Povinné informovanie

Názov subjektu:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

IČO:

36536989

Adresa:

Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 Levice

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8090

Certifikát platný do:

23.06.2025

Informacje o okresie przechowywania danych osobowych

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych lub informacje o kryteriach jego wyznaczenia:

Twoje dane osobowe, które przetwarzaliśmy lub przetwarzamy w rozumieniu art. 6 ust. lit. b) RODO – w ramach wypełniania obowiązków spółki GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. wobec zleceniodawców i klientów, przetwarzamy dalej w celu dopełnienia naszych obowiązków prawnych w zakresie podatków i rachunkowości, które wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa (np. prowadzenie indywidualnej dokumentacji księgowej Twoich  potwierdzonych zamówień i fakturowania odnośnie dostawy wybranych towarów na adres kontaktowy w rozumieniu ustawy nr 431/2002 Dz. U. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, w celu wykazania zgodności z obowiązkami podatkowymi, ustawa nr 595/2003 Dz. U. o podatku dochodowym, ustawa nr 563/2009 Dz. U. o administracji podatkowej itp.), musimy przechowywać przez okres określony w odpowiednich przepisach prawa. W każdym przypadku przestrzegamy jednak zasady minimalizacji przechowywania danych osobowych w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. e) RODO, a zatem Twoje dane osobowe niepodlegające archiwizacji w myśl szczególnych przepisów zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia i prowadzenia konta użytkownika lub w celu wysyłania bieżących wiadomości marketingowych, przetwarzamy przez okres 3 lat lub do momentu wycofania zgody. W przypadku zakończenia okresu przetwarzania danych, kontaktujemy się na piśmie lub pocztą elektroniczną z zapytaniem, kiedy zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu może zostać przedłużona i wznowiona na kolejny okres przetwarzania. Jeśli nie wyrażasz zgody na odnowienie i przedłużenie celu przetwarzania lub jeśli nie odpowiesz na nawiązany kontakt, Twoich danych osobowych nie będziemy dalej  przetwarzać - tj. automatycznie usuniemy dane z ewidencji, dane elektroniczne technicznie usuniemy z systemów i fizycznie je zlikwidujemy.

Dane osobowe przetwarzane w rozumieniu art. 6 ust. lit. f) RODO - na podstawie uzasadnionego interesu , uzyskane w odpowiedzi na Twoje żądanie/wniosek lub zapytanie dotyczące świadczonych usług i dostarczanych produktów, gdy konieczne było sprawdzenie trafności żądania lub realizacja jakiegokolwiek późniejszego kontaktu z klientem / osobą, której dane dotyczą, nieujęte następnie w stosunku przedumownym lub umownym są niezwłocznie usuwane.

Jako Administrator zapewniamy usunięcie danych osobowych bez zbędnej zwłoki po tym, gdy:

 • wszystkie stosunki umowne między Tobą a naszą Firmą zostały rozwiązane; i/lub

 • wszystkie Twoje zobowiązania wobec naszej Firmy przestały istnieć; i/lub

 • wszystkie Twoje reklamacje i żądania zostały zrealizowane; i/lub

 • wszystkie inne prawa i obowiązki między Tobą a naszą Firmą zostały uregulowane; i/lub

 • wszystkie cele przetwarzania określone przez prawo lub cele przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, zostały spełnione, pod warunkiem że przetwarzanie zostało przeprowadzone za zgodą osoby, której dane dotyczą; i/lub

 • upłynął okres, na który zgoda została udzielona lub osoba, której dane dotyczą, wycofała swoją zgodę; i/lub

 • uwzględniono wniosek osoby, której dane dotyczą, o usunięcie danych osobowych i zaakceptowany został któryś z powodów uzasadniających to żądanie; i lub

 • zaistniał decydujący czynnik prawny dla zakończenia celu przetwarzania, a jednocześnie upłynął okres ochronny przechowywania danych zakreślony w myśl zasady minimalizacji okresu przechowywania danych osobowych;

 • oraz jednocześnie nie istnieje już uzasadniony interes naszej Firmy, wygasły wszelkie obowiązki naszej Firmy określone przez ogólnie obowiązujące przepisy prawne wymagające przechowywania danych osobowych osoby, której dane dotyczą (szczególnie na cele archiwizacji, kontroli podatkowej itp.) lub które bez ich przechowywania nie zostałyby dopełnione,


  Jakichkolwiek przypadkowo uzyskanych danych osobowych w żadnym przypadku nie przetwarzamy systemowo dalej w żadnym określonym przez nas celu. W miarę możliwości informujemy osobę, której przypadkowo uzyskane dane osobowe dotyczą, o ich przypadkowym uzyskaniu, po czym w zależności od charakteru sprawy zapewniamy niezbędną współpracę w celu przywrócenia kontroli nad jej danymi osobowymi. Natychmiast po podjęciu niezbędnych kroków w celu rozwiązania tej sytuacji wszelkie przypadkowo uzyskane dane osobowe niezwłocznie i w bezpieczny sposób likwidujemy.

  W razie zainteresowania dodatkowymi informacjami na temat konkretnego okresu przechowywania danych osobowych, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na naszej witrynie internetowej.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice