PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Pravidlá súťaže

PARTNERS GROUP SK s.r.o.
Slávičie údolie 106, 811 02, Bratislava
IČO: 36 750 701
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 44999/B

v spolupráci s Nadáciou PARTNERS
Slávičie údolie 106, 811 02, Bratislava
IČO: 42 128 986
zapísaná v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - registračné číslo 203/Na- 2002/888
(ďalej len „usporiadateľ“).

Časový harmonogram súťaže


1. Súťaž bude prebiehať formou online testu cez internet na web stránke www.fqtest.sk v čase od 01.09.2022 od 08:00 hod. do 30.09.2022 do 23:59 hod.

Podmienky účasti

1. Súťaž je určená fyzickým osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

2. Každá osoba sa môže do súťaže na web stránke www.fqtest.sk zaregistrovať len raz, a to vyplnením a odoslaním online FQ testu a kontaktného formulára. V prípade viacnásobnej registrácie bude do žrebovania zaradený len jeden registračný formulár účastníka.

3. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré:

a) sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k usporiadateľovi,
b) sú podriadenými finančnými agentmi usporiadateľa,
c) sú rodinnými príbuznými zamestnanca a/alebo podriadeného finančného agenta usporiadateľa v priamom rade,
d) nespĺňajú podmienky účasti v súťaži,
e) konajú v rozpore s pravidlami a podmienkami súťaže,
f) uviedli pri registrácii na web stránke www.fqtest.sk nepravdivé a/alebo neúplné údaje,
g) na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepreukázali pravdivosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii na web stránke www.fqtest.sk,
h) v čase registrácie na web stránke www.fqtest.sk nedosiahli plnoletosť a na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepredložili písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.

4. Osoby vylúčené z účasti v súťaži nebudú do súťaže zaradené. V prípade, ak usporiadateľ zistí, že víťaz je vylúčenou osobou zo súťaže, víťaz nemá nárok na výhru. V akýchkoľvek sporných otázkach ohľadom splnenia podmienok účasti v súťaži a/alebo vylúčenia osoby zo súťaže a/alebo víťaza je oprávnený rozhodnúť usporiadateľ.

5. Účasť účastníkov súťaže v súťaži je bezplatná.

Účasť v súťaži

1. Účastník sa do súťaže prihlási vyplnením a odoslaním online FQ testu a kontaktného formulára na web stránke www.fqtest.sk. Online test je možné vypracovať na akomkoľvek médiu, ktoré je pripojené na internet. Prvý termín, kedy je možné začať s vypĺňaním online testu a formulára, je dňa 01.09.2022 o 08:00 hod., posledný termín, kedy je možné odoslať vyplnený online test a formulár, je 30.09.2022 o 23:59 hod. Prihlásením do súťaže účastník súťaže prejavuje súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

2. Ak účastník splní vyššie uvedené podmienky, bude automaticky zaradený do žrebovania.

3. Náhodným žrebovaním uskutočneným v prvej polovici októbra 2022 v sídle usporiadateľa budú zástupcami usporiadateľa vyžrebovaní traja výhercovia súťaže.

Cena

Výhrami v súťaži sú vecné ceny – 3x Apple iPad 10.2 64 GB WiFi Strieborný 2021.

Odovzdanie ceny

1. Odovzdanie jednotlivých cien výhercom prebehne v termíne určenom usporiadateľom súťaže v sídle usporiadateľa na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, alebo odoslaním cien výhercom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, a to na základe dohody usporiadateľa s konkrétnym výhercom na spôsobe odovzdania ceny. Výhercovia budú kontaktovaní emailom a/alebo telefonicky na kontaktné údaje uvedené v kontaktnom formulári. Podmienkou vzniku nároku na odovzdanie vecnej ceny pre výhercu je osobné prevzatie vecnej ceny zo strany výhercu, resp. jeho zákonného zástupcu, a zároveň, v prípade výhercu, ktorý v čase registrácie na web stránke www.fqtest.sk nedosiahol plnoletosť, predloženie písomného súhlasu svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.

2. Výherca nemá právny nárok na zámenu vecnej ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na inú výhru než je špecifikovaná v týchto pravidlách. Výherca nemá právo uplatňovať u usporiadateľa vady vecnej ceny.

3. Vecné ceny v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Všetky neprevzaté vecné ceny prepadajú v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby a/alebo poškodenia vecnej ceny.

4. Údaje o výhercoch budú zverejnené na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, ktorú spravuje usporiadateľ, na webových stránkach www.nadaciapartners.sk , www.partnersgroup.sk a  www.dfg.sk a v interných materiáloch usporiadateľa.

5. Účastník súťaže berie na vedomie, že vecná cena podlieha daňovej povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

6. Účastník súťaže nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži zo strany účastníka súťaže, resp. s prevzatím vecnej ceny.

Účel a doba spracúvania osobných údajov

1. Účastníci súťaže uďeľujú súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zaevidovania ich účasti v súťaži, vrátane vyhodnotenia súťaže, následného kontaktovania, zverejnenia výhercov súťaže a odovzdania vecnej ceny výhercom. Účastníci súťaže poskytujú svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári na dobu určitú, a to do 14 dní odo dňa ukončenia súťaže.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

1. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.fqtest.sk udeľujú usporiadateľovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári, a to za účelom účasti v súťaži, vrátane vyhodnotenia súťaže, kontaktovania účastníkov súťaže, resp. ich zákonných zástupcov, zverejnenia výhercov a odovzdania vecnej ceny výhercom. Účastníci súťaže poskytujú svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári na dobu určitú, a to do 60 dní odo dňa ukončenia súťaže. Účastník súťaže môže súhlas kedykoľvek odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla usporiadateľa alebo na e-mailovú adresu marketing@partnersgroup.sk. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v priebehu trvania súťaže, resp. pred odovzdaním výhier, účasť účastníka v súťaži automaticky zaniká. Účastník súťaže vyhlasuje, že ak dňom registrácie ešte nedosiahol plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s účasťou v predmetnej súťaži. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv účastníkov súťaže ako dotknutých osôb, sú účastníkom sprístupnené na webovej stránke fqtest.sk v sekcii „ochrana osobných údajov“.

2. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.fqtest.sk súhlasia, že usporiadateľ je v súvislosti s touto súťažou oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení, bezplatne účastníkmi súťaže uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane web stránky usporiadateľa), ich propagačných a ich reklamných materiáloch. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.fqtest.sk súhlasia tiež s tým, že môžu byť bezodplatne vyhotovované a časovo neobmedzene zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazovo-zvukové záznamy účastníka súťaže - výhercu.

3. Účastník súťaže berie na vedomie, že usporiadateľ súťaže – spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 750 701 a spoločnosť Nadácia PARTNERS, so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 42 128 986 vystupujú v súvislosti so spracúvaním osobných údajov účastníkov súťaže ako spoloční prevádzkovatelia. Za týmto účelom majú spolu uzatvorenú dohodu spoločných prevádzkovateľov, v ktorej si vymedzili jednotlivé kompetencie. Táto dohoda je prístupná k nahliadnutiu na žiadosť účastníka súťaže.

Práva usporiadateľa

1. Usporiadateľ má právo zverejniť meno, priezvisko a mesto/obec bydliska výhercu súťaže a právo zverejniť fotografie či iné audiovizuálne záznamy, ktoré boli vytvorené pri odovzdávaní ceny výhercovi.

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo (i) vylúčiť účastníka súťaže z účasti v súťaži; (ii) nepriznať nárok na vecnú cenu, pokiaľ si výherca vecnú cenu neprevezme v čase určenom usporiadateľom; (iii) nepriznať nárok na vecnú cenu, a to aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok tejto súťaže bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania vecnej ceny; (iv) zrušiť túto súťaž a/alebo odvolať túto súťaž a/alebo predĺžiť alebo skrátiť dobu konania súťaže a/alebo zmeniť pravidlá súťaže a/alebo doplniť pravidlá súťaže.

3. Tieto pravidlá a podmienky súťaže sú k dispozícii na webovej stránke www.fqtest.sk a v sídle usporiadateľa.
 
 

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8319

Zodpovedná osoba

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80