Povinné informovanie

Názov subjektu:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

IČO:

00164348

Adresa:

Ševčenkova 1128/11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18696

Certifikát platný do:

23.06.2025

Telefonické psychologické poradenstvo

Spracúvané osobné údaje: údaje týkajúce sa psychologickej identity fyzickej osoby, údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytne počas telefonického rozhovoru

Účel spracúvania: poskytovanie anonymného psychologického poradenstva

Kategórie dotknutých osôb: pedagogickí zamestnanci, ktorí prejavia záujem o poskytovanie psychologického poradenstva

Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Doba uchovania: osobné údaje sa neuchovávajú, z telefonického rozhovoru sa nevyhotovuje žiaden záznam

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám a zverejňovanie: osobné údaje sa neposkytujú

Cezhraničný prenos: neuskutočňuje sa
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Práva dotknutej osoby: viac informácií o právach sa dozviete v záložke „Práva dotknutej osoby

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice