Povinné informovanie

Názov subjektu:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

IČO:

36536989

Adresa:

Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 Levice

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8090

Certifikát platný do:

23.06.2025

Az érintett személy jogai

Az érintett személy jogai

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz., 2016. április 27-i keltezésű, a természetes személyek védelméről a személyes adataik kezelésénél és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló Rendelete értelmében, amely által megszűnik a 95/46/EH irányelv (a személyes adatokról szóló általános rendelkezés) (a továbbiakban csak „GDPR rendelkezés”), valamint a 18/2018 sz., a személyes adatok védelméről és némely törvény módostásáról és kiegészítéséről szóló törvény (a továbbiakban csak „Törvény”) értelmében Önnek mint érintett személynek a következő jogokat garantálják:

a) az Érintett személy joga,hogy hozzáférhessen a személyes adatokhoz, melynek tartalma a következő: 

 • arra vonatkozó jog, hogy az Adatkezelőtől igazolást szerezzen arról, hogy kezelik-e az Érintett személyt érintő személyes adatokat;

 • amennyiben az Érintett személy személyes adatait kezelik, arra vonatkozó jog, hogy hozzáférést szerezzen a kezelt személyes adatokhoz, és hogy megszerezze a következő információkat:

- a kezelés céljáról szóló információ;

- az érintett személyes adatok kategóriáiról szóló információ;

- információk azon adatfogadókról vagy az adatfogadói kategóriákról, akik megkapták vagy meg fogják kapni a személyes adatokat, főként a harmadik országokban lévő adatfogadók vagy nemzetközi szervezetek esetében;

- amennyiben ez lehetséges, információ a személyes adatok tárolásának feltételezett időtartamáról, vagy ha az nem lehetséges, információ a meghatározására való kritériumokról;

- információ azon jog létezéséről, hogy kérhető az Adatkezelőtől az Érintett személyt illető személyes adatok kijavítása vagy törlése vagy az adatkezelés korlátozása, és információ azon jog létezéséről, hogy kifogásolható az ilyen kezelés;

- információ azon jogról, hogy panasz nyújtható be a felügyelő szervhez;

- ha a személyes adatokat nem az érintett személytől szerezték be, bármilyen elérhető információ annak forrásáról;

- információ az automatizált döntéshozatal létezéséről, beleértve a Rendelet 22. cikkely 1. és 4. cikkelyében lévő profilozást is, és ezekben az esetekben legalább értelemszerű információ a felhasznált folyamatról, valamint a személyes adatok ilyen kezelésének a jelentőségéről és feltételezett következményeiről az Érintett személyre vonatkozóan;

 • tájékoztatásról szóló jog a megfelelő garanciákról a Rendelet 46. cikkelye szerint, a személyes adatok átvitelét érintően, amennyiben a személyes adatok átvitele harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe történik;  

 • a kezelt személyes adatokról szóló másolat nyújtásának a joga, viszont azon feltétel betartásával, hogy a személyes adatokról szóló másolat nyújtása a jogának nem lehetnek kedvezőtlen következményei mások jogaira és szabadságára;

Az Érintett személy személyes adataihoz való hozzáférésének a joga
lényegében azt jelenti, hogy az Érintett személynek joga van arra, hogy igazolást szerezzen tőlünk arról, hogy kezeljük-e az Őt érintő személyes adatokat, és ha ez így van, joga van hozzáférést szerezni ezekhez a személyes adatokhoz. Az Érintett személy kérésére kiadjuk a kezelt személyes adatok másolatát. Az Érintett személy által kért minden további másolatokért megfelelő illetéket lehet kiszámlázni, amely az adminisztratív költségeknek felel meg. Ha az érintett személy a kérvényt elektronikus úton nyújtotta be, az információküldés az általában használt elektronikus formában történik, amennyiben az érintett személy nem más módon kérte. Az információnyújtást azonnal meg kell valósítani, legkésőbb 1 hónapos határidőn belül. Jogunk van arra, hogy a kérvény feldolgozási idejét további 2 hónappal meghosszabbítsuk, ha az igény összetett vagy gyakori. Az Érintett személyt viszont 1 hónapon belül értesíteni kell a feldolgozási idő meghosszabbításának okáról. Indokolatlan vagy túlságosan gyakori kérelem esetén jogunkban áll a költségeknek megfelelő illetéket felszámolni, vagy a kérvényt elutasítani. Meg kell magyaráznunk az elutasítás okát és az érintett személy jogát arra, hogy a panasszal megkeresheti a felügyeleti szervet.

a) az Érintett személy joga a személyes adatainak a kijavítására, melynek tartalma a következő:

 • arra vonatkozó jog, hogy az Adatkezelő felesleges halasztás nélkül kijavítsa azon helytelen személyes adatokat, melyek az Érintett személyt érintik;

 • arra vonatkozó jog, hogy kiegészítésre kerüljenek az érintett személyi hiányos személyes adatai, mégpedig az Érintett személy kiegészítő nyilatkozatának megtétele által is;
Az Érintett személy joga a személyes adatainak a kijavítására azt jelenti, hogy bármikor kérhetik tőlünk a személyes adatainak a kijavítását vagy kiegészítését, amennyiben azok pontatlanok vagy hiányosak lennének. Az érintett személynek joga van arra, hogy kiegészítésre kerüljenek az érintett személyi hiányos személyes adatai, mégpedig kiegészítő nyilatkozat megtétele által is.

c) az Érintett személy joga a személyes adatainak a törlésére (ún. „elfelejtési” jog), melynek tartalma a következő:

 • arra vonatkozó jog, hogy az Adatfeldolgozónál felesleges halasztás nélkül elérje az Érintett személyt érintő személyes adatok törlését, amennyiben teljesül a következő okok valamelyike:

- a személyes adatokra már nincs szükség azon célokra, melyekre megszerezték vagy kezelték ezeket;

- az Érintett személy visszavonja a beleegyezését, melynek alapján a kezelés történik, mégpedig azon feltétel teljesítése mellett, hogy nem létezik más jogalap a személyes adatok kezelésére;

- az Érintett személy a személyes adatok kezelését a Rendelet 21. cikkelyének 1. bekezdése szerint kifogásolja, és fölényben semmilyen jogosult ok a személyes adatok kezelésére, vagy az Érintett személy a személyes adatok kezelését a Rendelet 21. cikkelyének 2. bekezdése szerint kifogásolja;

- a személyes adatok kezelése törvénytelenül történt;

- a személyes adatokat ki kell törölni, hogy teljesítve legyen a törvényes kötelezettség az Európai Uniós jog szerint vagy azon tagállam joga szerint, amely alá az Adatkezelő tartozik.

- a személyes adatok megszerzése az informatikai társaság kínálatával összefüggésben történt a Rendelet 8. cikkelyének 1. pontja szerint;

 • arra vonatkozó jog, hogy azon Adatközlő, amely nyilvánosságra hozta az Érintett személy személyes adatait, figyelembe véve az elérhető technológiát és az intézkedés megtételéhez szükséges költségeket, megfelelő intézkedéseket tett, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztasson más adatkezelőket, hogy az Érintett személy azt kéri tőlük, hogy töröljenek minden linket ezekre a személyes adatokra, azok másolatát vagy replikáját is;

eközben érvényes, hogy nem keletkezik joga a személyes adatok törlésére, ahol a jog tartalma a rendelet 17. cikkelye 1. és 2. bekezdése szerinti [azaz ahol a jog tartalma a jelen dokumentum J. alpontja jelen c) pontjának (i) és (ii) szerinti], amennyiben a személyes adatok kezelése a következőkhöz szükséges:

 1. a szólásszabadságra és az információkhoz való jog érvényesítése;
 2. azon törvényes kötelezettség teljesítése, amely a kezelést az Európai Uniós jog vagy egyéb olyan tagállam joga követeli meg, amely alá az Adatkezelő tartozik, vagy közérdekű feladat teljesítésére, vagy az Adatkezelőre bízott közhatalom végrehajtásánál;
 3. közérdekű okok miatt a közegészségügy területén, összhangban a Rendelet 9. cikkelye 2. bek. h) és i) pontjával, valamint a Rendelet 9. cikkelyének 3. bekezdésével
 4. a közérdekű archiválás céljaira, tudományos vagy történelmi kutatás céljaira, vagy statisztikai célokra a Rendelet 89. cikkelyének 1. bekezdése szerint, amennyiben valószínű, hogy a Rendelet 17. cikkelyének 1. pontjában feltüntetett jog lehetetlenné teszi vagy komoly módon megnehezíti a személyes adatok ilyen kezelésének a céljait; vagy
 5. jogigények igazolására, érvényesítésére vagy megvédésére;

Az Érintett személy joga a személyes adatainak a törlésére tehát azt jelenti, hogy ki kell törölnünk az Ön minden személyes adatát, amennyiben (i) nem szükségesek azon célokra, melyekre a gyűjtésük történt vagy egyébként feldolgozásra kerültek, (ii) a feldolgozás jogellenes, (iii) Ön kifogást emel a feldolgozás ellen, és nem létezik semmilyen túlnyomó jogosult ok a feldolgozásra, vagy (iv) ezt nekünk törvényes kötelezettség szabja meg.

d) az Érintett személy joga a személyes adatai kezelésének a korlátozására, melynek tartalma a következő:

 • arra vonatkozó jog, hogy az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, amennyiben a következő esetek valamelyikéről van szó:
- az Érintett személy megtámadja a személyes adatok helyességét, mégpedig azon időszak alatt, amely az Adatkezelőnek lehetővé teszi a személyes adatok helyességének ellenőrzését;

- a személyes adatok kezelése törvényellenes, és az Érintett személy kifogásolja a személyes adatok törlését, és ez helyett a felhasználásuk korlátozását kéri;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a kezelés céljaira, de az Érintett személynek van szüksége ezekre, hogy igazolja, érvényesítse vagy megvédje a jogi igényeit;

- az Érintett személy kifogást emelt a kezelés ellen a Rendelet 21. cikkelyének 1. bekezdése szerint, mégpedig annak ellenőrzéséig, hogy az Adatkezelő oldalán lévő jogos okok fölényben vannak-e az Érintett személy jogos okaihoz képest;

 • arra vonatkozó jog, hogy a személyes adatok kezelése korlátozásra került a jelen dokumentum J. jele d) pontjának (i) alpontja szerint, az ilyen korlátozottan feldolgozott személyes adatok kezelése a tárolás kivételével az Érintett személy beleegyezésével történik, vagy a jogos igények igazolására, érvényesítésére vagy megvédésére, vagy egyéb természetes személy vagy jogi személy jogvédelmére, vagy az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdeke miatt;

 • arra vonatkozó jog, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatok kezeléskorlátozásának megszüntetéséről;

Az Érintett személy joga a személyes adatai kezelésének a korlátozására
 azt jelenti, hogy ha nem oldunk meg bármilyen vitás kérdést az Ön személyes adatainak a feldolgozása tekintetében, korlátoznunk kell az Ön személyes adatainak a feldolgozását úgy, hogy az érintett személy személyes adatait csak tárolhatjuk, és nem kezelhetjük tovább.

e) az Érintett személy joga a fogadókkal szembeni érdesítési kötelezettség teljesítésére, melynek tartalma a következő:

 • arra vonatkozó jog, hogy az Adatkezelő minden fogadót, aki megkapta a személyes adatokat, értesítsen arról, hogy a személyes adatokban javítás történt vagy azok törlésre kerültek vagy kezelésük korlátozva lett, a Rendelet 16. cikkelye, 17. cikkelyének 1. bekezdése és a 18. cikkelye szerint, amennyiben az nem mutatkozik lehetetlennek, vagy ha nem aránytalan igyekezetet igényel;

 • arra vonatkozó jog, hogy az Adatkezelő ezekről a fogadókról tájékoztassa az Érintett személyt, ha azt az Érintett személy igényli;

Az Érintett személy joga a fogadókkal szembeni érdesítési kötelezettség teljesítésére 
az Adatkezelő azon kötelezettségét jelenti, hogy minden fogadót, aki megkapta a személyes adatokat, értesítsen arról, hogy a személyes adatokban javítás történt vagy azok törlésre kerültek vagy kezelésük korlátozva lett. Az Adatkezelőnek nem csak akkor nincs ez a kötelezettsége, ha az ilyen értesítés objektív okok miatt lehetetlen vagy ha az aránytalan igyekezetet igényel.

f) az Érintett személy joga a személyes adatainak a átvitelére, melynek tartalma a következő:

 • arra vonatkozó jog, hogy megszerezze azon személyes adatokat, melyek az Érintett személyt érintik, és melyeket az Adatkezelőnek nyújtott, szerkesztett, szokásosan használatos és gépileg olvasható formátumban, valamint arra vonatkozó jog, hogy ezeket az adatokat átvihesse egy további adatkezelőhöz anélkül, hogy ebben az Adatkezelő akadályoztassa, ha:

- az adatkezelés az Érintett személy beleegyezésén alapul a Rendelet 6. cikkely 1. bek. a) pontja szerint vagy a Rendelet 9. cikkely 2. bek. a) pontja szerint, vagy szerződéses alapul a Rendelet 6. cikkely 1. bek. b) pontja szerint, és egyúttal;

- az adatkezelés automatizált eszközökkel történik, és egyúttal;

- arra vonatkozó jog, hogy megszerezze a személyes adatokat szerkesztett, szokásosan használatos és gépileg olvasható formátumban, valamint arra vonatkozó jog, hogy ezeket az adatokat átvihesse egy további adatkezelőhöz anélkül, hogy ebben az Adatkezelő akadályoztassa, és nem lesz kedvezőtlen következménye mások jogaira és szabadságára;

 • a személyes adatok átvitelére vonatkozó jog közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másik adatkezelőhöz, amennyiben az technikailag lehetséges;

Az adatok átvihet
őségére vonatkozó jog azt jelenti, hogy Önnek joga van arra, hogy megszerezze tőlünk az Ön személyes adatait, melyeket a múltban nyújtott nekünk szerkesztett, szokásosan használatos és gépileg olvasható formátumban, és Önnek joga van kérni azt, hogy az Ön személyes adatait egy további adatkezelőhöz törvényes feltételek mellett vigyük át; a jelen jog érvényesítésével nem érintett az Ön joga a személyes adatok törlésére. Az átvihetőségrevonatkozó jog viszont csak azokat a személyes adatokat érinti, melyeket Öntől olyan szerződés alapján szereztünk meg, ahol Ön szerződő fél.

g) az Érintett személy kifogásolási joga, melynek tartalma a következő:

 • arra vonatkozó jog, hogy bármikor kifogásolással éljen az Érintett személy konkrét szituációt érintő okok miatt az őt érintő személyes adatok kezelésével szemben, ami a Rendelet 6. cikkely 1. bek. e) pontja vagy f) alapján történik, beleértve a Rendelet szóban forgó rendelkezésein alapuló, profilozással szembeni kifogásolást is; 

 • [arra vonatkozó jog megvalósítása esetén, hogy bármikor kifogásolással éljen az Érintett személy konkrét szituációt érintő okok miatt az őt érintő személyes adatok kezelésével szemben, ami a Rendelet 6. cikkely 1. bek. e) pontja vagy f) alapján történik, beleértve a Rendelet szóban forgó rendelkezésein alapuló, profilozással szembeni kifogásolást is arra vonatkozó jog, hogy az Adatkezelő ne kezelje a továbbiakban az érintett személy személyes adatait, amennyiben nem lesz igazolva a kezelés okvetlenül szükséges jogosult oka, amely felülmúlja az Érintett személy érdekeit, jogait és szabadságát, vagy a jogigények igazolásának, érvényesítésének vagy megvédésének az okait;

 • arra vonatkozó jog, hogy bármikor kifogást emelhessen az Érintett személyt érintő személyes adatok direkt-marketing céljából történő kezelése ellen, beleértve a profilozást is, olyan terjedelemben, amilyenben az a direkt-marketinggel összefügg; eközben érvényes, hogy ha az Érintett személy az őt érintő személyes adatok direkt-marketing céljából történő kezelése ellen emel kifogást, a személyes adatokat az ilyen célból már nem szabad kezelni;

 • (az informatikai társaság szolgáltatásainak használatával összefüggésben) arra vonatkozó jog, hogy gyakorolja az adatkezelés-kifogásolási jogát, amely adatkezelés automatizált eszközök által, műszaki specifikációk felhasználásával történik;

 • jog a kifogás-emelésre az Érintett személy konkrét szituációját érintő okok miatt az Érintett személyt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, ha a személyes adatok kezelése tudományos célokra vagy történelmi kutatás céljaira, vagy statisztikai célokra történik a Rendelet 89. cikkelyének 1. bekezdése szerint, viszont kivéve azokat az eseteket, amikor az adatkezelés okvetlen szükséges a feladatok közérdekű okok miatti teljesítésére;

Az Érintett személy kifogásolási joga
 tehát azt jelenti, hogy Ön Érintett személyként kifogást emelhet azon személyes adatainak a feldolgozása ellen, melyeket direkt-marketing célokra vagy jogos okok miatt dolgozunk fel. A személyes adatok direkt-marketing célokra történő kezelését azonnal leállítjuk, miután megkaptuk a kifogást.

h) az Érintett személy automatizált egyéni döntésekkel kapcsolatos joga,melynek tartalma a következő:

 • arra vonatkozó jog, hogy az érintett személyre ne vonatkozzon olyan döntés, amely kizárólag a személyes adatok automatizált kezelésén alapszik, beleértve a profilozást is, és amelynek őt érintő vagy hasonlóan jelentősen befolyásoló jogkövetkezményei vannak, kivéve a Rendelet 22. cikkelyének 2. bekezdése szerinti eseteket [azaz kivéve azokat az eseteket, ha : (a) a döntés okvetlen szükséges az érintett személy és az Adatkezelő közti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, (b) a döntést megengedi az Európai Uniós jog vagy azon tagállam joga, amely alá az Adatközlő tartozik, és amely által egyúttal meghatározásra kerülnek az olyan megfelelő intézkedések is, melyek garantálják az Érintett személy jogának és szabadságának, valamint jogosult érdekeinek a védelmét, vagy (c) az érintett személy kifejezett beleegyezésén alapulnak];

Az Érintett személy automatizált egyéni döntésekkel kapcsolatos joga azt jelenti, hogy Érintett személyként Önnek joga van arra, hogy Önre ne vonatkozzon olyan döntés, amely kizárólag az automatizált kezelésen alapszik, beleértve a profilozást is, és amelynek őt érintő vagy hasonlóan jelentősen befolyásoló jogkövetkezményei vannak. Amennyiben az ilyen kezelés okvetlen szükséges a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy az Érintett személy kifejezett beleegyezésén alapszik, az adatkezelő megteszi a megfelelő intézkedéseket az Érintett személy jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek a védelmére, főként olyan minimális intézkedéseket tesz meg, mint emberi beavatkozásra való jog az adatkezelő részéről, az érintett személy joga arra, hogy kinyilatkoztassa az álláspontját, és az érintett személy joga a döntés megtámadására.

i) az érintett személy joga arra, hogy kérvényezze az eljárás megkezdését a személyesadatok védelméről szóló törvény 100.§ rendelkezéseinek értelmében, melynek tartalma a következő:

 • azon Érintett személynek, aki úgy gondolja, hogy a személyes adatait illetéktelenül kezelik, vagy visszaéltek a személyes adataival, arra vonatkozó joga, hogy a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalához (a továbbiakban csak „Hivatal”) kérelmet nyújtson be személyes adatok védelméről szóló eljárás megkezdésére;

 • Az eljárás megkezdéséről szóló kérelem benyújtható írásban, személyesen szóban jegyzőkönyvbe mondva, elektronikus eszközök által, miközben garantált elektronikus aláírással kell hogy ellátva legyen, távirattal vagy telefax által, amit viszont írásban vagy szóban jegyzőkönyveztetve legkésőbb 3 napon belül pótolni kell; 

 • A szóban forgó kérvénynek a személyes adatok védelméről szóló törvény 100.§ rendelkezéseinek értelmében a következőket kell tartalmaznia:

- a kérvényező családneve és utóneve, állandó lakhelyének címe, aláírása;

- annak megjelölése, hogy ki ellen irányul a kérelem; megnevezés vagy családnév és utónév, székhely vagy állandó lakhely, esetleg cégforma és cégjegyzékszám;

- a kérelem tárgya annak megjelölésével, hogy a kérelmező állítása szerint a személyes adatok kezelésénél mely jogok sérültek;

- bizonyítékok a kérelemben feltüntetett állítások alátámasztására;

- a 28.§ szerinti jog érvényesítését igazoló irat másolata, amennyiben az ilyen jog érvényesíthető volt, vagy különös figyelmet érdemlő okok feltüntetése;

 • A Hivatal ezt követően dönt a kérelmező kérvényéről, mégpedig az eljárás megindításától számított 60 napos határidőn belü Indokolt esetekben a Hivatal ezt a határidőt megfelelően meghosszabbíthatja, maximálisan viszont 6 hónappal. A határidő meghosszabbításáról a Hivatal írásban tájékoztatja az eljárás résztvevőit;

 • A személyes adatok védelméről szóló eljárás megkezdésére vonatkozó kérelem mintája megtalálható a Hivatal honlapján (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/vzor_navrhu_na_zacatie_konania_podla_noveho_zakona.docx).

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice