Povinné informovanie

Názov subjektu:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

IČO:

00164348

Adresa:

Ševčenkova 1128/11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18696

Certifikát platný do:

23.06.2025

Teach-UP - Country Dialogue Labs

Medzinárodný projekt Teach-UP je realizovaný v rámci programu ERASMUS+. Koordinátorom projektu je Európska školská sieť (ďalej EUN). Ide o konzorcium, ktoré zastrešuje 31 ministerstiev školstva v rámci Európy. Do projektu je celkom zapojených 17 inštitúcií, 6 ministerstiev školstva (Rakúsko, Portugalsko, Turecko, Malta, Španielsko, Maďarsko) a 11 nominovaných agentúr ministerstiev školstva.
 
V každej krajine sú do projektu zapojené inštitúcie kontinuálneho profesijného rozvoja učiteľov a jedna univerzita zameraná na pregraduálnu prípravu učiteľov. Slovenskú republiku v projekte zastupujú Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline.

Zámerom projektu je skvalitniť pregraduálnu prípravu učiteľov (ďalej ITE – Initial Teacher Education) a podporiť ďalší profesijný rozvoj učiteľov (ďalej CPD – Continuous Professional Development). V rámci partnerskej spolupráce zapojených inštitúcií budú vytvorené a pilotne overené nové vzdelávacie programy tematicky zamerané na formatívne hodnotenie žiakov, personalizáciu učenia a vyučovania, rozvoj spolupráce a tvorivosti v edukačnom procese, ako významné faktory zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu.

Cieľom projektu Teach-UP je otestovať a overiť nové možnosti zlepšovania vzdelávania  študentov – budúcich učiteľov a učiteľov pôsobiacich v školskej praxi, prostredníctvom on-line tútoringu a mentoringu a porovnať ich s doteraz používanými on-line formami vzdelávania. Tiež zapojenie viacerých zainteresovaných strán do dialógu o návrhu, implementácii a hodnotení vzdelávacích programov vytvorených v rámci masívneho otvoreného on-line spoločenstva (Massive Open Online Community – MOOC).

V prvej etape projektu boli vytvorené a overované prvé on-line vzdelávacie kurzy. Doterajšie skúsenosti, analytický zistené informácie, ako aj vaše skúsenosti, postrehy a očakávania budú využité pri tvorbe ďalších vzdelávacích on-line kurzov.
 
Súčasťou projektových aktivít projektu sú pracovné semináre pod názvom "Country Dialogue Labs", ktorých druhé kolo v Slovenskej republike organizuje Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len ako "prevádzkovateľ").
 
Country Dialogue Labs
 
Country Dialogue Labs sú jednodňové pracovné semináre realizované na národnej úrovni.

Sú príležitosťou na rozvíjanie vzájomného dialógu a spolupráce, zdieľanie skúseností medzi odborníkmi zo širokého spektra inštitúcií reprezentujúcich zapojenú krajinu. Predovšetkým inštitúcií pripravujúcich budúcich učiteľov v rámci praktickej pregraduálnej prípravy (ITE), inštitúcií realizujúcich ďalší profesijný rozvoj učiteľov (CPD) a zástupcov inštitúcií tvoriacich vzdelávacie politiky. Country Dialogue Labs ponúkajú možnosť zapojiť sa do diskusie, výmeny názorov a skúseností prostredníctvom dialógu pri okrúhlych stoloch, so zámerom vymedziť nové možnosti vzdelávania budúcich učiteľov a učiteľov už pôsobiacich v pedagogickej praxi. Každý účastník Country Dialogue Labs sa aktívne zapojí do živej diskusie a intenzívneho dialógu zameraného na výmenu názorov, prezentáciu doterajších skúseností, ako aj nových myšlienok a poznatkov.

Osobné údaje účastníkov pracovných seminárov, ako aj účinkujúcich na pracovných seminároch, bude prevádzkovateľ spracúvať na základe svojich oprávnených záujmov. Za týmto účelom bude z jednotlivých seminárov vyhotovovať prezenčné listiny a taktiež fotografie, ktoré uverejní na svojom webovom sídle a poskytne ich aj svojim partnerom v rámci projektu. Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu. 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice