Povinné informovanie

Názov subjektu:

Slovenský futbalový zväz

IČO:

00687308

Adresa:

Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-13903

Certifikát platný do:

23.06.2025

McDonald's Cup 2022/2023

Oboznámenie so spracovaním osobných údajov a informovanie o vyhotovovaní obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov:
 
Prevádzkovateľ – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308, spracúva osobné údaje zúčastnených osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie GDPR“) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
 
Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je evidencia účastníkov Projektu „McDonald's Cup 2022/2023“, zbieranie štatistických údajov z turnaja, zabezpečenie dodržiavania pravidiel projektu a zverejnenie výsledkov a štatistík z projektu na webových portáloch turnaja, v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie projektu McDonald's Cup 2022/2023.
 
Prevádzkovateľ – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308, si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde miestach podujatia k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou. Osobné údaje zúčastnených osôb vo forme obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov bude Prevádzkovateľ spracúvať za účelom propagácie podujatí a zadeklarovania ich priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia budú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa – www.dajmespolugol.sk, webovom sídle generálneho partnera McDonald's Slovakia spol. s r.o. – https://www.mcdonaldscup.sk, pričom budú uchovávané po dobu 3 rokov.
 
Osobné údaje zúčastnených osôb budú za účelom zabezpečenia dodržiavania pravidiel turnaja McDonald´s Cup 2022/2023 poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom webového portálu www.skolskysport.sk.
 
Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané spôsobom zaručujúcim bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a budú archivované na historické a štatistické účely.
 
Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
 
 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice