PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Pravidlá súťaže

Prevádzkovateľ - usporiadateľ súťaže 
PARTNERS GROUP SK s.r.o.
Adresa: Slávičie údolie 106, Bratislava 811 02
IČO: 36750701

Časový harmonogram súťaže

Súťaž bude prebiehať formou online testu cez internet na web stránke www.fqtest.sk v čase od 17.09.2019 od 08:00 hod. do 31.10.2019 do 23:59 hod.

Podmienky účasti

  • Súťaž je určená študentom všetkých stredných škôl (vrátane študentov 8-ročných gymnázií študujúcich v ročníkoch kvinta, sexta, septima a oktáva) a širokej verejnosti, fyzickým osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

  • Každá osoba sa môže do súťaže na web stránke www.fqtest.sk zaregistrovať len raz, a to vyplnením a odoslaním online FQ testu a kontaktného formulára. V prípade viacnásobnej registrácie bude do žrebovania zaradený len jeden registračný formulár účastníka

  • Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré:
- sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k usporiadateľovi,
- sú podriadenými finančnými agentmi usporiadateľa,
- sú rodinnými príbuznými zamestnanca a/alebo podriadeného finančného agenta usporiadateľa v priamom rade,
- nespĺňajú podmienky účasti v súťaži,
- konajú v rozpore s pravidlami a podmienkami súťaže,
- uviedli pri registrácii na web stránke www.fqtest.sk nepravdivé a/alebo neúplné údaje,
- na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepreukázali pravdivosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii na web stránke www.fqtest.sk.

  • Osoby vylúčené z účasti v súťaži nebudú do súťaže zaradené. V prípade, ak usporiadateľ zistí, že víťaz je vylúčenou osobou zo súťaže, víťaz nemá nárok na výhru. V akýchkoľvek sporných otázkach ohľadom splnenia podmienok účasti v súťaži a/alebo vylúčenia osoby zo súťaže a/alebo víťaza je oprávnený rozhodnúť usporiadateľ

  • Účasť účastníkov súťaže v súťaži je bezplatná.

Účasť v súťaži

  • Účastník sa do súťaže prihlási vyplnením a odoslaním online FQ testu a kontaktného formulára na web stránke www.fqtest.sk. Online test je možné vypracovať na akomkoľvek médiu, ktoré je pripojené na internet. Prvý termín, kedy je možné začať s vypĺňaním online testu a formulára, je dňa 17.09.2019 o 08:00 hod., posledný termín, kedy je možné odoslať vyplnený online test a formulár, je 31.10.2019 o 23:59 hod.Prihlásením do súťaže účastník súťaže prejavuje súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

  • Ak účastník splní vyššie uvedené podmienky, bude automaticky zaradený do žrebovania

  • Náhodným žrebovaním uskutočneným dňa 14.11.2019 v sídle usporiadateľa budú zástupcami usporiadateľa vyžrebovaní traja výhercovia súťaže.

Účel a doba spracúvania osobných údajov

Účastníci súťaže uďeľujú súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zaevidovania ich účasti v súťaži, vrátane vyhodnotenia súťaže, následného kontaktovania, zverejnenia výhercov súťaže a odovzdania vecnej ceny výhercom. Účastníci súťaže poskytujú svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári na dobu určitú, a to do 14 dní odo dňa ukončenia súťaže.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.fqtest.sk udeľujú usporiadateľovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári, a to za účelom účasti v súťaži, vrátane vyhodnotenia súťaže, kontaktovania účastníkov súťaže, zverejnenia výhercov a odovzdania vecnej ceny výhercom. Účastníci súťaže poskytujú svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári na dobu určitú, a to do 14 dní odo dňa ukončenia súťaže. Účastník súťaže môže súhlas kedykoľvek odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla usporiadateľa alebo na e-mailovú adresu marketing@partnersgroup.sk. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v priebehu trvania súťaže, resp. pred odovzdaním výhier, účasť účastníka v súťaži automaticky zaniká. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv účastníkov súťaže ako dotknutých osôb, sú účastníkom sprístupnené na webovej stránke www.fqtest.sk v sekcii „ochrana osobných údajov“.

Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.fqtest.sk súhlasia, že usporiadateľ je v súvislosti s touto súťažou oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení, bezplatne účastníkmi súťaže uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane web stránky usporiadateľa), ich propagačných a ich reklamných materiáloch. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.fqtest.sk súhlasia tiež s tým, že môžu byť bezodplatne vyhotovované a časovo neobmedzene zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazovo-zvukové záznamy účastníka súťaže - výhercu.

Práva usporiadateľa

Usporiadateľ má právo zverejniť meno, priezvisko a mesto/obec bydliska výhercu súťaže a právo zverejniť fotografie či iné audiovizuálne záznamy, ktoré boli vytvorené pri odovzdávaní ceny výhercovi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo (i) vylúčiť účastníka súťaže z účasti v súťaži; (ii) nepriznať nárok na vecnú cenu, pokiaľ si výherca vecnú cenu neprevezme v čase určenom usporiadateľom; (iii) nepriznať nárok na vecnú cenu, a to aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok tejto súťaže bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania vecnej ceny; (iv) zrušiť túto súťaž a/alebo odvolať túto súťaž a/alebo predĺžiť alebo skrátiť dobu konania súťaže a/alebo zmeniť pravidlá súťaže a/alebo doplniť pravidlá súťaže.

Tieto pravidlá a podmienky súťaže sú k dispozícii na webovej stránke www.fqtest.sk a v sídle usporiadateľa.

 

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8319

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297
JUDr. Samuel Matejovič

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 0948 296 548
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80