Povinné informovanie

Názov subjektu:

PARTNERS GROUP SK s.r.o.

IČO:

36750701

Adresa:

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8319

Certifikát platný do:

23.06.2025

PARTNERS PORTAL

Vážený klient,

dovoľte nám informovať Vás o spracúvaní Vašich osobných údajov za účelom Vašej registrácie a prihlásenia do klientského portálu PARTNERS PORTAL.  

V prvom kroku registrácie je potrebné uviesť Vaše rodné číslo (ak sa prihlasujete ako fyzická osoba) alebo IČO (ak sa prihlasujete ako právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ). Následne dôjde k validácii týchto údajov. Po úspešnej identifikácii v našom systéme Vám bude odoslaná SMS správa s jednorazovým autorizačným kódom na telefónne číslo, ktoré je u nás v systéme evidované. Následne bude od Vás systém vyžadovať zadanie jednorazového autorizačného kódu, ktorý ste obdržali. V poslednom kroku registrácie si nastavíte svoje unikátne heslo pre prihlásenie do klientskeho portálu. V každom kroku registrácie budete informovaný a sprevádzaný inštruktážnym textom v hornej časti okna.

Pre prihlásenie do klietnskeho portálu PARTNERS PORTAL je potrebné zadať Vaše rodné číslo / IČO a Vami nastavené heslo. Po stlačení tlačidla „Prihlásiť“ dôjde k Vašej autentifikácii. Po úspešnej autentifikácii budete presmerovaný na domovskú stránku aplikácie. V prípade, že je ste si svoj účet spárovali s účtom Google alebo Facebook, na prihlásenie môžete tiež využiť tlačidlá „Prihlásiť sa cez Facebook“ a „Prihlásiť sa cez Google“.

Vaše rodné číslo / IČO budeme spracúvať za účelom Vašej registrácie a prihlásenia do PARTNERS PORTAL v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je zlepšenie nami poskytovaných služieb pre Vás. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať žiadnym príjemcom ani tretím stranám. Vaše osobné údaje pre potreby PARTNERS PORTAL budeme spracovávať po dobu trvania Vášho účtu v PARTNERS PORTAL. Po zrušení tejto služby, prípadne po tom, ako prestanete byť našim klientom, budeme niektoré Vaše osobné údaje naďalej uchovávať pre plnenie našich zákonných povinností (napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.). Cezhraničný prenos Vašich údajov ani automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nebude realizovať. O Vašich právach ako dotknutej osoby sa viac dozviete v záložke „Práva dotknutej osoby“.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice