Povinné informovanie

Názov subjektu:

PARTNERS GROUP SK s.r.o.

IČO:

36750701

Adresa:

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8319

Certifikát platný do:

23.06.2025

Uzatváranie zmlúv elektronickými prostriedkami s použitím biometrického podpisu

Vážený klient,

v prípade, ak sa rozhodnete využiť možnosť uzatvárať zmluvy a/alebo akékoľvek s nimi súvisiace dokumenty aj prostredníctvom takých elektronických prostriedkov, ktoré sú spôsobilé zachytiť obsah týchto úkonov a to najmä zachytením rýchlosti, tlaku a sklonu Vášho podpisu (digitalizovaný vlastnoručný podpis alebo dynamický biometrický podpis), súhlasíte v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“), aby Prevádzkovateľ – PARTNERS GROUP SK s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 3541/24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 spracúval Vaše biometrické údaje v rozsahu dynamického biometrického podpisu, t. j. dynamické parametre pohybu ruky ako sú rýchlosť, tlak, rytmus, sklon, zdvih, zrýchlenie, tempo a pod., a to na účely výkonu činností finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a o zmene niektorých zákonov a elektronizácie vypĺňania zmluvnej a akejkoľvek inej s tým súvisiacej dokumentácie. Súhlas udeľujete po dobu trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne a/alebo spôsobom, akým ste ho udelili.

Ďalej súhlasíte s tým, že takáto forma Vášho vlastnoručného podpisu je považovaná za písomnú formu v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Súčasne vyhlasujete, že všetky Vami takto urobené úkony (podpisy) uznávate za svoje a akceptujete, že takto vyhotovené (podpísané) právne úkony sa považujú za písomné v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zároveň beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, a to aj bez preukázania dôvodu, jednostranne rozhodnúť o nevyužití vyššie definovaných elektronických prostriedkov pri uzatváraní zmlúv a/alebo akýchkoľvek s nimi súvisiacich dokumentov.
Vážený podriadený finančný agent,

ak ste sa pre potreby výkonu činnosti finančného sprostredkovania a elektronizácie vypĺňania zmluvnej a akejkoľvek inej s tým súvisiacej dokumentácie rozhodli dovoliť Prevádzkovateľovi – PARTNERS GROUP SK s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 3541/24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 spracúvať Vaše biometrické údaje, suhlasíte v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše biometrické údaje v rozsahu dynamického biometrického podpisu, t. j. dynamické parametre pohybu ruky ako sú rýchlosť, tlak, rytmus, sklon, zdvih, zrýchlenie, tempo a pod., a to na účely výkonu činností finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a o zmene niektorých zákonov a elektronizácie vypĺňania zmluvnej a akejkoľvek inej s tým súvisiacej dokumentácie. Súhlas udeľujete po dobu trvania zmluvy o vykonávaní činnosti sprostredkovateľa uzatvorenej medzi Vami a Prevádzkovateľom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne a/alebo spôsobom, akým ste ho udelili.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice