Povinné informovanie

Názov subjektu:

PARTNERS GROUP SK s.r.o.

IČO:

36750701

Adresa:

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8319

Certifikát platný do:

23.06.2025

Informovanie poistníka a poisteného

INFORMOVANIE POISTNÍKA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZMYSLE ČL. 13 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV 

Spracúvané osobné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, doklad totožnosti, číslo dokladu, štát vydania, mobilné číslo, e-mail, čistý mesačný príjem, zárobková činnosť, pracovná pozícia, riziková skupina, obchodné meno zamestnávateľa, AML údaje, číslo účtu, investičný profil klienta, údaje o zdravotnom stave

Účel spracúvania: uzavretie zmluvného vzťahu

Kategórie dotknutých osôb: poistník

Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Doba uchovávania: počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu 10 rokov

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám: poisťovňa, s ktorou poistník uzatvára zmluvný vzťah

Sprostredkovateľ: podriadený finančný agent, ktorý sprostredkúva uzavretie zmluvného vzťahu

Cezhraničný prenos a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

 
INFORMOVANIE POISTNÍKA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZMYSLE ČL. 14 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV 

Spracúvané osobné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, doklad totožnosti, číslo dokladu, štát vydania, mobilné číslo, e-mail, čistý mesačný príjem, zárobková činnosť, pracovná pozícia, riziková skupina, obchodné meno zamestnávateľa, AML údaje, číslo účtu, investičný profil klienta, údaje o zdravotnom stave

Účel spracúvania: uzavretie zmluvného vzťahu

Kategórie dotknutých osôb: poistený

Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Doba uchovávania: počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu 10 rokov

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám: Poisťovňa, s ktorou poistený uzatvára zmluvný vzťah

Sprostredkovateľ: podriadený finančný agent, ktorý sprostredkúva uzavretie zmluvného vzťahu

Zdroj osobných údajov: poistník

Cezhraničný prenos a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice