Povinné informovanie

Názov subjektu:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

IČO:

00164348

Adresa:

Ševčenkova 1128/11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18696

Certifikát platný do:

23.06.2025

Jazykové vzdelávanie

Spoloční Prevádzkovatelia: Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 1128/11 85005 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 00164348 a Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Studia Academica Slovaca (ďalej aj ako „organizátori“).

Organizátori sa na účely spracúvania osobných údajov považujú za spoločných prevádzkovateľov. Za týmto účelom uzatvoril Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj ako „NIVAM“) s Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Studia Academica Slovaca (ďalej aj ako „SAS“) dohodu spoločných prevádzkovateľov, ktorej znenie môže dotknutá osoba nájsť v elektronickom informovaní na webovom sídle prevádzkovateľov. Táto dohoda slúži na zabezpečenie spracúvania osobných údajov a vymedzenie kompetencií a zodpovednosti za spracúvanie osobných údajov.

Ako dotknutá osoba ste vypplnením elektronického dotazníka a zaškrtnutím políčka "súhlasím" udelili spoločným prevádzkovateľom súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom registrácie v projekte „Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní a na komunikáciu“, ktorá bude v rámci tohto projektu potrebná.

Zároveň ako dotknutá osoba beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko budú spoloční prevádzkovatelia poskytovať garantovi projektu – humanitárna organizácia UNICEF. Osobné údaje sa poskytujú za účelom preukázania naplnenia merateľných ukazovateľov projektu. Osobné údaje budú zasielané zaheslované a budú poskytované len na území Európskej Únie a v Európskom hospodárskom priestore. Takýto prenos údajov je riadne zabezpečený.

Dotknutá osoba udeľuje vyššie uvedený súhlas spoločným prevádzkovateľom. Udelený súhlas môže kedykoľvek odvolať, a to u ktoréhokoľvek z prevádzkovateľov.

Účel: registrácia v projekte „Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní a na komunikáciu“, ktorá bude v rámci tohto projektu potrebná.

Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, škola v ktorej pôsobí účastník projektu, pozícia, ktorú na škole zastáva účastník projektu, fotokópia vysokoškolského diplomu.

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Príjemcovia: humanitárna organizácia UNICEF.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa uchovávajú v súlade s lehotami určenými v registratúrnom poriadku spoločných prevádzkovateľov.

Cezhraničný prenos osobných údajov: EÚ/EHP.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.

Informácie o Vašich právacha ako dotknutej osoby

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).Písomný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice