Povinné informovanie

Názov subjektu:

Mesto Banská Bystrica

IČO:

00313271

Adresa:

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-11469

Certifikát platný do:

23.06.2025

Kamerový informačný systém

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

 

Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.
 
Prevádzkovateľom kamerového informačného systému je: Mesto Banská Bystrica, IČO: 00313271, (prevádzkovateľ).
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: osobnyudaj.sk, s.r.o., 02/800 800 80, pravne@osobnyudaj.sk
 
Účel spracúvania osobných údajov: zaistenie verejného poriadku a bezpečnosti v meste
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) teda na účely splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme - konkrétne zaistenie verejného poriadku.

Kamery, ktoré snímajú vonkajší priestor:

1. TRIEDA SNP 7 - priechod pre chodcov na Nám. Slobody na úrovni Slovenskej sporiteľni
2. INTERNÁTNA 6 - Billa Nové Kalište, parkovisko, vchod do predajne
3. ŠTADLEROVO NÁBREŽIE, HUŠTÁK, stĺp trolejového vedenia - parkovisko za zástavkou MHD na Štadlerovom nábreží, Elle Cafe, novinový stánok oproti Allianz poisťovni, OCA
4. PARTIZÁNSKA CESTA SMER MÝTO - stĺp trolejového vedenia
5. PARTIZÁNSKA CESTA SMER ŽELEZNIČNÁ STANICA stĺp trolejového vedenia - Križovatka ulíc 29. Augusta a Partizánska cesta
6. PARTIZÁNSKA CESTA SMER MsÚ  stĺp trolejového vedenia - priestor pred predajňou Big music a podchod
7. UL. WOLKEROVA SMER THK stĺp trolejového vedenia - novinový stánok Ul. Spojová, priechod pre chodcov
8. UL. WOLKEROVA SMER WOLKEROVA stĺp trolejového vedenia - križovatka Ul. Wolkerova a Nová
9. UL. WOLKEROVA SMER NOVÉ KALIŠTE stĺp trolejového vedenia - výjazd z parkoviska Daňového úradu, garáže na Ul. Wolkerova, križovatka Ul. Nová a Nové Kalište
10. UL. HORNÁ 34 - Ul. Horná smer Prior
11. UL. KUKUČÍNOVA 5, PORGES PALOTA - Ul. Horná smer Nám. SNP
12. UL. LAZOVNÁ - smer Nám. SNP
13. NÁM. SNP 4 MÚZEUM - smer Lazovná
14. UL. MEDENÁ - parkovisko Ul. Medená
15. UL. MEDENÁ - Príjazdová cesta ul. Medená, autobusová zastávka MHD
16. RADVANSKÁ 5 - vnútroblok, Športový areál ZŠ Radvanská ul.
17. UL. ČSA POD PAMÄTNÍKOM SNP - Korčuliarska dráha
18. UL. ČSA POD PAMÄTNÍKOM SNP - Korčuliarska dráha
19. UL. ČSA POD PAMÄTNÍKOM SNP - Korčuliarska dráha
20. UL. NA HRBE - Nelegálna skládka
21. UL. CEMENTÁRENSKÁ - Nelegálna skládka
22. UL. DRUŽBY 10 - vnútroblok
23. UL. TAJOVSKÉHO - Kruhová križovatka smer Mestský park
24. UL. TAJOVSKÉHO - Kruhová križovatka smer THK
25. UL. TAJOVSKÉHO - Kruhová križovatka smer UMB
26. UL. TAJOVSKÉHO - Kruhová križovatka smer Belveder
27. UL. PARTIZÁNSKA CESTA - Vojenský cintorín
28. UL. ŠVERMOVA stĺp trolejového vedenia - smer Švermova ul. hotel Dixon
29. UL. ŠVERMOVA stĺp trolejového vedenia - smer kpt. Nálepku tržnica
30. UL. ŠVERMOVA stĺp trolejového vedenia - smer Švermova ESC
31. UL. ČSA POD PAMÄTNÍKOM SNP - Korčuliarska dráha
32. ASTRA, Stĺp trolejového vedenia - Cesta na ulici Internátnej od spodnej križovatky smerom na Bagarovu, novinový stánok pri nákupnom stredisku Astra, nákupné stredisko Astra, Internátna 35
33. INTERNÁTNA 4 - Kostol, Internátna 2 vchod a parkovisko pred budovou
34. KYJEVSKÉ NÁMESTIE, Stĺp trolejového vedenia - Parkovisko Gamo, bankomaty na budove Gamo, parkovisko Coop Jednota, pošta 4, Schodisko z parkoviska smerom k pošte 4, autobusová zástavka Kyjevské námestie v smere na ul. Tulskú
35. TRIEDA SNP 7 - Námestie Slobody, VÚB banka, Dom kultúry, parkoviská v okolí
36. NÁM. Š. MOYZESA 26, BARBAKAN - Nám. Š. Moyzesa, parkovisko pred VÚC, Galéria, pohľad na Nám. SNP v smere od Barbakanu
37. GALÉRIA UL. DOLNÁ - pešia zóna ul. Dolná
38. NÁRODNÁ UL. BUDOVA ŠTÁTNEJ OPERY - Rektorát UMB, Ul. Národná od Štátnej opery po bránu a Nám. SNP, Ul. Kuzmányho, Ul. J. Cikkera, križovatka ulíc Národná, Kuzmányho a J. Cikkera
39. BUDOVA VÚC, NÁM. SNP - tržnica, Nám. SNP, Kapitulská ul. po križovatku na Štefánikovom nábreží, veža, pešia zóna Nám. SNP
40. MAGURSKÁ UL. 5 - veľké parkovisko na Ul. Magurská, predná časť strediska Magura, piváreň Sosna, križovatka Ul. Tatranská a Rudohorská
41. STAROHORSKÁ UL. 4, PIKART - Rudohorská ul. bar 37, Rudohorská ul. nákupné stredisko oproti Pikartu, Sitnianska ul., športové ihrisko Ul. Rudohorská, parkovisko Poliklinika
42. STAROHORSKÁ UL. 68 - križovatka ulíc Starohorská a Tatranská, čerpacia stanica Oktan, Billa, ZŠ Tatranská
43. TATRANSKÁ UL. 52 - potraviny Ul. Tatranská predná aj zadná časť, komunikácia na Ul. Tatranská
44. INTERNÁTNA 6 - Billa, Relax Gym, Športové centrum v areály ZŠ Okružná ul.
45. ŠTADLEROVO NÁBREŽIE - zastávka MHD Štadlerovo nábrežie smer Európa SC. hlavná cesta, svetelná križovatka pod nadjazdom, prechod pre chodcov Štadlerovo nábrežie, zastávka MHD smer Železničná stanica
46. PARTIZÁNSKA CESTA - Vojenský cintorín
47. KAPITULSKÁ 12 - Kapitulská ulica
48. RUDOHORSKÁ 27, BUDOVA POLIKLINIKY - parkovisko pri poliklinike Rudohorská ul., Rudohorská ul. nákupné stredisko, parkovacie plochy Ul. Rudohorská
49. SPOJOVÁ 12 - MŠ Šalgotarjánska
 
Každý vstup do monitorovaného priestoru je pritom označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.
 
Kategória príjemcov:
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP: nie je
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: orgány činné v trestnom konaní a súd.
 
Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.
 
Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 19 odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
 
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.
 
Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „Zákon“) garantujú tieto práva:
 
a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je: 
 • právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
 • v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie:
- informáciu o účeloch spracúvania;
- informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
- informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
- ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
- informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
- informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
- ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
- informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;
 • právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;   
 • právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
 
Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:
 • právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
 • právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;
 
Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého obsahom je:
 • právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
- Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
- Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia;
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;
 • právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;
 
pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia [t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;
4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo
5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 
Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.
 
d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:
 • právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
- Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
- spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
- Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
 • právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;
 • právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
 
Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej spracúvať.

e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je:
 • právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;
 • právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;
 
Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť Prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.
 
f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je:
 • právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
- sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne;
- sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne;
- právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
 • právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 
Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.
 
g) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:
 • právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia; 
 • [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;  
 • právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať; 
 • (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií; 
 • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;
 
Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní námietky.
 
h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého obsahom je:
 • právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby];
 
Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.
 
i) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je:
 • právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov; 
 • Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní; 
 • Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa;
- označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo;
- predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili;
- dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu;
- kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa;
 • Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania; 
 • Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu

 • (https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf).
 
Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť písomne priamo na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu, alebo telefónne číslo našej zodpovednej osoby, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
 
Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo
narušené, môže sa tiež obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.

Zaistenie verejného poriadku a bezpečnosti v obci

Účel spracúvania osobných údajov: zaistenie verejného poriadku a bezpečnosti v meste

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Každý vstup do monitorovaného priestoru je pritom označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Kategória príjemcov:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

Príjemca v inom členskom štáte EÚ a EHP: nie je

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: orgány činné v trestnom konaní a súd.

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 7 dní po jeho vyhotovení.

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Práva dotknutej osoby: ako dotknutá osoba si môžete uplatniť niekoľko práv, najmä právo na prístup k Vašim údajom alebo právo na výmaz. Viac o jednotlivých právach sa dočítate v záložke „Práva dotknutej osoby“.

Ochrana majetku prevádzkovateľa a tretích osôb

Účel spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

Každý vstup do monitorovaného priestoru je pritom označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Kategória príjemcov:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

Príjemca v inom členskom štáte EÚ a EHP: nie je

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: orgány činné v trestnom konaní a súd.

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania: 72 hodín.

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Práva dotknutej osoby: ako dotknutá osoba si môžete uplatniť niekoľko práv, najmä

právo na prístup k Vašim údajom alebo právo na výmaz. Viac o jednotlivých právach sa dočítate v záložke „Práva dotknutej osoby“.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice