Povinné informovanie

Názov subjektu:

Mesto Banská Bystrica

IČO:

00313271

Adresa:

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-11469

Certifikát platný do:

23.06.2025

Materské školy

 

Materská škola / Adresa

Telefón

1.

Buková 22

048/4231350

2.

Cesta k nemocnici 37

048/4113118

3.

9. mája 26

048/4112436

4.

29. augusta 14

048/4141172

5.

Horná 22

048/4154714

6.

Hronská 18

048/4186191

7.

Jakubská cesta 77

048/4285228

8.

Na Lúčkach 2

048/4230255

9.

Jilemnického 8

048/4135120

10.

Karpatská 3

048/4173762

11.

Kremnička 22

048/4101895

12.

Profesora Sáru 3

048/4143542

13.

Lazovná 32

048/4155103

14.

Magurská 14

048/4173781

15.

Nová 2

048/4230416

16.

Odbojárov 9

048/4116912

17.

Radvanská 26

048/4101455

18.

Radvanská 28

048/4162774

19.

Sásovská cesta 21

048/4177293

20.

Senická cesta 82

048/4142508

21.

Na Starej tehelni 7

048/4145554

22.

Strážovská 3

048/4174637

23.

Šalgotarjánska 5

048/4136436

24.

Družby 3

048/4135263

25.

Tatranská 63

048/4173756

26.

Trieda SNP 77

048/4144817

27.

Tulská 25

048/4139267

28.

Radvanská 1

048/2899177

29.

Bakossova 5, súčasť ZŠ s MŠ Jána Bakossa

048/4153301

 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov a osobných údajov Vašich detí je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania v materskej škole, a to v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.
 
 1. Mzdy a personalistika
  • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)
  • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou - meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku, spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
  • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
  • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, rodinní príslušníci zamestnancov prevádzkovateľa.
  • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
  • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
  • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
  • Lehoty na vymazanie osobných údajov
   • Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni – 10 rokov
   • Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni – 10 rokov
   • Plnenie daňových povinností – 10 rokov
   • Plnenie povinností v súvislosti s exekučným konaním – 10 rokov
   • Evidencie dochádzky a dovoleniek – 5 rokov
   • Mzdová politika zamestnávateľa – 70 rokov
   • Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom – 70 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

 1. Účtovné doklady
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, spolupracujúce subjekty prevádzkovateľa (napr. dodávatelia resp. subdodávatelia).
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Knihy faktúr – 10 rokov
  • Zoznam pohľadávok a záväzkov – 10 rokov
  • Faktúry – 10 rokov
  • Pokladničná agenda – 10 rokov
  • Účtovné doklady – 10 rokov
  • Bankové výpisy – 10 rokov
  • Hlavné účtovné knihy – 20 rokov
  • Účtovné závierky – 20 rokov
  • Účtovné výkazy – 20 rokov
  • Daňové priznania – 20 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
 
 1. BOZP, PZS, PO
  • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – plnenie povinností prevádzkovateľa, ako zamestnávateľa, ktoré súvisia s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom, v rámci ktorých dochádza k poskytovaniu odborných a poradenských služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany a podpory zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.
  • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo, podpis, špecializácia, odbor, prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
  •   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – zdravotný stav.
  • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – zamestnanci prevádzkovateľa, poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany.
  • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
  • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
  • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
  • Lehoty na vymazanie osobných údajov
   • Evidencia pracovných úrazov – 5 rokov
   • Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia – 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti
   • Dokumentácia školení a preškolení z oblasti BOZP – 5 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 9 bod 2. písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

 1. Evidencia uchádzačov o zamestnanie
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie u prevádzkovateľa.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Žiadosti o prijatie do zamestnanie a odpovede na žiadosti – 5 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovKniha návštev
   • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.
   • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu/služobného preukazu, čas príchodu a odchodu, podpis.
   • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
   • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – fyzické osoby, ktorá vstupuje do priestorov prevádzkovateľa za účelom jej návštevy.
   • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
   • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
   • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
   • Lehoty na vymazanie osobných údajov
    • Kniha návštev – 1 rok
 1.  
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (papierová a elektronická podoba)
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Korešpondencia – 3 roky
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 1. Evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom, ktorým je materská škola.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy uzatvorenej prevádzkovateľom, ktorým je materská škola.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú obsahom uzatvorenej zmluvy.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Právne zastupovanie – 10 rokov
  • Úverové zmluvy – 5 rokov po skončení platnosti
  • Majetkovo – právne zmluvy – 50 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

 1. Evidencia detí navštevujúcich materskú školu
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia detí, ktoré navštevujú materskú školu.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, údaje o zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok školskej dochádzky, fotografia.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – deti navštevujúce materskú školu, zákonní zástupcovia detí.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ materskej školy, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Osobný spis dieťaťa – 10 rokov
  • Dochádzka dieťaťa – 3 roky
  • Splnomocnenie rodičov o prevzatí dieťaťa – 2 roky
  • Prihlášky, rozhodnutia alebo oznámenia o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ – 5 rokov
  • Záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika - charakteristika dieťaťa) – 5 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Evidencia stravníkov
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – spracúvanie osobných údajov stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni prevádzkovateľa, ktorým je materská škola.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, trieda, číslo izby, osobné údaje zákonných zástupcov žiakov a detí.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – žiaci materskej školy, zamestnanci materskej školy, iné fyzické osoby stravujúce sa v školskej jedálni prevádzkovateľa, ktorým je materská škola.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Evidencia stravníkov – 5 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

 1.   Evidencia dočasne pridelených zamestnancov
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia dočasne pridelených zamestnancov, ktorých zamestnávateľom je materská škola ako prevádzkovateľ.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis a pod.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – dočasne pridelení zamestnanci materskej školy, zamestnávatelia, užívateľskí zamestnávatelia.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Evidencia dovoleniek – 3 roky
  • Dochádzka a evidencia pracovného času – 5 rokov
  • Evidencia dočasne pridelených zamestnancov – 5 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 29 zákona č. 280/2013 Z. z. - úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 58, § 58a a § 58b, § 252l, § 152, § 115, § 99, § 57 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ust. § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Knižnica
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – poskytovanie knižnično – informačných služieb z vlastného knižničného fondu, sprístupňovanie vonkajších informačných zdrojov so zameraním na potreby výchovy a vzdelávania a poslanie a charakter organizácie, evidencia používateľov knižnice (čitateľov).
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo dokladu totožnosti.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – zamestnanci prevádzkovateľa, registrovaní čitatelia knižnice.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Evidencia členstva – 5 rokov po ukončení členstva
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení.

 1. Školský časopis
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – propagácia kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných materskou školou alebo uskutočňujúcich sa v materskej škole, oznamovanie dôležitých udalostí žiakom materskej školy a propagácia materskej školy.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, vek, bydlisko, vzdelanie, profesia/povolanie, fotografia tváre a iné.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v školskom časopise.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Korešpondencia – 3 roky
  • Časopis – 5 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník, ust. § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Fotografie a videá
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – vytvorenie obrazu za účelom jeho prenesenia na papier či iné médium.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – charakteristické znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti a iné údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu vyobrazenú na fotografii.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách príp. na audiovizuálnom zázname (video).
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy – 5 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník.

 1. Žiadosti podľa zákona o slobode informácií
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia a vybavovanie žiadosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktoré prijíma a vybavuje materská škola.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené povinnou osobou na základe zákona o slobode informácií, predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené, alebo poskytnuté v priebehu konania.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – fyzické osoby – žiadatelia, dotknuté osoby, povinné osoby v zmysle ust. § 9 zákona o slobode informácií.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný správny orgán, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Evidencia a vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií – 5 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

 1. Evidencia prianí a sťažností
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia prianí a sťažností v materskej škole.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum doručenia a zaevidovania, registratúrna značka
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – fyzická osoba – sťažovateľ, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností, fyzická osoba, voči ktorej sťažnosť smeruje.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Evidencia prianí a sťažností – 10 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
 1. Podujatia
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí organizovanom materskou školou alebo uskutočňujúcim sa v materskej škole.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – organizátori podujatia, účastníci podujatia.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Evidencia účastníkov podujatia – 3 roky
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových a turistických podujatí, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, zákon č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí.
 1. Verejné obstarávanie
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – realizácia verejných obstarávaní.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje, číslo účtu, podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby, zástupcovia právnických osôb účastných na verejnom obstarávaní.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, orgány činné v trestnom konaní, všeobecné súdy, Európska komisia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • účasť na výberových konaniach, verejných obstarávaniach a súťažiach – 10 rokov
  •  
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Prístupový systém do budovy (vstup na čip)
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – Evidencia fyzických osôb vstupujúcich do miestnosti prostredníctvom dodatočného zariadenia.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, dátum a čas vstupu, osobné číslo zamestnanca.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – zamestnanci prevádzkovateľa.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Prístupový systém – 3 roky
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Správa registratúry
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – správa registratúrnych záznamov, tvorba registratúrnych poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v registratúre.
 •    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská pošta a.s., Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Registratúrny denník – 10 rokov
  • Vyraďovacie konanie – 10 rokov
  • Preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska – 5 rokov
  • Evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska – 5 rokov
  • Evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov – 5 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúry a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 1. Školenia a kurzy
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – poskytovanie vzdelávacích aktivít vo forme školenia alebo kurzu.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, podpis, číslo účtu.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – účastníci školenia alebo kurzu, školitelia.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Školenia a kurzy – 5 rokov
  •  
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Dochádzkový systém s uložením fotografie
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia dochádzky zamestnancov, ktorá tvorí podklad pre písomnosti priamo súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, dátum a čas príchodu a odchodu do práce, osobné číslo zamestnanca, fotografia.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – zamestnanci prevádzkovateľa.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Úrad vlády SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Evidencia dochádzky – 5 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

 1. Petície
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia a vybavovanie petícií.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis fyzickej osoby, meno, priezvisko, adresa pobytu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, jej podpis, e-mailová adresa, zaručený elektronický podpis.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – osoba podporujúca petíciu, členovia petičného výboru.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Evidencia petícií – 5 rokov 
   • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR.

 1. Kontrolný mechanizmus zamestnanca
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – monitorovanie zamestnancov prevádzkovateľa, ktorým je materská škola, na pracovisku.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, prechodný pobyt, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, lokalizačné údaje.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – zamestnanci prevádzkovateľa.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • monitorovanie zamestnancov na pracovisku v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce – 2 roky
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – § 13 ods. 4 a 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ust. § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 
 1. Externý výkon zodpovednej osoby u prevádzkovateľa
  • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia zodpovedných osôb (externých) pôsobiacich u prevádzkovateľa.
  • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mail, podpis.
  • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
  • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – fyzické osoby vykonávajúce činnosť zodpovednej osoby u prevádzkovateľa.
  • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
  • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
  • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
  • Lehoty na vymazanie osobných údajov
   • Zodpovedné osoby – 5 rokov po ukončení funkcie
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 37 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 
 1. Evidencia vstupov do areálu prevádzkovateľa
  • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia fyzických osôb a motorových vozidiel, ktoré vstupujú do areálu prevádzkovateľa.
  • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, podpis, štátna poznávacia značka vozidla, čas vstupu do areálu, dôvod vstupu do areálu.
  • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
  • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – fyzické osoby, ktoré vstupujú do areálu prevádzkovateľa.
  • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
  • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
  • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
  • Lehoty na vymazanie osobných údajov
   • Evidencia vstupov do areálu – 1 rok
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 473/2005 Z. z o súkromnej bezpečnosti na vývoj, výrobu, predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a opravu zariadení určených na sledovanie pohybu osôb.

 1. Prax žiakov
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí vykonávajú odbornú prax.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, e-mailová adresa, študijný ročník/semester.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – žiaci a študenti vykonávajúci odbornú prax.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Evidencia žiakov resp. študentov – 10 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Detské jasle
 • Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia detí navštevujúcich detské jasle.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – Rodné číslo, meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť, osobné údaje o zákonných zástupcoch fotografia.
 • Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
 • Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – deti navštevujúce detské jasle, zákonní zástupcovia detí.
 • Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ materskej školy, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
 • Lehoty na vymazanie osobných údajov
  • Záznamy o deťoch – 5 rokov
  • Prihlášky, rozhodnutia alebo oznámenia o prijatí, neprijatí dieťaťa – 5 rokov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Agenda zodpovednej osoby

 •  
1.1.   Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
1.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne číslo, e-mail a podpis.
1.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
1.4.   Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva ako dotknuté osoby.
1.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
1.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa.
1.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
1.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
1.8.1.  Žiadosť dotknutej osoby – 1 rok od vybavenia žiadosti.
1.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Rada školy
1.1.   Účel spracúvania osobných údajov – vedenie evidencie členov rady školy.
1.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  telefónne číslo, e-mailová adresa.
1.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
1.4.   Kategórie dotknutých osôb – fyzická osoba - študent zvolený žiackou školskou radou, fyzické osoby - delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, fyzické osoby - rodičia zvolení rodičmi do rady školy, zamestnanci školy alebo školského zariadenia zvolení do rady školy.
1.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
1.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa.
1.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
1.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
1.8.1.  Evidencia členov Školskej rady – podľa registratúrneho plánu.
1.8.2.  Ostatná dokumentácia – podľa registratúrneho plánu.
1.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov – zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Vyhláška Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z., Vyhláška Ministerstva školstva č. 230/2009 Z. z.
 •  

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice