Povinné informovanie

Názov subjektu:

Športnet, s.r.o.

IČO:

53117891

Adresa:

Lazaretská 2333/12, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2020-25438

Certifikát platný do:

23.06.2025

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi postupujeme striktne v zmysle ustanovení právnych predpisov, najmä ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Použitím našich Služieb vyjadrujete Váš súhlas s tým, že Spoločnosť bude Vaše osobné údaje spracovávať v súlade s ďalej uvedenými podmienkami a pravidlami.

Spoločnosť postupuje pri spracovávaní Vašich osobných údajov tak, aby ste neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na Vašich osobnostných právach.

Druh spracovávaných osobných údajov

Za účelom poskytnutia požadovanej Služby môžeme spracovávať Vaše meno, resp. obchodné meno Vašej právnickej osoby, IČO, IČ DPH, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny, e-mailový kontakt, frekvenciu, počet a typ objednávok jednotlivých Služieb a Váš obsah (vrátane e-mailov) v našich Službách (pokiaľ má tento obsah charakter a povahu Vašich osobných údajov).

Okrem údajov, ktoré nám poskytnete, môže Spoločnosť spracovávať aj údaje, ktoré získame z využívania našich Služieb, ako sú informácie o zariadení (napríklad model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia a informácie o mobilnej sieti vrátane telefónneho čísla), informácie z protokolov (napríklad podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu Službu použili, Vaše vyhľadávacie požiadavky, adresu internetového protokolu), informácie o polohe, jedinečné čísla aplikácií (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie napríklad z dôvodu automatických aktualizácií), miestne úložisko a súbory cookie a podobné technológie tak, aby Spoločnosť uľahčila  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. Pri použití "cookies" alebo podobných nástrojov máte možnosť aby "cookies" alebo podobné nástroje neboli uložené do koncových zariadení, napr. tým, že spustíte vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania alebo inú vlastnosť Vášho prehliadača.

Účel spracovávania osobných údajov 

Spoločnosť prehlasuje, že všetky Vaše osobné údaje sú dôverné, budú použité iba za účelom riadneho poskytnutie požadovanej Služby a za účelom realizácie marketingových akcií Spoločnosti uskutočňovaných vo vzťahu k Vám a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou prípadu, ak si nevyhnutne vyžaduje poskytnutie objednanej Služby (napr. v súvislosti s realizáciou platobného styku, zabezpečenia dodania dodania objednaného tovaru, resp. Služby a pod.).

Možnosť ovplyvnenia rozsahu požadovaných dát

Po prihlásení do rozhrania príslušnej Služby budete mať možnosť poskytnuté údaje editovať alebo mazať. Z účtovných dôvodov nie je možné zmazať už použité fakturačné údaje. 

V prípade, že chcete Váš účet úplne zrušiť, urobte to v nastaveniach Vášho osobného účtu, Vaše údaje potrebné pre účtovníctvo však zostávajú archivované z účtovných dôvodov. Máte právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice