Povinné informovanie

Názov subjektu:

Slovenský futbalový zväz

IČO:

00687308

Adresa:

Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-13903

Certifikát platný do:

23.06.2025

Dajme spolu gól


Projekt „Dajme spolu gól“ je projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorého hlavnou úlohou je popularizovať futbal vo všetkých jeho úrovniach u súčasnej populácie ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženstvo, zdravotné postihnutie a sociálny status.
 
Presný a rýchly systém merania efektivity nám poskytuje informačný systém www.dajmespolugol.sk. Ten bude nonstop registrovať nových hráčov futbalu vo všetkých jeho formách a zároveň aj futbalových odborníkov, ktorým informačný systém pomôže administrovať ich futbalové aktivity.
 
Veríme, že vďaka kvalite evidenčných systémov sa rôzne formy futbalových aktivít (na materských a základných školách, futbalové festivaly, futbal športovcov so zdravotným postihnutím, hobby futbal) stanú ekonomicky zaujímavými projektami, čo nám pomôže rozširovať zdravý životný štýl, vzťahy v komunitách a predovšetkým základňu futbalistov na Slovensku.
 
Do platformy DSG – online registrácie, dieťa registruje jeho zákonný zástupca, pričom tento musí postupovať podľa manuálu na registráciu detí do platformy (manuály sú zverejnené na stránke www.dajmespolugol.sk). Súčasťou registrácie je aj súhlas s vyhotovením a použitím obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamov dieťaťa zachytených počas pohybovo-športovej aktivity v rámci projektu DSG. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom evidencie, jednoznačnej identifikácie osoby v rámci realizácie projektu DSG a s použitím obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamov dieťaťa zachytených počas pohybovo-športovej aktivity v rámci projektu DSG za účelom marketingového zviditeľnenia predmetných športových aktivít, ako aj získania prípadných podporovateľov, sponzorov a partnerov projektu DSG.
 
Prevádzkovateľ – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308, spracúva osobné údaje osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie GDPR“) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Vyhotovenie a použitie obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamov dieťaťa zachytených počas pohybovo-športovej aktivity v rámci projektu DSG podlieha súhlasu zákonného zástupcu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 
Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je evidencia účastníkov Projektu “Dajme spolu gól", zbieranie multimediálnych a štatistických údajov zo športových aktivít, zabezpečenie dodržiavania pravidiel projektu a zverejnenie výsledkov a štatistík z projektu na webovom portáli http://dajmespolugol.sk, v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie projektu „Dajme spolu gól“ a verejnému výkazníctvu použitia verejných zdrojov.
 
Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú v záložkách vľavo.

Okrem údajov, ktoré Prevádzkovateľovi poskytnete v rámci registrácie, Prevádzkovateľ spracováva aj údaje, ktoré získava z využívania tejto služby, ako sú informácie o zariadení (napríklad model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia a informácie o mobilnej sieti vrátane telefónneho čísla), informácie z protokolov (napríklad podrobnosti o tom, akým spôsobom používate túto službu, Vaše vyhľadávacie požiadavky, adresu internetového protokolu), ďalej informácie o polohe, jedinečné čísla aplikácií (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie napríklad z dôvodu automatických aktualizácií), miestne úložisko, súbory cookie a podobné technológie tak, aby sme Vám uľahčili  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. Pri použití súborom cookie alebo podobných nástrojov máte možnosť aby tieto súbory alebo podobné nástroje neboli uložené do koncových zariadení, napr. tým, že spustíte vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania alebo inú vlastnosť Vášho prehliadača

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice