Povinné informovanie

Názov subjektu:

Nadácia PARTNERS

IČO:

42128986

Adresa:

Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18839

Certifikát platný do:

23.06.2025

Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ súťaže

PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

IČO: 36 750 701

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 44999/B

 

v spolupráci s Nadáciou PARTNERS

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

IČO: 42 128 986

zapísaná v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - registračné číslo 203/Na- 2002/888

(ďalej len „usporiadateľ“).2. Časový harmonogram súťaže


Súťaž bude prebiehať formou online testu cez internet na web stránke www.fqtest.sk v čase od 09.09.2023 od 08:00 hod. do 30.09.2023 do 23:59 hod.3. Podmienky účasti

1. Súťaž je určená fyzickým osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

2. Každá osoba sa môže do súťaže na web stránke www.fqtest.sk zaregistrovať len raz, a to vyplnením a odoslaním online FQ testu a kontaktného formulára. V prípade viacnásobnej registrácie bude do žrebovania zaradený len jeden registračný formulár účastníka.

3. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré:

a) sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k usporiadateľovi,
b) sú podriadenými finančnými agentmi usporiadateľa,
c) sú rodinnými príbuznými zamestnanca a/alebo podriadeného finančného agenta usporiadateľa v priamom rade,
d) nespĺňajú podmienky účasti v súťaži,
e) konajú v rozpore s pravidlami a podmienkami súťaže,
f) uviedli pri registrácii na web stránke www.fqtest.sk nepravdivé a/alebo neúplné údaje,
g) na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepreukázali pravdivosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii na web stránke fqtest.sk,
h) v čase registrácie na web stránke www.fqtest.sk nedosiahli plnoletosť a na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepredložili písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.

4. Osoby vylúčené z účasti v súťaži nebudú do súťaže zaradené. V prípade, ak usporiadateľ zistí, že víťaz je vylúčenou osobou zo súťaže, víťaz nemá nárok na výhru. V akýchkoľvek sporných otázkach ohľadom splnenia podmienok účasti v súťaži a/alebo vylúčenia osoby zo súťaže a/alebo víťaza je oprávnený rozhodnúť usporiadateľ.

5. Účasť účastníkov súťaže v súťaži je bezplatná.


4. Účasť v súťaži

1. Účastník sa do súťaže prihlási vyplnením a odoslaním online FQ testu a kontaktného formulára na web stránke fqtest.sk. Online test je možné vypracovať na akomkoľvek médiu, ktoré je pripojené na internet. Prvý termín, kedy je možné začať s vypĺňaním online testu a formulára, je dňa 09.09.2023 o 08:00 hod., posledný termín, kedy je možné odoslať vyplnený online test a formulár, je 30.09.2023 o 23:59 hod. Prihlásením do súťaže účastník súťaže prejavuje súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

2. Ak účastník splní vyššie uvedené podmienky, bude automaticky zaradený do žrebovania.

3. Náhodným žrebovaním uskutočneným v prvej polovici októbra 2023 v sídle usporiadateľa budú zástupcami usporiadateľa vyžrebovaní traja výhercovia súťaže.

5. Cena

Výhrami v súťaži sú vecné ceny – 3x Apple iPad 10.2 64 GB WiFi Strieborný 2021.


6. Odovzdanie ceny

1. Odovzdanie jednotlivých cien výhercom prebehne v termíne určenom usporiadateľom súťaže v sídle usporiadateľa na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, alebo odoslaním cien výhercom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, a to na základe dohody usporiadateľa s konkrétnym výhercom na spôsobe odovzdania ceny. Výhercovia budú najneskôr 3 pracovné dni odo dňa žrebovania kontaktovaní emailom a/alebo telefonicky na kontaktné údaje uvedené v kontaktnom formulári. Podmienkou vzniku nároku na odovzdanie vecnej ceny pre výhercu je osobné prevzatie vecnej ceny zo strany výhercu, resp. jeho zákonného zástupcu, a zároveň, v prípade výhercu, ktorý v čase registrácie na web stránke www.fqtest.sk nedosiahol plnoletosť, predloženie písomného súhlasu svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.

2. Výherca nemá právny nárok na zámenu vecnej ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na inú výhru než je špecifikovaná v týchto pravidlách. Výherca nemá právo uplatňovať u usporiadateľa vady vecnej ceny.

3. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 OZ súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Všetky neprevzaté vecné ceny prepadajú v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby a/alebo poškodenia vecnej ceny.

4. Údaje o výhercoch budú zverejnené na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, ktorú spravuje usporiadateľ, na webových stránkach nadaciapartners.sk, www.partnersgroup.skwww.dfg.sk a v interných materiáloch usporiadateľa.

5. Účastník súťaže berie na vedomie, že vecná cena podlieha daňovej povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

6. Účastník súťaže nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži zo strany účastníka súťaže, resp. s prevzatím vecnej ceny.


7. Spracovávanie osobných údajov

1. Usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári na účely spracúvania osobných údajov v súvislosti s účasťou v súťaži, vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny. Právnym základom na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov na vyššie uvedený účel je plnenie zmluvy, nakoľko bez týchto osobných údajov nie je možné určiť výhercu, kontaktovať výhercu a odovzdať cenu.
2. Usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, obec/mesto pobytu dotknutej osoby v prípade výhercov súťaže. Právnym základom na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov na vyššie uvedený účel je oprávnený záujem usporiadateľa. V prípade, ak výherca nesúhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska, je oprávnený namietať zverejnenie svojich osobných údajov písomne na adrese sídla usporiadateľa, alebo mailom na marketing@partnersgroup.sk, a to najneskôr pri odovzdávaní ceny.
3. Usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje uvedené v tomto článku po dobu trvania súťaže a 60 kalendárnych dní po odovzdaní cien. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv účastníkov súťaže ako dotknutých osôb, sú účastníkom sprístupnené na webovej stránke fqtest.sk v sekcii „ochrana osobných údajov“.
4. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.fqtest.sk súhlasia, že usporiadateľ je v súvislosti s touto súťažou oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, bezplatne účastníkmi súťaže uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane web stránky usporiadateľa), ich propagačných a ich reklamných materiáloch. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.fqtest.sk súhlasia tiež s tým, že môžu byť bezodplatne vyhotovované a časovo neobmedzene zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazovo-zvukové záznamy účastníka súťaže - výhercu. Používanie mena, priezviska, obce/mesta pobytu výhercu, zvukové a zvukovo – obrazové záznamy výhercu sa nesmú použiť v rozpore s oprávnenými záujmami výhercu.
5. Účastník súťaže berie na vedomie, že usporiadateľ súťaže – spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 36 750 701 a spoločnosť Nadácia PARTNERS, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 42 128 986 vystupujú v súvislosti so spracúvaním osobných údajov účastníkov súťaže ako spoloční prevádzkovatelia. Za týmto účelom majú spolu uzatvorenú dohodu spoločných prevádzkovateľov, v ktorej si vymedzili jednotlivé kompetencie. Táto dohoda je prístupná k nahliadnutiu na žiadosť účastníka súťaže.


8. Práva usporiadateľa

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo (i) vylúčiť účastníka súťaže z účasti v súťaži; (ii) nepriznať nárok na vecnú cenu, pokiaľ si výherca, resp. jeho zákonný zástupca vecnú cenu neprevezme v čase určenom alebo dohodnutom s usporiadateľom; (iii) nepriznať nárok na vecnú cenu, a to aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok tejto súťaže bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania vecnej ceny; (iv) zrušiť túto súťaž a/alebo odvolať túto súťaž a/alebo predĺžiť alebo skrátiť dobu konania súťaže a/alebo zmeniť pravidlá súťaže a/alebo doplniť pravidlá súťaže.

9. Práva účastníka súťaže

1. V prípade, ak sa účastník súťaže domnieva, že usporiadateľ inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na usporiadateľa so žiadosťou o nápravu. Ak usporiadateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsať (30) dní odo dňa jej odoslania, má usporiadateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
2. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/a, 827 99 Bratislava 27, prípadne iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ).
3. Účastník súťaže je oprávnený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Účastník súťaže môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tieto pravidlá a podmienky súťaže sú k dispozícii na webovej stránke www.fqtest.sk a v sídle usporiadateľa.

V Bratislave dňa 25.8.2023.

 

 

                                                                                                                     PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice