Povinné informovanie

Názov subjektu:

PARTNERS GROUP SK s.r.o.

IČO:

36750701

Adresa:

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8319

Certifikát platný do:

23.06.2025

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o., so sídlom: Aupark Tower, Einsteinova 3541/24 Bratislava, 851 01, IČO: 36750701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44999/B (ďalej len ,,PGSK“) je od začiatku svojho pôsobenia na trhu synonymom kvality a profesionality. Preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a  komunikácie s klientmi a ako tieto údaje používame a chránime.

Spoločnosť PGSK, so sídlom: Aupark Tower, Einsteinova 3541/24 Bratislava, 851 01, IČO: 36750701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44999/B poskytuje komplexné odborné služby v oblasti financií a to vďaka vytvoreniu finančného plánu na mieru, ktorý Vám zabezpečí lepší dôchodok, zhodnotí Váš majetok, ochráni Vaše príjmy a pomôže s financovaním bývania. Spoločnosť PGSK je prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom svojich klientov a potencionálnych klientov.

Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa prosím na našu Zodpovednú osobu. Kontaktovať ju môžete telefonicky na 02/800 800 80, e-mailom: informacie@osobnyudaj.sk alebo písomne na adrese zodpovednej osoby: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice.

1. Osobné údaje, ktoré spracúvame
 
O našich klientoch spracúvame osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujú pri vypĺňaní analýzy osobných financií a ktoré sú potrebné pre vypracovanie  finančného plánu na mieru. Ide predovšetkým o nasledovné osobné údaje:
 
a) Základné osobné údaje klienta – napr. meno, priezvisko, titul, rodné číslo, miesto narodenia, štátna príslušnosť, doklad totožnosti, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, mobil, e-mail, bankové spojenie a iné;
b) Údaje týkajúce sa pracovného zaradenia klienta – firma, pozícia, doba pracovného kontraktu a iné;
c) Údaje týkajúce sa finančnej situácie klienta – napr. hrubý príjem, čistý príjem, 13. plat, odmeny;
d) Údaje o zdravotnom stave klienta – napr. výška, hmotnosť, choroby, úrazy a iné;
e) Ďalšie dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, ktoré sú potrebné na vypracovanie finančného plánu na mieru.

2. Účel spracúvania osobných údajov
 
Osobné údaje našich klientov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi na viacero účelov, a to najmä:
 
a) V súvislosti a na základe plnenia našich zákonných povinností alebo využitia našich zákonných oprávnení podľa osobitných zákonov, najmä podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a ďalších;
b) V súvislosti a na základe plnenia uzatvorenej zmluvy a poskytnutia služby, najmä na účel jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie a zabezpečenia predzmluvných rokovaní s potenciálnymi klientmi;
c) V súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie a monitorovanie štandardne vysokej kvality nami poskytovaných služieb a finančných produktov a tým na zabezpečenie Vašej spokojnosti, ako aj preukazovanie, uplatňovanie a obhajobu našich práv a nárokov;
d) V súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie efektívnej vnútornej administratívy osobných údajov klientov;
e) V súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov - konkrétne analýzy osobných financií, činnosti finančného sprostredkovania, predkladanie a sprostredkovanie finančných produktov;
f) V súvislosti so zasielaním obchodných a marketingových ponúk klientom a potencionálnym klientom, na základe našich oprávnených záujmov, ktorými je dosiahnutie základného účelu podnikateľskej činnosti – rentability poskytovaných služieb a predávaných finančných produktov, pričom len vďaka týmto ponukám máte možnosť dozvedieť sa o užitočných novinkách o našich službách a produktoch.
 
Poskytnutie osobných údajov za účelom uvedeným v písm. a) a b) je zákonnou povinnosťou a neposkytnutie by nám znemožnilo splniť si naše zmluvné a zákonné povinnosti. Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme však zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov. Osobné údaje klientov nezverejňujeme. Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci nášho spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie či do medzinárodných organizácií.

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie
 
Aby sme Vás mohli informovať o najvhodnejších obchodných a marketingových ponukách, osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a/alebo ktoré sme v rámci poskytovania našich produktov a služieb o Vás získali, podrobne analyzujeme a vyhodnocujeme. Takéto analýzy vykonávame na základe našich oprávnených záujmov smerujúcich k individualizovaným ponukám našich finančných produktov a služieb a celkovému zlepšenie Vášho finančného plánu. Dôsledkom takéhoto spracúvania pre Vás je prispôsobenie našich ponúk čo najbližšie Vašim potrebám.

4. Naši sprostredkovatelia
 
Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby a produkty a zefektívňovať priamu komunikáciu s našimi klientmi. Osobné údaje klientov poskytujeme povereným sprostredkovateľom na účely spracúvania osobných údajov pre našu spoločnosť a na základe našich pokynov. Títo partneri musia dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade s týmito pravidlami a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli. Našimi sprostredkovateľmi sú najmä spoločnosti, ktoré nám zastrešujú tieto okruhy služieb:
 
a) poisťovacie služby;
b) prekladateľské služby;
c) marketingové služby;
d) služby v oblasti IT;
e) služby v oblasti PR, eventov a prieskumov;
f) právne služby.

5. My ako sprostredkovatelia
 
Ako sprostredkovateľ spracúvame osobné údaje v mene týchto prevádzkovateľov:
 
a) AEGON Životná poisťovňa, a.s. Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 979 356;
b) AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612;
c) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700;
d) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka, Krížna 50, 821 08 Bratislava, IČO: 35 919 167;
e) AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079;
f) AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 770 540;
g) AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540;
h) AXA d.s.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821;
i) AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 857 521;
j) Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 50 013 602;
k) Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 47 233 818;
l) European Investment Centre, o.c.p., a. s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 36 864 633;
m) Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332;
n) mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638;
o) MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 10 Bratislava, IČO: 47 257 105;
p) NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999;
q) NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981;
r) NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853;
s) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951;
t) Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653;
u) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336;
v) Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051;
w) UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO: 00 653 501;
x) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155;
y) VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058;
z) PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s., Aupark Tower, Einsteinova 3541/24 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101, IČO: 52 413 179;
aa) PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s.,Aupark Tower, Einsteinova 3541/24 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101, IČO 53 068 351.
 
Pre uvedené spoločnosti vykonávame taktiež činnosť samostatného finančného agenta, pričom spracúvanie osobných údajov v tomto prípade prebieha v rozsahu, spôsobom a na účel stanovený zákonom  č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní, v znení neskorších predpisov, na účel vykonávania finančného, sprostredkovania, identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, iné účely vyplývajúce z tohto zákona, ako aj na plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

6. Iní príjemcovia
 
Osobné údaje našich klientov zdieľame s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými inštitúciami, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie je primerane nevyhnutné na:
 
a) Dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútiteľnú žiadosť štátnej správy;
b) Uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane prešetrenia ich možného porušenia;
c) Postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných incidentov;
d) Ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti, našich klientov alebo verejnosti, tak ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.
 
Vždy však dohliadame na to, aby sme neposkytli viac údajov ako je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania.

7. Práva dotknutej osoby
 
Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete uplatniť:
 
a) Osobne na každom kontaktom mieste;
b) Prostredníctvom našej zákazníckej linky: 02/6280 2702;
c) Na webovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Ochrana osobných údajov;
d) Telefonicky na: 02/800 800 80, emailom: informacie@osobnyudaj.sk alebo priamo na webovej stránke prevádzkovateľa a/alebo externej zodpovednej osoby: ww.osobnyudaj.sk/informovanie;
        e) Písomne na adrese zodpovednej osoby: osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice.

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:
 
a) Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
b) Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebuje, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.
c) Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
d) Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
e) Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
f) Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
g) Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
h) Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

8. Získavanie osobných údajov
 
Osobné údaje, ktoré o našich klientoch spracúvame, získavame v prvom rade priamo od našich klientov. Tieto pritom môžeme od klientov získavať priamo, alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov – podriadených finančných agentov PGSK, ktorí ich spracúvajú v náš prospech a na základe našich pokynov.

9. Uchovávanie osobných údajov
 
Osobné údaje klientov uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od účelu spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame:
 
a) Na základe súhlasu - po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania;
b) Z dôvodu plnenia našich zákonných povinností či možností - po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
c) Z dôvodu plnenia zmluvy - po dobu plnenia zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;
d) Z dôvodu oprávnených záujmov – po dobu plnenia zmluvy, resp. do namietnutia spracúvania.
 
Po uplynutí vyššie uvedených lehôt sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely typu archivácia, či štatistika.

10. Nahrávanie video hovorov

V súvislosti s aktuálnou situáciou vo svete, sme sa v záujme zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia našich spolupracovníkov a Vás rozhodli pristúpiť k realizácii stretnutí s Vami prostredníctvom elektronickej komunikačnej platformy. Vzhľadom na plnenie našej zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude z týchto stretnutí v prípade ak ide o (i) prvý video hovor s Vami, ako našim novým klientom, v rámci ktorého vykonáme v súlade s platnou právnou úpravou Vašu identifikáciu a overenie Vašej identifikácie, (ii) opakovaný video hovor s Vami, ako existujúcim klientom, ak zistíme akýkoľvek rozdiel v dokladoch predložených nám Vami v rámci overenia Vašej identifikácie oproti dokladom archivovaným v našom informačnom systéme a (iii) video hovor s Vami, ako našim existujúcim klientom realizovaný v čase, v ktorom od posledného overenia Vašej identifikácie za Vašej osobnej prítomnosti alebo overenia Vašej identifikácie zachytenej v nahrávanom video hovore uplynulo 12 a viac mesiacov, vyhotovovaný nahrávaný video hovor, ktorý budeme následne uchovávať po zákonom stanovenú dobu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: v rámci nahrávania video hovoru sa spracúva samotný video hovor a údaje na Vašich dokladov. Na úspešné vykonanie identifikácie a overenia identifikácie Vás, ako klienta je potrebné preukázať sa 2 dokladmi s fotografiou. V prípade, ak klient nedisponuje 2 dokladmi s fotografiou, ukáže 1 doklad obsahujúci fotografiu a 1 doklad neobsahujúci fotografiu.

Účel spracúvania osobných údajov: možnosť uzavretia zmluvného vzťahu a identifikácia a overenie identifikácie klienta ako dotknutej osoby z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby.

Právne základy spracúvania osobných údajov: údaje z Vášho dokladu totožnosti sú spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a samotný video hovor na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Doba uchovania osobných údajov: video záznamy sa v zmysle Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchovávajú 10 rokov.

Príjemcovia a tretie strany: Video hovor môže byť sprístupnený ďalším subjektom na základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (napr. Národná banka Slovenska, finančná spravodajská jednotka). V prípade sťažnosti (zo strany klienta, obchodného partnera a pod.), alebo kontroly (zo strany Národnej banky Slovenska, finančnej spravodajskej jednotky a pod.) môže byť video hovor poskytnutý našim obchodným partnerom, ktorých zoznam nájdete v sekcii „ZOZNAM OBCHODNÝCH PARTNEROV“. Uvedené platí aj v prípade, ak kontrola alebo sťažnosť bude smerovať priamo voči obchodnému partnerovi.

Cezhraničný prenos a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

11. Identifikácia klienta – Tvárová biometria

Vzhľadom na plnenie našej zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o. povinná overiť totožnosť svojich klientov. Overenie totožnosti prebieha prostredníctvom webovej aplikácie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov občanov Slovenskej republiky: na úspešné vykonanie identifikácie a overenia identifikácie Vás, ako klienta, je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom. Po overení údajov je potrebné nasnímať ďalší doklad s fotografiou, napríklad vodičský preukaz.  Následne prebieha snímanie biometrickej fotografie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov cudzincov: na úspešné vykonanie identifikácie a overenia identifikácie Vás, ako klienta, je potrebné preukázať sa jedným platným dokladom (povolenie na pobyt / cestovný pas / občiansky preukaz (zahraničný ID)). Po zadaní osobných údajov a údajov z dokladu je potrebné nasnímať ďalší doklad s fotografiou. Následne prebieha snímanie biometrickej fotografie.

Účel spracúvania osobných údajov: identifikácia a overenie identifikácie klienta ako dotknutej osoby z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie  dotknutých osôb: fyzické osoby.

Právne základy spracúvania osobných údajov: údaje z Vašich dokladov totožnosti sú spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a biometrická fotografia na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Súhlas má právo dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Doba uchovania osobných údajov: 10 rokov v zmysle Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia a tretie strany: osobné údaje môžu byť sprístupnené ďalším subjektom, a to na základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (napr. Národná banka Slovenska, finančná spravodajská jednotka).

Cezhraničný prenos a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.


11. Prechodné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov po 25.5.2018
 
Vaše osobné údaje získané a spracúvané na marketingové účely do 25.5.2018 budeme po tomto dátume a v súlade s týmto účelom spracúvať aj naďalej. Spracúvanie budeme uskutočňovať na základe nášho oprávneného záujmu. Naša spoločnosť Vás na účel priameho marketingu môže kontaktovať písomne, elektronickou poštou, telefonicky, prostredníctvom automatického volacieho systému či inou dostupnou formou. Voči takémuto spracúvaniu máte podľa bodu 7 f) týchto pravidiel garantované právo namietať.

12. Zmeny týchto pravidiel
 
Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.
 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice