Povinné informovanie

Názov subjektu:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

IČO:

36536989

Adresa:

Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 Levice

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8090

Certifikát platný do:

23.06.2025

Podstawowe informacje


traktuje Twoje dane osobowe w sposób odpowiedzialny, a zatem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „Rozporządzenie RODO”) oraz ustawy nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz zmian i uzupełnień niektórych przepisów (dalej jako „Ustawa”), jako osobie, której dane dotyczą (osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane) w witrynie internetowej, oprócz jej danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej, udostępnia również inne niezbędne informacje, które znajdują się w zakładkach po lewej stronie.

Administrator w rozumieniu art. 24 rozporządzenia RODO oraz przepisów § 31 Ustawy podjął odpowiednie środki i gwarancje techniczne, organizacyjne, personalne i bezpieczeństwa, uwzględniając w szczególności:

  • zasady przetwarzania danych osobowych, takie jak legalność, uczciwość i przejrzystość, ograniczenie i zgodność celów przetwarzania danych osobowych, ponadto minimalizacja danych osobowych, ich pseudonimizacja i szyfrowanie, a także integralność, poufność i dostępność;

  • zasady konieczności i proporcjonalności (w tym zakres i ilość przetwarzanych danych osobowych, okres przechowywania i dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą) przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do celu operacji przetwarzania;

  • charakter, zakres, kontekst i cel operacji przetwarzania;

  • odporność i odnowienie systemów przetwarzania danych osobowych;

  • pouczenia upoważnionych osób Administratora;

  • podejmowanie środków w celu niezwłocznego ustalenia, czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i niezwłocznego poinformowania organu nadzorczego i osoby odpowiedzialnej;

  • podejmowanie środków w celu zapewnienia korekty lub usunięcia nieprawidłowych danych lub realizacji innych praw osoby, której dane dotyczą;

  • ryzyko o różnych prawdopodobieństwach i wadze dla praw i wolności osób fizycznych (w szczególności przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie danych osobowych, utrata lub zmiana danych osobowych, niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych - nieuprawniony dostęp lub nieuprawnione ujawnienie, ocena ryzyka w odniesieniu do pochodzenia, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi ryzyka w związku z przetwarzaniem i określaniem najlepszych praktyk ograniczania ryzyka).

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice