Povinné informovanie

Názov subjektu:

Mesto Banská Bystrica

IČO:

00313271

Adresa:

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-11469

Certifikát platný do:

23.06.2025

#BystricaToZvladne

Evidencia fotografií a videozáznamov obyvateľov mesta na webovej stránke www.bystricatozvladne.sk

Účel spracúvania osobných údajov
– marketingové aktivity Prevádzkovateľa, spočívajúce vo vzájomnej podpore obyvateľov Mesta Banská Bystrica počas mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením Covid – 19.

Kategórie spracúvaných osobných údajov mestom – fotografia, videozáznam.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré uverejnia fotografiu a / alebo videozáznam svojej osoby na webovej stránke bystricatozvladne.sk.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákon o ochrane osobných údajov, resp. iným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov mestom – neuskutočňuje sa.

Informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov – 3 mesiace.

Právny základ spracúvania osobných údajov mestom – súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pi spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ bude na tomto projekte spolupracovať so sprostredkovateľom - spoločnosť ESO MEDIA s.r.o., so sídlom Sitnianska 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47563141, ktorá bude zastrešovať strihanie a prípravu fotografií a videí a ich on-line prenos.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice