Povinné informovanie

Názov subjektu:

Slovenský futbalový zväz

IČO:

00687308

Adresa:

Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-13903

Certifikát platný do:

23.06.2025

Projekt Pomôžme spolu

Futbalová rodina a jej rozvoj je jednou z priorít Slovenského futbalového zväzu. Vďaka Nadácii Slovenského futbalového zväzu (ďalej len Nadácia SFZ) sa snažíme o možnosť dať šancu futbalistom a futbalistkám zo sociálne znevýhodnených pomerov.

Jednou z hlavných a pravidelných aktivít, ktorým sa nadácia chce venovať, je určená na podporu talentovaných chlapcov a dievčat, ktorí sa pravidelne zúčastňujú regionálnych výberov vo všetkých mládežníckych kategóriách. Materiálne a technické zabezpečenie futbalistu/ futbalistky je častokrát pre rodiny s deťmi veľkou záťažou a neraz sa stane, že je to hlavný dôvod, prečo deti nemôžu plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál a spoločnosť tak prichádza o mladé talenty a eventuálnych reprezentantov. Preto by sme radi našim talentom pomohli a zabezpečili im plnohodnotné podmienky v podobe preplatenia nákladov na futbalový kemp. Častokrát tento údel ostáva len na samotné kluby, prípadne pomoc iných rodín, ktoré im zapožičiavajú športovú výstroj, zbavujú povinnosti hradiť členské poplatky a podobným spôsobom sa snažia uľahčiť náročnú situáciu.

Poznáte takéto deti aj vy? Chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako na to? Tak neváhajte a napíšte nám! SFZ spoločne s Nadáciou SFZ uvítajú, ak nám tréneri, ktorí majú najlepší prehľad o svojich zverencoch, napíšu prostredníctvom formulára príbehy, z ktorých správna rada Nadácie SFZ vyberie uchádzačov, ktorí najviac potrebujú NAŠU pomoc. Pri odosielaní formulára je potrebné uviesť vaše kontaktné údaje (v nevyhnutnom rozsahu podľa nižšie uvedeného), aby sme sa s vami v prípade výberu mohli skontaktovať.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov dotknutej osoby – navrhovateľ obdarovaného

Prevádzkovateľ: Nadácia Slovenského futbalového zväzu, so sídlom Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava-Ružinov, IČO: 42183065, e-mail: nadacia@futbalsfz.sk (ďalej len „Nadácia SFZ“)

Zodpovedná osoba: osobnyudaj.sk, s.r.o., e-mail: zo@osobnyudaj.sk, tel. č.: 02 / 800 800 80

Účel: Oprávnený záujem prevádzkovateľa, konkrétne zaevidovanie kontaktného formulára a následné kontaktovanie navrhovateľa obdarovaného.

Právny základ: Oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Príjemcovia: osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu príjemcovi.

Doba uchovávania osobných údajov: kontaktný formulár bude uchovávaný počas celého priebehu projektu a 3 roky po jeho skončení. Ak správna rada Nadácie SFZ Váš príbeh nevyberie, kontaktný formulár bude vymazaný.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov dotknutej osoby – obdarovaný

Prevádzkovateľ: Nadácia Slovenského futbalového zväzu, so sídlom Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava-Ružinov, IČO: 42183065, e-mail: nadacia@futbalsfz.sk (ďalej len „Nadácia SFZ“)

Zodpovedná osoba: osobnyudaj.sk, s.r.o., e-mail: zo@osobnyudaj.sk, tel. č.: 02 / 800 800 80

Účel: Zviditeľnenie projektu „Pomôžme spolu“ a jeho transparentné realizovanie.

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak vyjadríte svoj slobodný súhlas, prevádzkovateľ zverejní Váš príbeh a fotografiu na svojom webovom sídle a sociálnych sieťach. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas.

Príjemcovia: osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu príjemcovi.

Doba uchovávania osobných údajov: súhlas udeľujete na obdobie realizácie projektu a na 3 roky po jeho skončení. Ak správna rada Nadácie SFZ Váš príbeh nevyberie, Vaše údaje budú vymazané. Svojím podpisom prehlasujem, že som si vedomý / vedomá, že mnou udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Po uplynutí doby, na ktorú bol predmetný súhlas udelený, Vás bude prevádzkovateľ kontaktovať za účelom predĺženia doby udelia súhlasu. V opačnom prípade budú Vaše osobné údaje vymazané.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

 

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

Obdarovaný - Právo odvolať súhlas – máte práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zverejnením Vášho príbehu alebo fotografie.

Navrhovateľ obdarovaného - Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice