Povinné informovanie

Názov subjektu:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

IČO:

00164348

Adresa:

Ševčenkova 1128/11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18696

Certifikát platný do:

23.06.2025

Projekt „Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní“

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Spracúvané osobné údaje:

audiovizuálny záznam, kontaktné osobné údaje

 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov:

osobitná kategória osobných údajov sa nespracúva

 

Účel spracúvania:

online prenos na YouTube kanáli Prevádzkovateľa;

vyhotovenie a zverejnenia audiovizuálneho záznamu na YouTube kanáli prevádzkovateľa;

plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov;

zaslanie dotazníka spokojnosti

 

Kategórie dotknutých osôb:                 

fyzické osoby – účastníci projektu ,,Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní“

 

Právny základ spracúvania: 

čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby

čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – zaslanie dotazníka spokojnosti

Doba spracovania:   

3 roky

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám:

súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný zákonom oprávnený subjekt

 

Cezhraničný prenos a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:            

neuskutočňuje sa

 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice