Povinné informovanie

Názov subjektu:

Športnet, s.r.o.

IČO:

53117891

Adresa:

Lazaretská 2333/12, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2020-25438

Certifikát platný do:

23.06.2025

Štatút súťaže „GÓL ROKA 2022“ 

V Bratislave 16. 12. 2022

Predmet súťaže

(1) Športnet, s.r.o., Lazaretská 2333/12 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53117891 (ďalej len „Športnet“ alebo „organizátor“) vyhlasuje podľa týchto pravidiel súťaže túto súťaž o výhercov hlasujúcich v ankete „GÓL ROKA 2021“

(2) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž skrátiť, prerušiť, zmeniť jej pravidlá, zrušiť ju i bez určenia výhercov zverejnením tejto skutočnosti na stránke www.sportnet.sk

(3) Cieľom súťaže je vyžrebovať výhercov, ktorí na webovej stránke www.sportnet.sk prostredníctvom svojej mailovej adresy hlasujúcich v ankete „GÓL ROKA 2022“ Hlasovať je možné z jednej mailovej adresy každý deň trvania súťaže.

Súťažiaci a osobné údaje

(1) Účastníkom súťaže a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba, ktorá splní ďalšie podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.

(2) Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako ani osoby týmto osobám blízke (§ 116 Občianskeho zákonníka). Ak sa preukáže, že výherca v súťaži je osobou podľa predchádzajúcej vety, nemá nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže.

(3) Zapojením alebo prihlásením sa do súťaže súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca bez výhrad súhlasí s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte a berie na vedomie, že organizátor bude na účely účasti súťažiaceho v súťaži spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: a) mailová adresa, prípadne b) meno a priezvisko, c) poštová adresa a d) telefónne číslo (ďalej spolu len „osobné údaje“) za účelom vyžrebovania výhercu, kontaktovania výhercu a odovzdania výhry. Ak si výherca výhru osobne neprevezme, za účelom jej doručenia je potrebné spracovanie mena a priezviska, poštovej adresy na doručenie výhry, prípadne telefónneho čísla, ak sa bude výhra doručovať poštovým kuriérom, bez ktorých nebude možné výhru doručiť a výhra zostane organizátorovi. V súvislosti s doručovaním výhry poštou alebo kuriérom budú osobné údaje výhercu (meno, priezvisko, poštová adresa, prípadne aj telefónne číslo) poskytnuté doručovateľovi výhry za účelom vykonania jej doručenia. Účastníci súťaže udeľujú organizátorovi súťaže v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov, a to za účelom účasti v súťaži, vrátane vyhodnotenia súťaže, kontaktovania účastníkov súťaže, resp. ich zákonných zástupcov, zverejnenia výhercov a odovzdania vecnej ceny výhercom. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv účastníkov súťaže ako dotknutých osôb, sú účastníkom sprístupnené v elektronickej podobe v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži

a) vyhlasuje, že

1. je plnoletý/nie je plnoletý a všetky súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca,

2. všetky údaje a skutočnosti uvádzané v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobil a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť,

b) udeľuje organizátorovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov a na zverejnenie jeho mailovej adresy alebo mena a priezviska na facebookovej a instagramovej stránke Športnet, ak sa stane výhercom.

Priebeh a trvanie súťaže

(1) Súťaž sa uskutoční od 16. 12. 2022 do 15. 01. 2023.

(2) Úlohou súťažiaceho je prostredníctvom svojej mailovej adresy hlasovať v ankete „GÓL ROKA 2022“

(3) Po skončení súťaže organizátor vyžrebuje prostredníctvom náhodného generátora 5 výhercov, ktorí budú do 24 hodín od skončenia súťaže oslovení na svojej emailovej adrese, a ktorí si budú môcť prevziať výhry uvedené v čl. IV ods. 1. Zároveň organizátor rovnakým spôsobom vyžrebuje rovnaký počet náhradníkov, ako je počet výhercov, ktorí budú kontaktovaní iba v prípade, ak sa výherca do 24 hodín od oznámenia jeho vyžrebovania organizátorovi neozve, že výhru chce, prípadne ak výhru odmietne.

(4) Ak sa po skončení súťaže neprihlási o výhru do 31. 01. 2023 ani žiadny náhradník alebo ak náhradník výhru odmietne, výhra prepadne v prospech organizátora.

Výhra

(1) Výhrami pre výhercov súťaže sú 

a) Autor najkrajšieho gólu podľa hlasovania futbalových expertov získa oficiálny dres slovenskej futbalovej reprezentácie podpísaný našimi reprezentantmi.

b) Autor najkrajšieho gólu podľa fanúšikovského hlasovania získa 8-dielny set MEVA BOX.

c) Ostatní strelci z top desiatky zároveň dostanú loptu od Meva Sport a ponožky MEVA SOX.

d) Spomedzi hlasujúcich na internete vyžrebujeme 5 výhercov reklamných predmetov od SFZ a Doxxbet.

(2) Výhry uvedené v odseku 1 si bude môcť výherca vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby v sídle organizátora alebo na inom dohodnutom mieste. Výherca sa môže s organizátorom dohodnúť na odoslaní výhry poštou na poštovú adresu výhercu.

(3) Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene výhercu.

(4) Výherca berie na vedomie, že ak hodnota výhry presahuje sumu 350 eur, hodnota nad 350 eur podlieha dani z príjmov. Organizátor za týmto účelom poskytne výhercovi informáciu o hodnote výhry.

Oznámenie výhry

(1) Za účelom realizácie výhry je výherca povinný poskytnúť organizátorovi potrebnú súčinnosť.

(2) V prípade výhry organizátor oznámi výhercovi túto skutočnosť spôsobom uvedeným v čl. III ods. 3.

(3) Ak výherca do 24 hodín od momentu, kedy bol výherca organizátorom prvýkrát kontaktovaný spôsobom uvedeným v odseku 2, neodpovie organizátorovi, či si výhru preberie, tak dôjde k zániku jeho nároku na výhru a nárok na výhru prejde na vyžrebovaného náhradníka. Náhradníci budú oslovovaní postupne v poradí, v akom boli vyžrebovaní.

(4) Ak výherca neposkytne organizátorovi správne kontaktné údaje (napr. poštovú adresu), považuje sa to za neposkytnutie potrebnej súčinnosti a výhra zostane organizátorovi.

Práva súťažiaceho súvisiace s jeho osobnými údajmi

Organizátor najmä informuje súťažiaceho, že:

a) jeho osobné údaje bude uchovávať po dobu nevyhnutnú do skončenia súťaže alebo odovzdania výhry,

b) má právo požadovať od organizátora prístup k jeho osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR),

c) môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

d) má právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

e) poskytovanie jeho osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytne, tak buď nebude môcť hlasovať alebo si nebude môcť prevziať výhru,

f) neexistuje automatizovaného rozhodovanie vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 (za automatizované rozhodovanie sa nepovažuje náhodný výber výhercu),

g) má právo na to, aby organizátor bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, so zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,

h) má právo dosiahnuť u organizátora bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a organizátor je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR.

Záverečné ustanovenia

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, nie je na ne právny nárok. Výhry nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť výhru inému záujemcovi, ktorý má rovnaké práva a povinnosti ako výherca. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.
 
Športnet, s.r.o.
 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice