Povinné informovanie

Názov subjektu:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

IČO:

00164348

Adresa:

Ševčenkova 1128/11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18696

Certifikát platný do:

23.06.2025

Realizácia atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov: Realizácia atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Právny základ spracúvania osobných údajov
: čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie dotknutých osôb: pedagogickí a odborní zamestnanci.

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, titul, akademická hodnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,  údaje o vzdelaní a dĺžke praxe, osobné údaje na dokladoch preukazujúcich splnenie kvalifikačných predpokladov, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a iné formy kontaktov, vlastnoručný podpis.

Doba uchovávania osobných údajov: do skončenia atestácie

Príjemcovia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prenos údajov do zahraničia sa neuskutočňuje. Pri spracúvaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice