovej stránky. Getty Images poskytuje na adrese
http://www.gettyimages.de/resources/embed ďalšie informácie o vkladaní obsahov.

Prostredníctvom technickej implementácie vkladacieho kódu, ktorý umožňuje zobrazenie obrázkov Getty Images, je IP adresa internetového pripojenia, cez ktoré sa dotknutá osoba pripája k našim webovým stránkam, prenesená Getty Images. Ďalej Getty Images zhromažďuje naše webové stránky, používaný typ prehliadača, jazyk prehliadača, čas a dĺžku prístupu. Okrem toho môže Getty Images zhromažďovať navigačné informácie, čo sú informácie o tom, ktoré z našich podstránok dotknutá osoba navštívila a na ktoré prepojenia klikla, a ďalšie interakcie, ktoré dotknutá osoba urobila pri návšteve našich webových stránok. Tieto dáta môžu byť spoločnosťou Getty Images uložené a vyhodnotené.

Ďalšie informácie a príslušné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Getty Images nájdete na adrese http://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.
 
16. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Google AdSense

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na týchto webových stránkach službu Google AdSense. Google AdSense je online služba umožňujúca sprostredkovanie reklamy tretích strán. Google AdSense je služba založená na algoritme, ktorý vyberá reklamy zobrazované na webových stránkach tretích strán hodiace sa k obsahom príslušnej tretej strany. Google AdSense umožňuje cielenie podľa záujmov používateľov internetu, ktoré sa vykonáva generovaním individuálnych používateľských profilov.

Prevádzkovateľom komponentu Google AdSense je spoločnosť Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom komponentu Google AdSense je zahrnutie reklamy na našich webových stránkach. Google AdSense nastaví na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby súbory cookie. Čo sú súbory cookie, bolo už vysvetlené vyššie. Používanie súborov cookie umožňuje spoločnosti Alphabet Inc. analýzu používania našich webových stránok. Pri každom prezeraní jednej zo stránok týchto webových stránok, ktoré sú prevádzkované osobou zodpovednou za spracovanie a na ktoré bol integrovaný komponent Google AdSense, je internetový prehliadač počítačového systému dotknutej osoby komponentom Google AdSense automaticky nastavený, aby odosielal spoločnosti Alphabet Inc. dáta na účely online reklamy alebo na výpočet provízií. V rámci tohto technického procesu získa spoločnosť Alphabet Inc. informácie o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktoré slúžia spoločnosti Alphabet Inc. okrem iného na zistenie pôvodu návštevníkov a v dôsledku toho na umožnenie vyúčtovania provízií.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie na našich webových stránkach tak, ako už bolo opísané vyššie, a to prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo odporovať nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Alphabet Inc., aby nastavila súbor cookie na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Spoločnosťou Alphabet Inc. už nastavený súbor cookie môže byť navyše prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvérového programu kedykoľvek zmazaný.

Google AdSense tiež používa tzv. počítacie pixely. Počítací pixel je miniatúrna grafika, ktorá je vložená do webových stránok, aby umožnila záznam súboru denníka a analýzu súboru denníka, pričom možno vykonať štatistické vyhodnotenie. Na základe vložených počítacích pixelov môže spoločnosť Alphabet Inc. zistiť, či a kedy boli webové stránky dotknutou osobou otvorené a na ktoré prepojenia dotknutá osoba klikla. Počítacie pixely slúžia okrem iného na vyhodnotenie toku návštevníkov webových stránok.

Prostredníctvom Google AdSense sú zhromaždené osobné údaje a informácie, čo zahŕňa aj IP adresu, ktoré sú nutné na zhromaždenie a vyúčtovanie zobrazovaných reklám a zasielané spoločnosti Alphabet Inc. v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sú v Spojených štátoch amerických ukladané a spracované. Spoločnosť Alphabet Inc. môže tieto prostredníctvom technického procesu zhromaždené údaje odovzdávať prípadne aj tretím stranám.

Služba Google AdSense je bližšie vysvetlená na adrese
https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.
 
17. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na tieto webové stránky komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je služba na webovú analýzu. Webová analýza je zber, zhromažďovanie a vyhodnocovanie dát o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného dáta o tom, ktoré webové stránky a podstránky dotknutá osoba navštívila (tzv. referrery) alebo ako často a ako dlho na podstránke zotrvala. Webová analýza sa používa prevažne na optimalizáciu webových stránok a analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za spracovanie zodpovedná osoba používa na webovú analýzu pomocou služby Google Analytics dodatok „_gat._anonymizeIp“. Prostredníctvom tohto dodatku je IP adresa internetového pripojenia dotknutej osoby spoločnosťou Google skrátená a anonymizovaná, ak dôjde k prístupu na naše webové stránky z členských štátov Európskej únie alebo z iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analýza toku návštevníkov na našich webových stránkach. Spoločnosť Google používa získané dáta a informácie okrem iného na vyhodnotenie návštevnosti našich webových stránok, na zostavenie online prehľadov pre nás, o aktivitách na našich webových stránkach a na poskytovanie ďalších s používaním našich webových stránok súvisiacich služieb.

Google Analytics nastaví súbor cookie v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, bolo už vysvetlené vyššie. Nastavenie súborov cookie umožňuje spoločnosti Google analyzovať využitie našich webových stránok. Pri každej návšteve jednotlivých stránok webových stránok, ktoré sú prevádzkované osobou zodpovednou za spracovanie, kde bol integrovaný komponent Google Analytics, je internetový prehliadač v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby automaticky aktivovaný príslušným komponentom Google Analytics, aby prenášal spoločnosti Google dáta na účely online analýzy. V rámci tohto technického procesu získa spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktoré spoločnosť Google používa okrem iného na to, aby zistila pôvod návštevníka a kliknutí, a v dôsledku toho bolo umožnené vyúčtovanie provízií.

Prostredníctvom súborov cookie sú ukladané osobné informácie, napr. trvanie prístupu, miesto, z ktorého bol prístup uskutočnený, a frekvencia návštev našich webových stránok dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich webových stránok sú tieto osobné údaje, vrátane IP adresy dotknutou osobou naposledy používaného internetového pripojenia, prenášané spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sú spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických uložené. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje odovzdať za určitých okolností prostredníctvom technického procesu tretím osobám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako už bolo opísané vyššie, pomocou zodpovedajúceho nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým trvalo odporovať nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo, aby spoločnosť Google nastavila súbory cookie na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho môže byť službou Google Analytics už nastavený súbor cookie kedykoľvek zmazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Ďalej má dotknutá osoba možnosť vzniesť námietky proti zhromažďovaniu službou Google Analytics vygenerovaných a na používanie týchto webových stránok zameraných dát a spracovaniu týchto dát spoločnosťou Google a zabrániť mu. Na tento účel si musí dotknutá osoba prevziať a nainštalovať Browser-Add-On na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento Browser-Add-On informuje službu Google Analytics prostredníctvom JavaScriptu, že službe Google Analytics nesmú byť prenášané žiadne dáta a informácie o návštevách webových stránok. Inštaláciu Browser-Add-Ons považuje spoločnosť Google za rozpor. Ak sa informačno-technologický systém dotknutej osoby neskôr vymaže, naformátuje alebo nainštaluje nanovo neskôr, musí dotknutá osoba vykonať na deaktiváciu služby Google Analytics opätovnú inštaláciu Browser-Add-Ons. Pokiaľ bude Browser-Add-On dotknutou osobou alebo inou osobou v rámci jej vplyvu odinštalovaný alebo deaktivovaný, je možná nová inštalácia alebo opätovná aktivácia Browser-Add-Ons.

Ďalšie informácie a platné zásady pre ochranu osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a
http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Služba Google Analytics je presnejšie vysvetlená na adrese https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
 
18. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Google Remarketing

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na týchto webových stránkach funkciu Google Remarketing. Google Remarketing je funkcia služby Google AdWords, ktorá spoločnosti umožňuje zobrazovať reklamy u takých používateľov internetu, ktorí sa predtým zdržiavali na webových stránkach spoločnosti. Integrácia Google Remarketing preto umožňuje spoločnosti vytvárať používateľsky prívetivú reklamu a nechať používateľovi internetu zobrazovať pre neho relevantné reklamy.

Prevádzkovateľom služieb Google Remarketing je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Cieľom Google Remarketing je zobrazovať záujmu zodpovedajúce reklamy. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovať prostredníctvom siete Google alebo na iných webových stránkach reklamy, ktoré zodpovedajú individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu.

Google Remarketing nastavuje súbory cookie na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, bolo už vysvetlené vyššie. Nastavenie súborov cookie umožňuje spoločnosti Google rozpoznať návštevníka našich webových stránok, keď potom navštívi webové stránky, ktoré sú tiež členom reklamnej siete Google. Pri každej návšteve webových stránok, na ktorých bola integrovaná služba Google Remarketing, sa internetový prehliadač dotknutej osoby automaticky identifikuje u spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu získava spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako je IP adresa alebo správanie pri surfovaní používateľa, ktoré Google používa okrem iného na zobrazenie reklamy založenej na záujmoch.

Prostredníctvom súborov cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad dotknutou osobou navštevované webové stránky. Pri každej návšteve našich webových stránok budú teda spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických prenášané osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia dotknutej osoby. Tieto osobné údaje budú uložené u spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže za určitých okolností odovzdať tieto prostredníctvom technického procesu získané osobné údaje tretím stranám.

Dotknutá osoba môže nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok, ako už bolo opísané vyššie, kedykoľvek zabrániť zodpovedajúcim nastavením internetového prehliadača a odporovať tak trvalo nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google, aby nastavila súbor cookie na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho môže byť službou Google Analytics už nastavený súbor cookie kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvérového programu.

Dotknutá osoba má ďalej možnosť namietať proti reklame spoločnosti Google založenej na záujmovom správaní. Na tento účel musí dotknutá osoba prejsť z každého jej používaného internetového prehliadača na adresu www.google.de/settings/ads a tam vykonať požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 
19. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Google+

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na tieto webové stránky ako komponent tlačidlo Google+. Google+ je tzv. sociálna sieť. Sociálna sieť je internetové spoločenské miesto, online komunita, ktorá používateľom obvykle umožňuje vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma pre výmenu názorov a skúseností, alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné či obchodné informácie. Google+ umožňuje používateľom sociálnych sietí okrem iného nastavenie súkromných profilov, nahrávať fotografie a komunikovať prostredníctvom požiadaviek priateľov.

Prevádzkovateľom služby Google+ je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pri každej návšteve jednej zo stránok tohto webu, prevádzkovaného za spracovanie zodpovednou osobou, na ktorú bolo integrované tlačidlo Google+, bude internetový prehliadač počítačového systému dotknutej osoby príslušným tlačidlom Google+ automaticky vyzvaný, aby prevzal príslušné zobrazenie tlačidla Google+ spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu získa spoločnosť Google informácie o tom, akú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila. Podrobnejšie informácie o Google+ nájdete na adrese
https://developers.google.com/+/

Ak je dotknutá osoba zároveň prihlásená do služby Google+, rozpozná spoločnosť Google pri každej návšteve našich webových stránok dotknutú osobu a po celú dobu príslušnej návštevy našich webových stránok, ktoré konkrétne podstránky nášho webu dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sú zhromažďované tlačidlom Google+ a spoločnosť Google ich priradí k príslušnému kontu Google+ dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba stlačí niektoré na našich webových stránkach integrované tlačidlo Google+ a dá tak jedno odporúčanie Google+1, priradí spoločnosť Google túto informáciu k osobnému používateľskému kontu Google+ dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje. Spoločnosť Google uloží odporúčanie Google+1 dotknutej osoby a zverejní ho v súlade s podmienkami akceptovanými dotknutou osobou. Odoslanie odporúčania Google+1 vykonané dotknutou osobou na týchto webových stránkach bude následne spoločne s ďalšími osobnými údajmi, t. j. s názvom dotknutou osobou používaného konta Google+1 a s na ňom uloženou fotografiou uložené a spracované inými službami Google, napríklad s výsledkami vyhľadávania vyhľadávačom Google, kontom Google dotknutej osoby alebo inými miestami, napríklad na webových stránkach alebo v súvislosti s reklamou. Ďalej je Google schopný prepojiť návštevu týchto webových stránok s inými u Google uloženými osobnými údajmi. Google zaznamenáva tieto osobné informácie ďalej na účely zlepšenia alebo optimalizácie rôznych služieb spoločnosti Google.

Spoločnosť Google dostane prostredníctvom tlačidla Google+ informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila naše webové stránky vždy vtedy, keď je dotknutá osoba pri príchode na našu webovú stránku zároveň prihlásená do Google+. To sa deje nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikne na tlačidlo Google+ alebo nie.

Ak si dotknutá osoba prenos osobných údajov spoločnosti Google nepraje, môže takémuto prenosu zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlási zo svojho konta Google+.

Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ďalšie tipy spoločnosti Google k tlačidlu Google+1 nájdete na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
 
20. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Google AdWords

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na týchto webových stránkach Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá umožňuje inzerentom prepínať zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávača Google a tiež v sieti Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi stanoviť vopred určité kľúčové slová, prostredníctvom ktorých sa zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávača Google načíta len vtedy, keď používateľ vyvolá vyhľadávačom pre kľúčové slovo relevantný výsledok vyhľadávania. V sieti Google sú zobrazenia na aktuálnej tematickej webovej stránke distribuované prostredníctvom automatického algoritmu a podľa predtým stanovených kľúčových slov.

Prevádzkovateľom služby Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom Google AdWords je propagácia našich webových stránok pridaním záujmovo relevantnej reklamy na webových stránkach spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávača Google a zobrazenie reklamy tretích strán na našich webových stránkach.

Ak sa dotknutá osoba dostane prostredníctvom zobrazenia Google na naše webové stránky, bude na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby spoločnosťou Google umiestnený tzv. „konverzný súbor cookie“. Čo sú súbory cookie, bolo už vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stratí svoju platnosť po tridsiatich dňoch a neslúži na identifikáciu dotknutej osoby. Prostredníctvom konverzného súboru cookie sa zistí, pokiaľ súbor cookie doteraz nestratil platnosť, či boli na našich webových stránkach spustené určité podstránky, ako napr. nákupný košík internetového obchodu. Prostredníctvom konverzného súboru cookie môžeme rovnako ako spoločnosť Google zistiť, či dotknutá osoba, ktorá sa dostala na naše webové stránky prostredníctvom zobrazenia AdWords, vygenerovala obrat, t. j. nakúpila tovar alebo nákup zrušila.

Údaje a informácie zhromaždené použitím konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistík návštevníkov našich webových stránok. Tieto štatistické údaje o návštevách používame, aby sme zistili celkový počet používateľov, ktorí nám boli sprostredkovaní zobrazením AdWords, teda aby sme zistili úspech alebo neúspech príslušného zobrazenia AdWords a mohli optimalizovať naše budúce zobrazenie AdWords. Naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostane od spoločnosti Google informácie, prostredníctvom ktorých by mohla byť dotknutá osoba identifikovaná.

Pomocou konverzného súboru cookie budú uložené osobné informácie, napríklad o dotknutou osobou navštívených webových stránkach. Pri každej návšteve našich webových stránok budú teda spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických prenesené osobné údaje vrátane IP adresy dotknutou osobou používaného internetového pripojenia. Tieto osobné údaje sú spoločnosťou Google ukladané v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto prostredníctvom technického procesu zhromaždené osobné údaje odovzdať za určitých okolností tretím stranám.

Dotknutá osoba môže nastaveniu súborov cookie na našej webovej stránke, ako je opísané vyššie, kedykoľvek zabrániť zodpovedajúcim nastavením používaného internetového prehliadača a tak trvalo odporovať nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača tiež zabráni tomu, aby spoločnosť Google nastavila v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby konverzný súbor cookie. Okrem toho môže byť službou Google AdWords už nastavený súbor cookie pomocou internetového prehliadača alebo iného softvérového programu kedykoľvek vymazaný.

Dotknutá osoba má tiež možnosť odporovať záujmovej reklame spoločnosti Google. Na to musí dotknutá osoba z každého jej používaného internetového prehliadača prejsť na prepojenie www.google.de/settings/ads a tam vykonať požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 
21. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Google reCAPTCHA

Používame aj nástroj Google „reCAPTCHA” na zabránenie spamu a zneužitiu údajov a na ochranu internetovej stránky pred robotmi. Spôsob činnosti sa zakladá na technológii pokročilej analýzy rizika, aby sa odlíšili ľudia od robotov. Tento nástroj používame predovšetkým na ochranu formulárov – v tejto súvislosti sa údaje spracovávajú na základe nášho oprávneného záujmu ochrániť našu internetovú stránku. 

Informácie zaznamenané súbormi cookies ohľadne vášho používania tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú na servery spoločnosti Google a budú tam uložené (zvyčajne v USA alebo v iných krajinách mimo EÚ). Avšak táto IP adresa bude vopred skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré podpísali Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa plná IP adresa odošle na server spoločnosti Google v USA, aby sa tam skrátila.

Google reCAPTCHA zhromažďuje najmä tieto informácie: prehliadač, história prehliadača, typ zariadenia, model zariadenia, krajina, poskytovateľ služby, dátum prístupu, CSS informácie, doba trvania návštevy, správanie a  kliknutia na tejto internetovej stránke, jazyk, operačný systém, už nainštalované Google cookies, iné detailné informácie o účte Google, zásuvné moduly, objekty JavaScript.

Viac informácií o Google reCAPTCHA nájdete na stránke https://developers.google.com/recaptcha/

Viac informácií o využívaní údajov zo strany spoločnosti Google nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy


22. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Instagramu

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na týchto webových stránkach komponenty služby Instagram. Instagram je služba, ktorú možno kvalifikovať ako audiovizuálnu platformu a ktorá umožňuje používateľom zdieľanie fotografií a videí, a okrem toho tiež šírenie takýchto dát do iných sociálnych sietí.

Prevádzkovateľom Instagramu je spoločnosť Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Pri každej návšteve jednotlivých stránok týchto webových stránok, ktoré sú prevádzkované osobou zodpovednou za spracovanie a na ktoré bol integrovaný komponent Instagramu (Insta-Button), bude internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby príslušným komponentom Instagramu automaticky vyzvaný na prevzatie príslušného komponentu Instagramu. V rámci tohto technického procesu získa Instagram informácie o tom, aké konkrétne podstránky našich webových stránok dotknutá osoba navštívila.

Ak je príslušná osoba súčasne prihlásená do Instagramu, rozpozná Instagram pri každej návšteve našich webových stránok dotknutou osobou a po celý čas návštevy našich webových stránok, ktorú konkrétnu podstránku dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sú komponentom Instagramu zhromažďované a priradené Instagramom k príslušnému kontu Instagram dotknutej osoby. Ak aktivuje dotknutá osoba jedno z Instagramom na našich webových stránkach integrované tlačidlo Instagramu, budú takto prenášané údaje a informácie priradené k osobnému používateľskému kontu Instagram dotknutej osoby a sú spoločnosťou Instagram ukladané a spracované.

Instagram dostane prostredníctvom komponentu Instagram vždy informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila naše webové stránky, keď je dotknutá osoba pri návšteve našich webových stránok zároveň prihlásená v službe Instagram. To sa deje nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikne na komponent Instagram alebo nie. Ak si dotknutá osoba takýto prenos informácií spoločnosti Instagram nepraje, môže prenosu zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlási zo svojho konta Instagram.
Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram nájdete na adrese https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
 
23. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie LinkedIn

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na týchto webových stránkach komponenty spoločnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom pripojiť sa k existujúcim obchodným kontaktom a vytvárať nové obchodné kontakty. Službu LinkedIn používa viac ako 400 miliónov registrovaných osôb vo viac než 200 krajinách. To znamená, že LinkedIn je v súčasnosti najväčšou platformou pre obchodné kontakty a jednou z najviac navštevovaných internetových stránok sveta.

Prevádzkovateľom služby LinkedIn je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Pre záležitosti ochrany údajov mimo USA je príslušná spoločnosť LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Pri každej návšteve našich webových stránok, ktoré sú vybavené komponentom LinkedIn (LinkedIn-Plug-In), spôsobí tento komponent, že dotknutou osobou používaný prehliadač prevezme zodpovedajúce zobrazenie komponentu LinkedIn. Ďalšie informácie k LinkedIn-Plug-Ins nájdete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohto technického procesu dostane LinkedIn informácie o tom, ktorá z podstránok našich webových stránok je dotknutou osobou navštevovaná.

Ak je príslušná osoba súčasne prihlásená do služby LinkedIn, rozpozná LinkedIn pri každej návšteve našich webových stránok dotknutou osobou a po celú dobu príslušnej návštevy našich webových stránok, ktorú konkrétnu podstránku dotknutá osoba navštívila. Tieto informácie sú zhromažďované komponentom LinkedIn a spoločnosťou LinkedIn priradené k príslušnému kontu LinkedIn dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba použije tlačidlo LinkedIn integrované na našich webových stránkach, priradí LinkedIn tieto informácie k osobnému používateľskému kontu LinkedIn dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží.

LinkedIn dostane prostredníctvom komponentu LinkedIn informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila naše webové stránky vždy vtedy, keď je dotknutá osoba pri návšteve našich webových stránok zároveň prihlásená do služby LinkedIn. To sa deje nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikne na komponent LinkedIn alebo nie. Ak si dotknutá osoba takýto prenos informácií spoločnosti LinkedIn nepraje, môže prenosu zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlási zo svojho konta LinkedIn.

LinkedIn ponúka na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnosť odhlásenia e-mailových správ, SMS správ a cielených zobrazení, ako aj správu nastavení zobrazenia. LinkedIn používa aj partnerov ako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, ktorí môžu nastaviť súbory cookie. Takéto súbory cookie môžu byť odmietnuté na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn nájdete na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Smernice k súborom cookie spoločnosti LinkedIn nájdete na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
 
24. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Pinterest

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na tieto webové stránky komponenty spoločnosti Pinterest Inc. Pinterest je tzv. sociálna sieť. Sociálna sieť je internetové spoločenské miesto, online komunita, ktorá používateľom spravidla umožňuje vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma pre výmenu názorov a skúseností, alebo umožňuje internetovej komunite poskytovanie osobných alebo obchodných informácií. Pinterest umožňuje používateľom sociálnej siete okrem iného publikovať zbierky obrázkov a jednotlivé snímky a popisy na virtuálnych nástenkách (tzv. piny), ktoré sú potom zdieľané ostatnými používateľmi (tzv. repiny) alebo komentované.

Prevádzkovateľom služby Pinterest je spoločnosť Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Pri každej návšteve jednotlivých stránok týchto webových stránok, ktoré sú prevádzkované osobou zodpovednou za spracovanie a na ktorých bol integrovaný komponent Pinterest (Pinterest-Plug-In), bude internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby príslušným komponentom Pinterest automaticky inštruovaný, aby prevzal zobrazenie zodpovedajúceho komponentu Pinterest spoločnosti Pinterest. Viac informácií o službe Pinterest nájdete na adrese https://pinterest.com/. V rámci tohto technického procesu dostane Pinterest informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila.

Ak je dotknutá osoba zároveň prihlásená do služby Pinterest, rozpozná Pinterest pri každej návšteve našich webových stránok dotknutú osobu a po celú dobu jej návštevy na našej webovej stránke, ktoré podstránky našich webových stránok dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sú komponentom Pinterest zhromažďované a priradené k príslušnému kontu Pinterest dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba použije na našej webovej stránke integrované tlačidlo Pinterest, priradí Pinterest túto informáciu k osobnému používateľskému kontu Pinterest dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží.

Spoločnosť Pinterest dostane prostredníctvom komponentu Pinterest vždy informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila naše webové stránky, keď je dotknutá osoba pri návšteve našich webových stránok zároveň prihlásená do služby Pinterest. To sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Pinterest alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá prenos týchto informácií spoločnosti Pinterest, môže zabrániť prenosu tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlási zo svojho konta Pinterest.

Spoločnosťou Pinterest na adrese https://about.pinterest.com/privacy-policy publikované smernice o ochrane údajov poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Pinterest.
 
25. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Shariff

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na tieto webové stránky komponent Shariff. Komponent Shariff poskytuje tlačidlá pre sociálne siete, ktoré zodpovedajú zákonom o ochrane údajov. Služba Shariff bola vyvinutá pre nemecký počítačový časopis c't a publikovaná prostredníctvom spoločnosti GitHub, Inc.

Komponent vyvinula spoločnosť GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Obvykle prenášajú tlačidlá poskytované sociálnymi sieťami osobné údaje do príslušnej sociálnej siete už vtedy, keď používateľ navštívi webové stránky, na ktorých bolo tlačidlo sociálneho média integrované. Pri používaní komponentu Shariff sú osobné údaje prenášané do sociálnych sietí až vtedy, keď návštevník webovej stránky aktivuje niektoré z tlačidiel sociálnych médií. Ďalšie informácie ku komponentu Shariff poskytuje počítačový časopis c't na adrese http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Použitie komponentu Shariff má za úlohu chrániť osobné údaje návštevníkov našich webových stránok a zároveň nám umožniť integrovať na týchto webových stránkach tlačidlové riešenie pre sociálne siete.

Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti GitHub nájdete na adrese https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.
 
26. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Twitteru

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na tieto webové stránky komponenty služby Twitter. Twitter je viacjazyčná, verejne prístupná mikroblogovacia služba, kde používatelia môžu zverejňovať a distribuovať tzv. tweety, krátke správy obmedzené na 140 znakov. Tieto krátke správy sú prístupné všetkým vrátane osôb, ktoré nie sú prihlásené do Twitteru. Tweety sa ale zobrazujú aj tzv. followerom príslušného používateľa. Followeri sú ďalší používatelia Twitteru, ktorí sledujú tweety používateľa. Twitter tiež umožňuje osloviť prostredníctvom hashtagov, odkazov alebo retweetov široké publikum.

Prevádzkovateľom Twitteru je spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Pri každej návšteve jednotlivej stránky týchto webových stránok, ktoré prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktoré bol integrovaný komponent Twitteru (tlačidlo Twitter), bude internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby príslušným komponentom Twitteru automaticky inštruovaný, aby prevzal zobrazenie príslušného komponentu Twitteru od spoločnosti Twitter. Ďalšie informácie k tlačidlám Twitter nájdete na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohto technického procesu dostane Twitter informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila. Účelom integrácie komponentu Twitter je umožniť našim používateľom distribuovať obsahy tejto webovej stránky, zoznámiť s touto webovou stránkou digitálny svet a zvýšiť počet našich návštevníkov.

Ak je dotknutá osoba zároveň prihlásená na Twitteri, rozpozná Twitter pri každej návšteve našich webových stránok dotknutú osobu a po celú dobu pobytu na našich webových stránkach, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila. Tieto informácie sú zhromažďované komponentom Twitteru a spoločnosťou Twitter priradené k príslušnému kontu Twitter dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba aktivuje niektoré na našich webových stránkach integrované tlačidlo Twitter, budú takto prenesené údaje a informácie priradené k osobnému používateľskému kontu Twitter dotknutej osoby a spoločnosťou Twitter uložené a spracované.
Twitter dostane prostredníctvom komponentu Twitteru informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila naše webové stránky, vždy vtedy, keď je dotknutá osoba v čase návštevy našich webových stránok zároveň prihlásená na Twitteri. To sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Twitteru alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá prenos týchto informácií na Twitter, môže tomuto prenosu zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlási zo svojho konta Twitter.

Platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter nájdete na adrese https://twitter.com/privacy?lang=de.
 
27. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie Xingu

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na týchto webových stránkach komponenty služby Xing. Xing je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom pripojenie k existujúcim obchodným kontaktom a vytváranie nových obchodných kontaktov. Jednotliví používatelia si môžu na sieti Xing vytvoriť osobný profil. Spoločnosti môžu napríklad na sieti Xing vytvoriť profil spoločnosti alebo zverejňovať ponuky pracovných miest.

Prevádzkovateľom služby Xing je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Pri každej návšteve jednotlivej stránky týchto webových stránok, ktoré prevádzkuje za spracovanie zodpovedná osoba a na ktorej bol integrovaný komponent Xing (Xing-Plug-In), bude internetový prehliadač v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby príslušným komponentom Xing inštruovaný, aby prevzal zobrazenie zodpovedajúceho komponentu Xing spoločnosti Xing. Ďalšie informácie k Xing-Plug-Ins nájdete na adrese https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohto technického procesu získa Xing informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na sieti Xing, rozpozná Xing pri každej návšteve našich webových stránok dotknutú osobu a po celú dobu jej návštevy na našej webovej stránke, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sú zhromažďované komponentom Xing a priradené službou Xing k príslušnému kontu Xing dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba použije niektoré z tlačidiel Xing integrovaných na našich webových stránkach, napríklad tlačidlo „zdieľať“, priradí Xing túto informáciu k osobnému používateľskému kontu Xing dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží.

Xing dostane prostredníctvom komponentu Xing informáciu, že dotknutá osoba navštívila naše webové stránky vždy vtedy, keď je dotknutá osoba pri návšteve našich webových stránok zároveň prihlásená do služby Xing. To sa deje nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikla na komponent Xing alebo nie. Ak si dotknutá osoba takýto prenos informácií do spoločnosti Xing nepraje, môže tomuto prenosu zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlási zo svojho konta Xing.

Spoločnosťou Xing zverejnené zásady ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na adrese https://www.xing.com/privacy, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Xing. Ďalej zverejnila spoločnosť Xing na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection informácie o ochrane dát pre tlačidlo XING-Share.
 
28. Zásady ochrany osobných údajov pre nasadenie a používanie YouTube

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na týchto webových stránkach komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, ktorý umožňuje tvorcom videí bezplatné publikovanie videoklipov a iným používateľom ich takisto bezplatné sledovanie, hodnotenie a komentovanie. YouTube umožňuje publikovanie všetkých typov videí, takže je prostredníctvom tohto internetového portálu k dispozícii nielen kompletné filmové a televízne vysielanie, ale aj hudobné videá, trailery alebo používateľmi samotnými vytvorené videá.

Prevádzkovateľom služby YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pri každej návšteve jednotlivých stránok týchto webových stránok, ktoré sú prevádzkované osobou zodpovednou za spracovanie a na ktorých bol integrovaný komponent YouTube (YouTube-Video), bude internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby príslušným komponentom YouTube automaticky inštruovaný, aby prevzal zobrazenie príslušného komponentu YouTube spoločnosti YouTube. Ďalšie informácie o YouTube nájdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohto technického procesu dostane YouTube a Google informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila.

Ak je príslušná osoba súčasne prihlásená na YouTube, rozpozná YouTube pri tejto návšteve podstránky, ktorá obsahuje video YouTube, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila. Tieto informácie sú spoločnosťami YouTube a Google zhromažďované a priradené k príslušnému kontu YouTube dotknutej osoby.

YouTube a Google dostanú prostredníctvom komponentu YouTube informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila naše webové stránky, vždy vtedy, keď je dotknutá osoba v okamihu návštevy našich internetových stránok súčasne prihlásená do služby YouTube. To sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na video YouTube alebo nie. Ak si dotknutá osoba takýto prenos informácií na YouTube a Google nepraje, môže prenosu zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlási zo svojho konta na YouTube.

Spoločnosťou YouTube publikované zásady ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, informujú o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.

29. Spôsob platby: zásady ochrany osobných údajov k PayPal ako spôsobu platby

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na tieto webové stránky komponenty služby PayPal. PayPal je internetový poskytovateľ platobných služieb. Platby sa odvíjajú prostredníctvom tzv. účtov PayPal, ktoré predstavujú virtuálne súkromné alebo podnikateľské účty. Okrem toho existuje v službe PayPal možnosť vykonávať virtuálne platby aj prostredníctvom platobných kariet, ak používateľ nemá účet PayPal. Účet PayPal sa spravuje prostredníctvom e-mailovej adresy, preto neexistuje klasické číslo účtu. PayPal umožňuje iniciovať online platby tretím stranám, alebo tiež platby prijímať. PayPal tiež preberá funkciu správcu a ponúka služby na ochranu kupujúcich.

Európskou prevádzkovateľskou spoločnosťou PayPal je spoločnosť PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembursko.

Ak dotknutá osoba v priebehu objednávky v našom internetovom obchode zvolí ako možnosť platby „PayPal“, budú údaje dotknutej osoby automatizovane odovzdané službe PayPal. Výberom tejto možnosti platby súhlasí dotknutá osoba s prenosom osobných údajov potrebných pre platbu.
V prípade osobných údajov zasielaných službe PayPal ide spravidla o meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, IP adresu, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu alebo iné údaje, ktoré sa požadujú na vykonanie platby. Na spracovanie kúpnej zmluvy sú potrebné aj také osobné údaje, ktoré súvisia s príslušnou objednávkou.

Účelom prenosu dát je spracovanie platieb a prevencia podvodov. Za spracovanie zodpovedná osoba pošle do PayPal osobné údaje najmä vtedy, keď na prevod existuje oprávnený záujem. Medzi PayPal a osobou zodpovednou za spracovanie vymieňané osobné údaje budú službou PayPal za určitých okolností zaslané úverovým spravodajským agentúram. Tento prenos je zameraný na kontrolu identity a bonity.

Služba PayPal odovzdáva osobné údaje aj pridruženým spoločnostiam a poskytovateľom služieb alebo subdodávateľom, ak je to potrebné na splnenie zmluvných záväzkov, alebo majú byť údaje spracované na zákazku.

Dotknutá osoba má možnosť odvolať voči službe PayPal kedykoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov. Toto odvolanie neovplyvňuje osobné údaje, ktoré musia byť spracované, použité alebo odovzdané na spracovanie platby (v súlade so zmluvou). 

Platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal nájdete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
30. Právny základ spracovania

Čl. 6 písmeno (a všeobecného nariadenia o ochrane údajov ( Nariadenie GDPR)  slúži našej spoločnosti ako právny základ pre procesy spracovania, pri ktorých vyžadujeme súhlas s určitým účelom spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako tomu je napríklad pri procesoch spracovania, ktoré sú nevyhnutné pre dodávku tovaru alebo poskytovanie iných služieb či protislužieb, potom sa spracovanie zakladá na čl. 6 písmeno (b všeobecného nariadenia o ochrane údajov ( Nariadenie GDPR)  . To isté platí aj pre také procesy spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípadoch dopytov k našim výrobkom alebo službám. Ak naša spoločnosť podlieha zákonnej povinnosti, na základe ktorej je potrebné spracovanie osobných údajov, ako napríklad na splnenie daňových povinností, potom sa spracovanie zakladá na čl. 6 písmeno (c všeobecného nariadenia o ochrane údajov ( Nariadenie GDPR)  . V zriedkavých prípadoch sa môže vyžadovať spracovanie osobných údajov na ochranu životných záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Išlo by napríklad o prípad, keby sa návštevník v našej prevádzke poranil a jeho meno, vek, zdravotné poistenie alebo iné životne dôležité informácie by museli byť poskytnuté lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Vtedy sa bude spracovanie zakladať na Čl. 6 písmeno (d všeobecného nariadenia o ochrane údajov ( Nariadenie GDPR)  A napokon sa môžu procesy spracovania zakladať aj na Čl. 6 písmeno (f všeobecného nariadenia o ochrane údajov ( Nariadenie GDPR)  . Z tohto právneho základu vychádzajú procesy spracovania, ktoré nie sú zahrnuté v žiadnom z predchádzajúcich právnych základov, ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany, ak neprevažujú nad záujmami, základnými právami a základnými slobodami dotknutej osoby. Takéto procesy spracovania máme povolené najmä preto, že sú osobitne uvádzané európskym zákonodarcom. Európsky zákonodarca sa domnieval, že by mohol existovať oprávnený záujem, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovednej osoby.

 
31. Oprávnené záujmy na spracovanie, ktoré vykonáva zodpovedná osoba alebo tretia strana

Ak sa spracovanie osobných údajov zakladá na článku Čl. 6 písmeno (f všeobecného nariadenia o ochrane údajov ( Nariadenie GDPR)  je naším oprávneným záujmom výkon našej obchodnej činnosti v prospech všetkých našich zamestnancov a akcionárov.

 
32. Doba, po ktorú sa osobné údaje ukladajú

Kritériom pre trvanie ukladania osobných údajov je príslušná zákonná lehota na uchovávanie. Po uplynutí tejto lehoty sú údaje bežne zmazané, ak už nie sú potrebné pre plnenie zmluvy alebo nadviazanie obchodných stykov.
 
33. Zákonné alebo zmluvné predpisy pre poskytovanie osobných údajov; nutnosť pre uzavretie zmluvy; záväzok dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné následky neposkytnutia

Objasňujeme Vám skutočnosť, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne predpísané zákonom (napr. daňové predpisy), alebo môže vyplynúť zo zmluvných ustanovení (napr. údaje o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť na uzavretie zmluvy potrebné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré nami musia byť následne spracované. Príslušná osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s ňou naša spoločnosť uzavrie zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že by s dotknutou osobou nemohla byť zmluva uzavretá. Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou sa musí dotknutá osoba obrátiť na nášho pracovníka pre ochranu údajov. Náš pracovník pre ochranu údajov objasní dotknutej osobe v jednotlivom prípade, či je poskytnutie osobných údajov predpísané zo zákona alebo zmluvne, alebo je potrebné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje, a aké následky má neposkytnutie osobných údajov.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice