Povinné informovanie

Názov subjektu:

MUZIKER, a.s.

IČO:

35840773

Adresa:

Drieňová 1H, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-7241

Certifikát platný do:

23.06.2025

Reklamácie


Prevádzkovateľ:
MUZIKER, a.s., so sídlom Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773

Zodpovedná osoba: osobnyudaj.sk, s.r.o., so sídlom DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, IČO: 50 528 041

Účel: evidencia a vybavenie reklamácie.

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadene GDPR“).

Príjemcovia: vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt môžu byť za účelom vybavenia Vašej reklamácie poskytnuté autorizovanému servisnému stredisku. V takomto prípade Vaše osobné údaje poskytujeme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu. Zároveň niektoré servisné strediská požadujú aj telefonický kontakt priamo na zákazníka, kedy priamo konzultujú vadu a ako sa prejavuje.

Doba uchovávania osobných údajov: vaše osobné údaje budeme uchovávať minimálne po dobu vybavenia reklamácie. Následne budeme Vaše osobné údaje uchovávať v rámci našich účtovných dokladov na plnenie našich zákonných povinností. Pred uplynutím uvedenej doby máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov.

Cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.

Práva dotknutej osoby:

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice