Nadácia PARTNERS

Finančná Olympiáda

FINANČNÁ OLYMPIÁDA

Pravidlá a podmienky súťaže

 

 

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Nadácia PARTNERS
Aupark Tower, Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 42128986
Organizácia je registrovaná v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútre Slovenskej republiky reg. č.
203/Na- 2002/888
(ďalej len „usporiadateľ“).

II. Časový harmonogram súťaže
 1. otvorené kolo súťaže - 02. 11. 2022 o 12:00 hod. - 02. 02. 2023 o 23:59 hod.
 2. uzavreté kolo súťaže - 22. 02. 2023 o 00:00 hod. – 06. 04. 2021 o 23:59 hod.
 3. finálové kolo súťaže - presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy.

III. Účasť na súťaži

 1. Súťaž je určená študentom všetkých stredných škôl a všetkým študentom 8-ročných gymnázií študujúcich v ročníkoch kvinta, sexta, septima a oktáva na území SR, ktorí v školskom roku 2022/2023 študujú na strednej škole a/alebo na 8-ročnom gymnáziu v ročníkoch kvinta, sexta, septima a oktáva, a to bez ohľadu na zriaďovateľa školy.
 2. Počet študentov z rovnakej školy, ktorí sa zapoja do súťaže nie je obmedzený. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti z rovnakej školy v ľubovoľnom počte.
 3. Účastníkom súťaže sa stane každá fyzická osoba, ktorá:
  1. v školskom roku 2022/2023 študuje na ktorejkoľvek strednej škole a/alebo na ktoromkoľvek 8- ročnom gymnáziu v jednom z nasledujúcich ročníkov: kvinta, sexta, septima alebo oktáva na území SR,
  2. v čase uskutočnenia súťaže má štatút študenta strednej školy a/alebo štatút študenta 8-ročného gymnázia študujúceho v jednom z nasledujúcich ročníkov: kvinta, sexta, septima alebo oktáva na území SR,
  3. zaregistruje sa na web stránke www.financnaolympiada.sk a nie je vylúčená z účasti v súťaži niektorým z ustanovení týchto pravidiel a podmienok súťaže.
 4. Každý študent strednej školy alebo študent 8-ročného gymnázia študujúci v jednom z nasledujúcich ročníkov: kvinta, sexta, septima alebo oktáva na území SR sa môže do súťaže na web stránke www.financnaolympiada.sk zaregistrovať len raz. V prípade viacnásobnej registrácie budú posudzované len výsledky z prvej registrácie.
 5. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré:
  1. sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k usporiadateľovi,
  2. sú rodinnými príbuznými zamestnanca usporiadateľa v priamom rade,
  3. sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o., so sídlom Slávičie údolie č. 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 750 701, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 44999/B (ďalej len „PARTNERS GROUP SK s.r.o.“),
  4. sú podriadenými finančnými agentmi spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o.,
  5. sú rodinnými príbuznými zamestnanca a/alebo podriadeného finančného agenta spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o. v priamom rade,
  6. nespĺňajú podmienky účasti v súťaži,
  7. konajú v rozpore s pravidlami a podmienkami súťaže,
  8. uviedli pri registrácii na web stránke www.financnaolympiada.sk nepravdivé a/alebo neúplné údaje,
  9. v čase registrácie na web stránke www.financnaolympiada.sk dosiahli plnoletosť a na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom dosiahnutie plnoletosti v čase registrácie na web stránke www.financnaolympiada.sk nepreukázali,
  10. v čase registrácie na web stránke www.financnaolympiada.sk nedosiahli plnoletosť a na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepredložili písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži,
  11. na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepreukázali pravdivosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii na web stránke www.financnaolympiada.sk.
 6. Osoby vylúčené z účasti v súťaži nebudú do súťaže zaradené. V prípade, ak usporiadateľ zistí, že víťaz je vylúčenou osobou zo súťaže, víťaz nemá nárok na vecnú cenu a škola, na ktorej víťaz študuje, ako ani jej pedagóg, nemajú nárok na finančnú cenu. V akýchkoľvek sporných otázkach ohľadom splnenia podmienok účasti v súťaži a/alebo vylúčenia osoby zo súťaže a/alebo víťaza je oprávnený rozhodnúť usporiadateľ.
 7. Účasť účastníkov súťaže v súťaži je bezplatná.
IV. Výhry
 1. Víťazi súťaže získajú vecnú cenu, finančnú cenu vo forme darčekových poukážok pre pedagóga školy, ktorý viedol vedomostnú prípravu študenta na súťaž a finančnú cenu pre strednú školu na území SR, na ktorej študujú v deň uskutočnenia III. finálového kola súťaže, nasledovne:
  1. miesto – vecná cena Apple MacBook pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 1 000 Eur pre pedagóga a finančná cena 1 000 Eur pre školu
  2. miesto - vecná cena Apple iPad pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 750 Eur pre pedagóga a finančná cena 750 Eur pre školu
  3. miesto – vecná cena Apple iPhone SE pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 500 Eur pre pedagóga a finančná cena 500 Eur pre školu
 2. Vecné ceny pre víťazov budú odovzdané v deň uskutočnenia III. finálového kola súťaže osobne víťazom, resp. ich zákonným zástupcom. Finančné ceny pre školy, na ktorých študujú víťazi v deň uskutočnenia III. finálového kola súťaže a zároveň finančné ceny vo forme darčekových poukážok pre pedagógov škôl, budú odovzdané v deň uskutočnenia III. finálového kola súťaže osobne zástupcom jednotlivých škôl.
 3. Odovzdanie vecných cien a finančných cien sa uskutoční bezprostredne po ukončení a vyhodnotení III. finálového kola súťaže v priestoroch usporiadateľa na adrese - Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika.
 4. Vecné ceny víťazom, resp. ich zákonným zástupcom a finančné ceny zástupcom jednotlivých škôl odovzdá predseda poroty.
 5. Počet víťazov z rovnakej školy nie je obmedzený. V prípade viacerých víťazov z rovnakej školy sa finančná cena pre ich školu spočítava.
 6. Podmienkou vzniku nároku na odovzdanie vecnej ceny pre víťaza je osobné prevzatie vecnej ceny zo strany víťaza, resp. jeho zákonného zástupcu v deň uskutočnenia III. finálového kola súťaže. Podmienkou vzniku nároku na odovzdanie finančnej ceny pre školu, na ktorej študuje víťaz v deň uskutočnenia III. finálového kola súťaže a zároveň finančnej ceny pre pedagóga školy, je osobné prevzatie finančných cien zo strany zástupcu školy v deň uskutočnenia III. finálového kola súťaže.
 7. Pre účastníkov III. finálového kola súťaže, t.j. študentov, ktorí sa III. finálového kola súťaže prezenčnou formou zúčastnili, usporiadateľ pripravil bonus, a to možnosť absolvovania platenej odbornej praxe (stáže) v rozsahu 1 týždňa v spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o., resp. jej pobočkách. Bližšie informácie budú finalistom poskytnuté v deň a mieste uskutočnenia III. finálového kola súťaže. Termín, miesto výkonu a ďalšie podrobnosti absolvovania odbornej praxe (stáže) jednotlivými finalistami budú v prípade ich záujmu následne dohodnuté osobitnou dohodou medzi spoločnosťou PARTNERS GROUP SK s.r.o. a finalistami, resp. ich zákonnými zástupcami.
V. Priebeh súťaže

Súťaž je tvorená troma kolami. Prvé dve kolá sa uskutočnia formou online testu cez internet na web stránke www.financnaolympiada.sk.

I. otvorené kolo súťaže
 1. I. otvorené kolo súťaže predstavuje online test. Online test je verejný a prístupný všetkým osobám. Online test je zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.
 2. Online test pozostáva z 20 otázok, ktoré bude možné zodpovedať formou výberu z variant A, B alebo C, pričom len jeden variant je správny. Po 40 minútach sa online test zablokuje, v dôsledku čoho nebude možné naďalej zodpovedať nezodpovedané otázky a/alebo meniť vybratý variant odpovede. Osoba, ktorá online test v I. otvorenom kole súťaže vyplnila má právo rozhodnúť sa, či sa zaregistruje a s dosiahnutým výsledkom sa zapojí do súťaže.
 3. Online test je možné vypracovať na akomkoľvek médiu, ktoré je pripojené na internet. Pred zobrazením online testu a spustením časomiery online testu sú poskytnuté informácie o priebehu testu, a to upozornenie na vyhradenie si potrebného času a priestoru pre vypracovanie testových otázok.
 4. Prvý termín, kedy je možné začať s vypracovaním online testu, je dňa 02. 11. 2022 o 12:00 hod. Posledný termín, kedy je možné začať s vypracovaním online testu, je dňa 02. 02. 2023 o 23:59 hod.
 5. Hodnotenie výsledkov online testu bude realizovať automatizovaný systém. Prvým hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí. V prípade zhodného počtu správnych odpovedí u viacerých účastníkov súťaže, bude druhým hodnotiacim kritériom rýchlosť vypracovania online testu. V prípade zhody počtu správnych odpovedí a rýchlosti vypracovania online testu, bude o postupujúcich účastníkoch súťaže, ktorí mali zhodný počet správnych odpovedí a zhodnú rýchlosť vypracovania online testu, rozhodovať automatizovaný generátor náhodného výberu.
 6. Do II. uzavretého kola súťaže postúpi prvých 500 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili I. otvoreného kola súťaže.
 7. Výsledky I. otvoreného kola súťaže budú zverejnené najneskôr do 6 pracovných dní od ukončenia I. otvoreného kola súťaže na webovej stránke www.financnaolympiada.sk.
 8. Účastníci súťaže postupujúci do II. uzavretého kola súťaže budú upovedomení o postupe do II. uzavretého kola súťaže prostredníctvom e-mailovej správy, ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii. Predmetom e-mailovej správy, podľa predchádzajúcej vety, odoslanej účastníkom súťaže postupujúcim do II. uzavretého kola súťaže, bude okrem upovedomenia o postupe do II. uzavretého kola súťaže aj oboznámenie ich s inštrukciami k II. uzavretému kolu súťaže. Odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii sa má za to, že účastník súťaže postupujúci do II. uzavretého kola súťaže bol o postupe do II. uzavretého kola súťaže a o inštrukciách k II. uzavretému kolu súťaže riadne upovedomený. Účastníkom súťaže postupujúcim do II. uzavretého kola súťaže bude vygenerovaná pozvánka, ktorá bude obsahovať prihlasovacie údaje – e-mailová adresa ako prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu II. uzavretého kola súťaže. Prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu II. uzavretého kola súťaže bude účastníkovi súťaže postupujúcemu do II. uzavretého kola súťaže oznámené zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii. Odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii sa má za to, že prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu II. uzavretého kola súťaže bolo účastníkovi súťaže postupujúcemu do II. kola riadne oznámené, resp. doručené.
 9. Školy, na ktorých študujú účastníci súťaže postupujúci do II. uzavretého kola súťaže, budú o postupe účastníkov súťaže do II. uzavretého kola súťaže informované zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu školy uvedenú pri registrácii alebo e-mailovú adresu školy zverejnenú na web stránke www.cvtisr.sk. Odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu školy uvedenú pri registrácii alebo na e- mailovú adresu školy zverejnenú na web stránke www.cvtisr.sk sa má za to, že škola bola o postupe účastníkov súťaže, ktorí na nej študujú, do II. uzavretého kola súťaže riadne informovaná.
II. uzavreté kolo súťaže
 1. II. uzavreté kolo súťaže predstavuje online test. Online test nie je verejný a je prístupný len účastníkom súťaže, ktorí boli upovedomení o postupe do II. uzavretého kola súťaže, a ktorým bola doručená vygenerovaná pozvánka obsahujúca prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu II. uzavretého kola súťaže.
 2. Účastník súťaže, ktorý bol upovedomený o postupe do II. uzavretého kola súťaže, a ktorému bola doručená vygenerovaná pozvánka obsahujúca prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu II. uzavretého kola súťaže, sa musí pre vstup k online testu II. uzavretého kola súťaže registrovať prihlasovacím menom a heslom, ktoré mu bolo oznámené. Po riadnej registrácii mu bude sprístupnený online test.
 3. Účastník súťaže má právo rozhodnúť sa, či sa II. uzavretého kola súťaže zúčastní. V prípade, ak sa účastník súťaže II. uzavretého kola súťaže nezúčastní, usporiadateľ nie je povinný stanoviť za neho náhradníka.
 4. Online test pozostáva zo 16 testových otázok a 4 slovných úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Online test pozostáva z testových otázok, ktoré bude možné zodpovedať formou výberu z variant A, B alebo C, pričom len jeden variant je správny a zo slovných úloh, ktoré bude potrebné vypočítať. Po 40 minútach sa online test zablokuje, v dôsledku čoho nebude možné naďalej zodpovedať nezodpovedané testové otázky a/alebo slovné úlohy a/alebo meniť vybratý variant odpovede.
 5. Online test je možné vypracovať len raz. Online test je možné vypracovať na akomkoľvek médiu, ktoré je pripojené na internet. Pred zobrazením online testu a spustením časomiery online testu sú poskytnuté informácie o priebehu testu, a to upozornenie na vyhradenie si potrebného času a priestoru pre vypracovanie testových otázok a slovných úloh.
 6. Prvý termín, kedy je možné začať s vypracovaním online testu, je dňa 22. 02. 2023 o 00:00 hod. Posledný termín, kedy je možné začať s vypracovaním online testu, je dňa 06. 04. 2023 o 23:59 hod.
 7. Hodnotenie výsledkov online testu bude realizovať automatizovaný systém. Prvým hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí. V prípade zhodného počtu správnych odpovedí u viacerých účastníkov súťaže, bude druhým hodnotiacim kritériom rýchlosť vypracovania online testu. V prípade zhody počtu správnych odpovedí a rýchlosti vypracovania online testu, bude o postupujúcich účastníkoch súťaže, ktorí mali zhodný počet správnych odpovedí a zhodnú rýchlosť vypracovania online testu, rozhodovať automatizovaný generátor náhodného výberu.
 8. Do III. finálového kola súťaže postúpi prvých 20 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili II. uzavretého kola súťaže.
 9. Výsledky II. uzavretého kola súťaže budú zverejnené najneskôr do 6 pracovných dní od ukončenia II. uzavretého kola súťaže na webovej stránke www.financnaolypiada.sk.
 10. Účastníci súťaže postupujúci do III. finálového kola súťaže budú upovedomení o postupe do III. finálového kola súťaže prostredníctvom e-mailovej správy, ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii. Predmetom e-mailovej správy, podľa predchádzajúcej vety, odoslanej účastníkom súťaže postupujúcim do III. finálového kola súťaže, bude okrem upovedomenia o postupe do III. finálového kola súťaže aj oboznámenie ich s inštrukciami III. finálového kola súťaže. Odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii sa má za to, že účastník súťaže postupujúci do III. finálového kola súťaže bol o postupe do III. finálového kola súťaže a o inštrukciách k III. finálového kolu súťaže riadne upovedomený.
 11. Školy, na ktorých študujú účastníci súťaže postupujúci do III. finálového kola súťaže, budú o postupe účastníkov súťaže do III. finálového kola súťaže informované zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu školy uvedenú pri registrácii alebo e-mailovú adresu školy zverejnenú na web stránke www.cvtisr.sk. Odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu školy uvedenú pri registrácii alebo na e- mailovú adresu školy zverejnenú na web stránke www.cvtisr.sk sa má za to, že škola bola o postupe účastníkov súťaže, ktorí na nej študujú, do III. finálového kola súťaže riadne informovaná.

III. finálové kolo súťaže

 1. III. finálové kolo súťaže bude prebiehať prezenčnou formou v priestoroch usporiadateľa na adrese - Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika. III. finálové kolo súťaže nie je verejné a je prístupné len účastníkom súťaže, ktorým bolo postúpenie do III. finálového kola súťaže oznámené, ich zákonným zástupcom a zástupcom jednotlivých škôl, na ktorých študujú účastníci súťaže postupujúci do III. finálového kola súťaže v deň uskutočnenia III. finálového kola súťaže.
 2. Účastník súťaže má právo rozhodnúť sa, či sa III. finálového kola súťaže zúčastní. V prípade, ak sa účastník súťaže III. finálového kola súťaže nezúčastní, usporiadateľ nie je povinný stanoviť za neho náhradníka.
 3. III. finálové kolo súťaže pozostáva z 13 testových otázok, 7 slovných úloh a prípadových štúdií z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. III. finálové kolo súťaže pozostáva z testových otázok, ktoré bude možné zodpovedať formou výberu z variant A, B alebo C, pričom len jeden variant je správny, zo slovných úloh, ktoré bude potrebné vypočítať a prípadových štúdií, na ktoré bude potrebné vypracovať odpoveď. Na vypracovanie testových otázok, slovných úloh a prípadových štúdií bude spolu k dispozícii 60 minút. Po uplynutí 60 minút nebude možné naďalej zodpovedať nezodpovedané testové otázky a/alebo slovné úlohy a/alebo prípadové štúdie a/alebo meniť vybratý variant odpovede.
 4. Výsledky vyhodnotí porota menovaná usporiadateľom. Prvým hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí. V prípade zhodného počtu správnych odpovedí u viacerých účastníkov súťaže, bude druhým hodnotiacim kritériom rýchlosť vypracovania odpovedí. V prípade, ak sa nepodarí na základe vyhodnotenia stanovených kritérií určiť prvých 3 najlepších účastníkov súťaže z III. finálového kola súťaže, položí predseda poroty najlepším účastníkom súťaže, ktorí mali zhodný počet správnych odpovedí a rýchlosť vypracovania odpovedí, doplňujúce otázky z oblastí financií. Na základe ich zodpovedania bude porota hlasovať o výsledku. Hlasovanie o výsledku je tajné. O výsledku rozhoduje väčšina hlasov porotcov súťaže.
 5. Víťazmi súťaže budú prví 3 najlepší účastníci súťaže z III. finálového kola súťaže, a to v poradí podľa ich úspešnosti.
 6. Porota súťaže bude vymenovaná usporiadateľom. Porota sa bude skladať z predsedu poroty a členov. Celkový počet porotcov, vrátane predsedu poroty, bude nepárny. Porotu budú tvoriť predstavitelia Nadácie PARTNERS a finanční odborníci.
VI. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 1. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.financnaolympiada.sk udeľujú usporiadateľovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, a to za účelom účasti v súťaži, vrátane vyhodnotenia súťaže, kontaktovania účastníkov súťaže, ich zákonných zástupcov a škôl, zverejnenia víťazov a odovzdania vecnej ceny študentom a finančných cien škole a pedagógovi školy. Účastníci súťaže poskytujú svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári na dobu určitú, a to do 14 dní odo dňa ukončenia III. finálového kola súťaže. Účastník súťaže môže súhlas kedykoľvek odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla usporiadateľa alebo na e-mailovú adresu info@nadaciapartners.sk. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v priebehu trvania súťaže, resp. pred odovzdaním výhier, účasť účastníka v súťaži automaticky zaniká, t.j. usporiadateľ nebude môcť umožniť takémuto účastníkovi ďalšie pokračovanie v súťaži ako ani prevzatie výhry v prípade úspechu tohto účastníka v súťaži. Účastník súťaže vyhlasuje, že ak dňom registrácie ešte nedosiahol plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s účasťou v predmetnej súťaži. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv účastníkov súťaže ako dotknutých osôb, sú účastníkom sprístupnené na webovej stránke financnaolympiada.sk v sekcii „ochrana osobných údajov“.
 2. V procese registrácie účastník súťaže vypĺňa aj krátky dotazník. Prevádzkovateľ nebude za týmto účelom spracúvať osobné údaje uvedené v registračnom formulári. Prevádzkovateľ bude spracúvať len štatistické údaje – škola, kraj a odpovede na jednotlivé otázky, z ktorých bude robiť štatistický prieskum. Na základe odpovedí na otázky nebude účastník súťaže identifikovateľný a jeho údaje nebude prevádzkovateľ nikde zverejňovať.
 3. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.financnaolympiada.sk súhlasia, že usporiadateľ je v súvislosti s touto súťažou oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení, bezplatne účastníkmi súťaže uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane web stránky usporiadateľa), ich propagačných a ich reklamných materiáloch. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.financnaolympiada.sk súhlasia tiež s tým, že môžu byť bezodplatne vyhotovované a časovo neobmedzene zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazovo-zvukové záznamy účastníka súťaže.
 4. Usporiadateľ je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR oprávnený spracúvať kontaktné osobné údaje účastníkov súťaže uvedené v registračnom formulári (v rozsahu e-mailovej adresy) na účely výkonu priameho marketingu (zasielanie newslettrov, informácií o podujatiach a pod.) na základe oprávneného záujmu usporiadateľa. Účastník súťaže má právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla usporiadateľa alebo na e-mailovú adresu info@nadaciapartners.sk. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv účastníkov súťaže ako dotknutých osôb, sú účastníkom sprístupnené na webovej stránke financnaolympiada.sk v sekcii „ochrana osobných údajov“.

VII. Všeobecné podmienky

 1. Registráciou na web stránke www.financnaolympiada.sk účastník súťaže vyjadruje súhlas s účasťou v súťaži a pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo (i) vylúčiť účastníka súťaže z účasti v súťaži; (ii) nepriznať nárok na vecnú cenu, pokiaľ si víťaz, resp. jeho zákonný zástupca vecnú cenu neprevezme v deň uskutočnenia III. finálového kola v čase určenom usporiadateľom; (iii) nepriznať nárok na finančné ceny pre školu a jej pedagóga, pokiaľ si škola, resp. jej zástupca finančné ceny neprevezme v deň uskutočnenia III. finálového kola v čase určenom usporiadateľom (iv) nepriznať nárok na vecnú cenu a/alebo finančnú cenu, a to aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok tejto súťaže bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za víťaza v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania vecnej ceny a/alebo finančnej ceny; (v) zrušiť túto súťaž a/alebo odvolať túto súťaž a/alebo predĺžiť alebo skrátiť dobu konania súťaže a/alebo zmeniť pravidlá súťaže a/alebo doplniť pravidlá súťaže.
 3. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.
 4. Víťaz nemá právny nárok na zámenu vecnej ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na inú výhru než je špecifikovaná v týchto pravidlách. Víťaz nemá právo uplatňovať u usporiadateľa vady vecnej ceny.
 5. Vecné ceny a/alebo finančné ceny v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Všetky neprevzaté vecné ceny a finančné ceny prepadajú v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby a/alebo poškodenia vecnej ceny.
 6. Účastníci súťaže, ich pedagógovia a školy, na ktorých účastníci súťaže študujú, berú na vedomie, že vecná cena a finančná cena podlieha daňovej povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 7. Účastníci súťaže, zákonní zástupcovia ani školy, resp. zástupcovia školy, nemajú právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži zo strany účastníka súťaže.
 8. Tieto pravidlá a podmienky súťaže sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa a na www.financnaolympiada.sk.

V Bratislave dňa 06.10.2022

Nadácia PARTNERS

 

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-18839

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297
Mgr. Samuel Matejovič

Mgr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 0948 296 548
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80