Povinné informovanie

Názov subjektu:

MUZIKER, a.s.

IČO:

35840773

Adresa:

Drieňová 1H, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-7241

Certifikát platný do:

23.06.2025

Kamerový informačný systém


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.
 
Prevádzkovateľom kamerového informačného systému je: MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773, telefón: 02/58101718, e-mail: marek@muziker.sk
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: osobnyudaj.sk, s.r.o., telefón: 02/800 800 80, e-mail: pravne@osobnyudaj.sk
 
Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku prevádzkovateľa a tretích osôb pred krádežou alebo poškodením

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, konkrétne ochrana majetku prevádzkovateľa a tretích osôb pred krádežou alebo poškodením

Kamery sú umiestnené v priestoroch predajní OC Aupark, OC Bory Mall, Muziker Golf & Ski, Muziker Boats v Bratislave, OC Aupark v Žiline a v OC Aupark v Košiciach, pričom tieto snímajú vnútorné priestory predajne

Kategória príjemcov:
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP: nie je
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: orgány činné v trestnom konaní a súd.
 
Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje
 
Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 14 dní po jeho vyhotovení.
 
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR

Ochrana majetku prevádzkovateľa a tretích osôb

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice