Povinné informovanie

Názov subjektu:

FITNESS VISION s.r.o.

IČO:

46888179

Adresa:

Cottbuská 10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18422

Certifikát platný do:

23.06.2025

reStartBody 3.0.

Účel spracúvania osobných údajov
 • Registrácia v programe reStartBody 3.0.
 • Komunikácia s klientom a informovanie klienta o aktualizáciách v programe reStartBody 3.0.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
 • Meno, priezvisko, adresa, PSČ, mesto, e-mail, telefonický kontakt;
 • Veľkosť trička, miery
 • Facebook profil
Právny základ spracúvania osobných údajov
 • Registrácia v programe reStartBody 3.0. je na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
 • Osobné údaje sa môžu spracúvať aj na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 psím. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, napríklad pri vyšetrovaní a odhaľovaní podvodných platieb, alebo riešení otázok a sťažností.
Zverejňovanie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos údajov sa neuskutočňuje


Bezpečné internetové bankovníctvo 
 • Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.
 • S Vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku - dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok transakcie.
Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
 
 • Vaše osobné údaje budú uložené po dobu účasti v programe reStartBody 3.0. Ak zrušíte svoju účasť, osobné údaje sa vymažú (v súlade s pravidlami uvedenými v tejto časti), pokiaľ sa tieto údaje nevyžadujú na účely účtovníctva, riešenia sporov alebo predchádzania podvodom;
 • Údaje potrebné na účtovné účely budú uchovávané po dobu 10 rokov,
 • V prípade podozrenia z trestného činu, podvodu alebo nepravdivých informácií sa údaje uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • V prípade sporov týkajúcich sa platieb budú údaje uchovávané najneskôr do vyriešenia reklamácie alebo uplynutia platnosti týchto nárokov.
 
Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice