Povinné informovanie

Názov subjektu:

Nadácia PARTNERS

IČO:

42128986

Adresa:

Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18839

Certifikát platný do:

23.06.2025

Finančná Olympiáda

FINANČNÁ OLYMPIÁDA

Pravidlá a podmienky súťaže

 

 

I. Úvodné ustanovenia

Tento Štatút súťaže upravuje pravidlá a podmienky finančno-vedomostnej súťaže s názvom Finančná Olympiáda (ďalej aj ako „súťaž“), ktorý bude zverejnený na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

II. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je Nadácia PARTNERS, so sídlom: Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, IČO: 42 128 986, nadácia je registrovaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútre Slovenskej republiky reg. č. 203/Na- 2002/888 (ďalej len „usporiadateľ“).

III. Účel a predmet súťaže

Účelom súťaže je najmä otestovať a prehĺbiť finančné vedomosti študentov stredných škôl a študentov príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií na území Slovenskej republiky (SR). Zároveň je to aj príležitosť porovnať si svoje vedomosti s ostatnými prihlásenými účastníkmi súťaže a možnosť vyhrať finančné výhry pre troch najlepších študentov (účastníkov súťaže v súlade s týmto Štatútom súťaže), pre ich pedagógov, ktorí ich na súťaž pripravovali ako aj pre samotnú strednú školu, resp. 8 ročné gymnázium, ktorú/é študent navštevuje.

Predmetom súťaže je úspešné absolvovanie troch súťažných kôl, a to formou testu vo finančnej oblasti. V prvých dvoch, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré sa organizuje prezenčnou formou, je študent odkázaný už iba na svoje finančné vedomosti.

IV. Časový harmonogram súťaže

Prvé otvorené kolo súťaže - 06.11. 2023 o 12:00 hod. - 02. 02. 2024 o 23:59 hod.

Druhé uzavreté kolo súťaže - 26.02. 2024 o 00:00 hod. – 07. 04. 2024 o 23:59 hod.

Tretie finálové kolo súťaže – presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy, avšak termín konania Tretieho finálového kola súťaže nebude neskôr ako 30.06.2024.

V. Podmienky účasti v súťaži

 1. Súťaž je určená študentom všetkých stredných škôl a všetkým študentom 8-ročných gymnázií študujúcich v ročníkoch kvinta, sexta, septima a oktáva na území SR, ktorí v školskom roku 2023/2024 študujú na strednej škole a/alebo na 8-ročnom gymnáziu v ročníkoch kvinta, sexta, septima a oktáva, a to bez ohľadu na zriaďovateľa školy.
 2. Počet študentov z rovnakej školy, ktorí sa zapoja do súťaže, nie je obmedzený. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti z rovnakej školy v ľubovoľnom počte.
 3. Účastníkom súťaže sa stane každá fyzická osoba, ktorá:
  1. v školskom roku 2023/2024 študuje na ktorejkoľvek strednej škole a/alebo na ktoromkoľvek 8- ročnom gymnáziu v jednom z nasledujúcich ročníkov: kvinta, sexta, septima alebo oktáva na území SR,
  2. v čase uskutočnenia súťaže má štatút študenta strednej školy a/alebo štatút študenta 8-ročného gymnázia študujúceho v jednom z nasledujúcich ročníkov: kvinta, sexta, septima alebo oktáva na území SR,
  3. zaregistruje sa na web stránke www.financnaolympiada.sk a
  4. nie je vylúčená z účasti v súťaži niektorým z ustanovení  tohto Štatútu súťaže.
  5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností musia byť podmienky účasti v súťaži uvedené v odseku 3, písm. a) až d) vyššie tohto článku V. splnené kumulatívne.
 4. Každý študent strednej školy alebo študent 8-ročného gymnázia študujúci v jednom z nasledujúcich ročníkov: kvinta, sexta, septima alebo oktáva na území SR sa môže do súťaže na web stránke financnaolympiada.sk zaregistrovať len raz. V prípade viacnásobnej registrácie budú posudzované len výsledky z prvej registrácie.
 5. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré:
  1. sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k usporiadateľovi,
  2. sú blízkymi osobami zamestnanca usporiadateľa v priamom rade,
  3. sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k zakladateľovi usporiadateľa, a to spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 36 750 701, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 44999/B (ďalej len „PARTNERS GROUP SK s.r.o.“),
  4. majú s PARTNERS GROUP SK s.r.o. uzatvorenú zmluvu o výkone finančného sprostredkovania v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a teda sa považujú za podriadených finančných agentov PARTNERS GROUP SK s.r.o.,
  5. sú blízkymi osobami zamestnanca a/alebo podriadeného finančného agenta PARTNERS GROUP SK s.r.o. v priamom rade,
  6. nespĺňajú podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel a podmienok súťaže, najmä odsek 3 tohto článku,
  7. konajú v rozpore s pravidlami a podmienkami súťaže a/alebo dobrými mravmi,
  8. uviedli pri registrácii na web stránke financnaolympiada.sk nepravdivé a/alebo neúplné údaje,
  9. v čase registrácie na web stránke financnaolympiada.sk dosiahli plnoletosť a na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepreukázali dosiahnutie plnoletosti v čase registrácie na web stránke www.financnaolympiada.sk,
  10. v čase registrácie na web stránke financnaolympiada.sk nedosiahli plnoletosť a na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepredložili písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži,
  11. na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepreukázali pravdivosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii na web stránke financnaolympiada.sk.
 6. Osoby vylúčené z účasti v súťaži nebudú do súťaže zaradené, respektíve budú dodatočne zo súťaže vylúčené. V prípade, ak usporiadateľ zistí, že víťaz je vylúčenou osobou zo súťaže, víťaz nemá nárok na výhru podľa čl. IV a škola, na ktorej víťaz študuje, ako ani jej pedagóg, nemajú nárok na výhru podľa čl. IV. V akýchkoľvek sporných otázkach ohľadom splnenia podmienok účasti v súťaži a/alebo vylúčenia osoby zo súťaže a/alebo víťaza je oprávnený rozhodnúť usporiadateľ.
 7. Za blízku osobu sa považuje príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
 8. Účasť účastníkov súťaže v súťaži je bezplatná.
VI. Výhry
 1. Víťazi súťaže získajú finančnú výhru a tak isto získajú finančnú výhru pre pedagóga školy, ktorý viedol vedomostnú prípravu študenta na súťaž a finančnú cenu pre strednú školu, resp. 8 ročné gymnázium na území SR, na ktorej/om študujú v deň uskutočnenia Tretieho finálového kola súťaže, nasledovne:
  1. Prvé miesto – finančná výhra pre študenta vo výške 1.000,- EUR, finančná výhra pre  vo výške 1.000,- EUR pre pedagóga a finančná výhra 1.000,- EUR pre školu
  2. Druhé miesto – finančná výhra pre študenta vo výške 750,- EUR,  finančný výhra vo výške 750,- EUR pre pedagóga a finančná výhra vo výške 750,- EUR pre školu
  3. Tretie miesto – finančná výhra pre študenta vo výške 500, EUR, finančná výhra vo výške 500,- EUR pre pedagóga a finančná výhra vo výške 500,- EUR pre školu
 2. Šeky predstavujúce výhry budú víťazom, pedagógom a zástupcom jednotlivých škôl odovzdané v deň konania Tretieho finálového kola súťaže osobne. Odovzdanie šekov predstavujúcich finančné výhry sa uskutoční bezprostredne po ukončení a vyhodnotení Tretieho finálového kola súťaže v priestoroch usporiadateľa na adrese - Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika. Jednotlivé šeky odovzdá víťazom predseda poroty.
 3. Finančné výhry budú usporiadateľom bezhotovostne prevedené na bankové účty určené jednotlivými výhercami, pedagógmi a poverenými zástupcami škôl, a to najneskôr do 30 pracovných dní od odovzdania šekov predstavujúcich výhru. Za týmto účelom podpíše usporiadateľ s jednotlivým víťazmi (ich zákonnými zástupcami), pedagógmi a poverenými zástupcami škôl preberacie protokoly, kde budú určené bližšie podmienky za účelom vyplatenia finančnej výhry.
 4. Počet víťazov z rovnakej školy nie je obmedzený. V prípade viacerých víťazov z rovnakej školy sa finančná výhra pre ich školu spočítava. V prípade rovnakého pedagóga, ktorý pripravoval víťazov súťaže sa finančná výhra pre pedagóga spočítava.
 5. Podmienkou vzniku nároku na bezhotovostný prevod finančnej výhry pre víťaza je osobné prevzatie šeku a podpísanie preberacieho protokolu zo strany víťaza, resp. jeho zákonného zástupcu v deň uskutočnenia Tretieho finálového kola súťaže. Podmienkou vzniku nároku na bezhotovostný prevod finančnej výhry pre školu, na ktorej študuje víťaz je osobné prevzatie šeku a podpísanie preberacieho protokolu poverenou osobou, najneskôr v deň uskutočnenia Tretieho finálového kola súťaže. Zároveň podmienkou vzniku nároku na bezhotovostný prevod finančnej výhry pre pedagóga školy, je osobné prevzatie šeku a podpísanie preberacieho protokolu pedagógom, najneskôr v deň uskutočnenia Tretieho finálového kola súťaže.
VII. Priebeh súťaže

Súťaž je tvorená troma kolami. Prvé dve kolá sa uskutočnia formou online testu cez internet na web stránke www.financnaolympiada.sk. Posledné Tretie finálové kolo súťaže sa uskutoční prezenčnou formou v sídle usporiadateľa v súlade s týmto Štatútom súťaže.

Prvé otvorené kolo súťaže
 1. Prvé otvorené kolo súťaže predstavuje online test. Online test je verejný a prístupný všetkým osobám. Online test je zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.
 2. Online test pozostáva z 20 otázok, ktoré bude možné zodpovedať formou výberu z odpovedí A, B alebo C, pričom len jedna odpoveď je správna. Na vypracovanie testu ma osoba maximálne 40 minút. Po 40 minútach sa online test zablokuje, v dôsledku čoho nebude možné naďalej zodpovedať nezodpovedané otázky a/alebo meniť vybratú odpoveď. Osoba, ktorá online test v Prvom otvorenom kole súťaže vyplnila má právo rozhodnúť sa, či sa zaregistruje a s dosiahnutým výsledkom sa zapojí do súťaže.
 3. Online test je možné vypracovať na akomkoľvek médiu, ktoré je pripojené na internet. Pred zobrazením online testu a spustením časomiery online testu sú poskytnuté informácie o priebehu testu, a to upozornenie na vyhradenie si potrebného času a priestoru pre vypracovanie testových otázok.
 4. Prvý termín, kedy je možné začať s vypracovaním online testu, je dňa 06. 11. 2023 o 12:00 hod. Posledný termín, kedy je možné začať s vypracovaním online testu, je dňa 02. 02. 2024 o 23:59 hod.
 5. Hodnotenie výsledkov online testu bude realizovať automatizovaný systém. Prvým hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí. V prípade zhodného počtu správnych odpovedí u viacerých účastníkov súťaže, bude druhým hodnotiacim kritériom rýchlosť vypracovania online testu. V prípade zhody počtu správnych odpovedí a rýchlosti vypracovania online testu, bude o postupujúcich účastníkoch súťaže, ktorí mali zhodný počet správnych odpovedí a zhodnú rýchlosť vypracovania online testu, rozhodovať automatizovaný generátor náhodného výberu.
 6. Do Druhého uzavretého kola súťaže postúpi prvých 500 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili Prvého otvoreného kola súťaže.
 7. Výsledky Prvého otvoreného kola súťaže budú zverejnené najneskôr do 6 pracovných dní od ukončenia Prvého otvoreného kola súťaže na webovej stránke financnaolympiada.sk.
 8. Účastníci súťaže postupujúci do Druhého uzavretého kola súťaže budú upovedomení o postupe prostredníctvom e-mailovej správy, ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii. Predmetom e-mailovej správy, podľa predchádzajúcej vety, odoslanej účastníkom súťaže postupujúcim do Druhého uzavretého kola súťaže, bude okrem upovedomenia o postupe aj oboznámenie ich s inštrukciami v súvislosti s Druhým uzavretým kolom súťaže. Odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii sa má za to, že účastník súťaže postupujúci do Druhého uzavretého kola súťaže bol o postupe a o inštrukciách k Druhému uzavretému kolu súťaže riadne upovedomený.
 9. Účastníkom súťaže postupujúcim do Druhého uzavretého kola súťaže bude vygenerovaná pozvánka, ktorá bude obsahovať prihlasovacie údaje – e-mailová adresa ako prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu Druhého uzavretého kola súťaže. Prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu Druhého uzavretého kola súťaže bude účastníkovi súťaže postupujúcemu do Druhého uzavretého kola súťaže oznámené zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii. Odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii sa má za to, že prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu Druhého uzavretého kola súťaže bolo účastníkovi súťaže postupujúcemu riadne oznámené, resp. doručené.
 10. Školy, na ktorých študujú účastníci súťaže postupujúci do Druhého uzavretého kola súťaže, budú o postupe účastníkov súťaže do Druhého uzavretého kola súťaže informované zaslaním e-mailovej správy na verejne dostupnú e-mailovú adresu školy. Odoslaním e-mailovej správy na verejne dostupnú e-mailovú adresu školy sa má za to, že škola bola o postupe účastníkov súťaže, ktorí na nej študujú, do Druhého uzavretého kola súťaže riadne informovaná.
Druhé uzavreté kolo súťaže
 1. Druhé uzavreté kolo súťaže predstavuje online test. Online test nie je verejný a je prístupný len účastníkom súťaže, ktorí boli upovedomení o postupe do Druhého uzavretého kola súťaže, a ktorým bola doručená vygenerovaná pozvánka obsahujúca prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu Druhého uzavretého kola súťaže, a to v súlade s pod-odsekom 9 článku VII. odsek i..
 2. Účastník súťaže, ktorý bol upovedomený o postupe do Druhého uzavretého kola súťaže, a ktorému bola doručená vygenerovaná pozvánka obsahujúca prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu Druhého uzavretého kola súťaže, sa musí pre vstup k online testu registrovať prihlasovacím menom a heslom, ktoré mu bolo oznámené prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii. Po riadnej registrácii mu bude sprístupnený online test.
 3. Účastník súťaže má právo rozhodnúť sa, či sa Druhého uzavretého kola súťaže zúčastní. V prípade, ak sa účastník súťaže Druhého uzavretého kola súťaže nezúčastní, usporiadateľ nie je povinný stanoviť za neho náhradníka.
 4. Online test pozostáva zo 16 testových otázok a 4 slovných úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Online test pozostáva z testových otázok, ktoré bude možné zodpovedať formou výberu z odpovedí A, B alebo C, pričom len jedna odpoveď je správna a zo slovných úloh, ktoré bude potrebné vypočítať. Na vypracovanie online testu má účastník súťaže zaregistrovaný do Druhého uzatvoreného kola súťaže 40 minút. Po 40 minútach sa online test zablokuje, v dôsledku čoho nebude možné naďalej zodpovedať nezodpovedané testové otázky a/alebo slovné úlohy a/alebo meniť vybratú odpoveď.
 5. Online test je možné vypracovať len raz. Online test je možné vypracovať na akomkoľvek médiu, ktoré je pripojené na internet. Pred zobrazením online testu a spustením časomiery online testu sú poskytnuté informácie o priebehu testu, a to upozornenie na vyhradenie si potrebného času a priestoru pre vypracovanie testových otázok a slovných úloh.
 6. Prvý termín, kedy je možné začať s vypracovaním online testu, je dňa 26. 02. 2024 o 00:00 hod. Posledný termín, kedy je možné začať s vypracovaním online testu, je dňa 07. 04. 2024 o 23:59 hod.
 7. Hodnotenie výsledkov online testu bude realizovať automatizovaný systém. Prvým hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí. V prípade zhodného počtu správnych odpovedí u viacerých účastníkov súťaže, bude druhým hodnotiacim kritériom rýchlosť vypracovania online testu. V prípade zhody počtu správnych odpovedí a rýchlosti vypracovania online testu, bude o postupujúcich účastníkoch súťaže, ktorí mali zhodný počet správnych odpovedí a zhodnú rýchlosť vypracovania online testu, rozhodovať automatizovaný generátor náhodného výberu.
 8. Do Tretieho finálového kola súťaže postúpi prvých 20 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili Druhého uzavretého kola súťaže.
 9. Výsledky Druhého uzavretého kola súťaže budú zverejnené najneskôr do 6 pracovných dní od ukončenia Druhého uzavretého kola súťaže na webovej stránke financnaolypiada.sk.
 10. Účastníci súťaže postupujúci do Tretieho finálového kola súťaže budú upovedomení o postupe do Tretieho finálového kola súťaže prostredníctvom e-mailovej správy, ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii. Predmetom e-mailovej správy, podľa predchádzajúcej vety, odoslanej účastníkom súťaže postupujúcim do Tretieho finálového kola súťaže, bude okrem upovedomenia o postupe aj oboznámenie ich s inštrukciami Tretieho finálového kola súťaže. Odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu účastníka súťaže uvedenú pri registrácii sa má za to, že účastník súťaže postupujúci do Tretieho finálového kola súťaže bol o postupe a o inštrukciách k Tretiemu finálovému kolu súťaže riadne upovedomený.
 11. Školy, na ktorých študujú účastníci súťaže postupujúci do Tretieho finálového kola súťaže, budú o postupe účastníkov súťaže do Tretieho finálového kola súťaže informované zaslaním e-mailovej správy na verejne dostupnú e-mailovú adresu školy Odoslaním e-mailovej správy na verejne dostupnú e-mailovú adresu školy sa má za to, že škola bola o postupe účastníkov súťaže, ktorí na nej študujú, do Tretieho finálového kola súťaže riadne informovaná.
 12. Usporiadateľ súťaže v rámci informovania o postupujúcich študentoch do Tretieho finálového kola e-mailovou správou na verejne dostupnú e-mailovú adresu školy podľa predchádzajúceho odseku vyzve školu na oznámenia mena a priezviska pedagóga, ktorý daného študenta postupujúceho do Tretieho finálového kola pripravoval na súťaž. Zároveň škola zaslaním informácie o mene a priezvisku pedagóga vyhlasuje, že je oprávnená údaje o pedagógovi, ktorý pripravoval študenta oznámiť usporiadateľovi.

Tretie finálové kolo súťaže

 1. Tretie finálové kolo súťaže bude prebiehať prezenčnou formou v priestoroch usporiadateľa na adrese - Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika. Tretie finálové kolo súťaže nie je verejné a je prístupné len účastníkom súťaže, ktorým bolo postúpenie do Tretieho finálového kola súťaže oznámené, ich zákonným zástupcom a zástupcom jednotlivých škôl, na ktorých študujú účastníci súťaže postupujúci do Tretieho finálového kola súťaže v deň uskutočnenia Tretieho finálového kola súťaže.
 2. Účastník súťaže má právo rozhodnúť sa, či sa Tretieho finálového kola súťaže zúčastní. V prípade, ak sa účastník súťaže Tretieho finálového kola súťaže nezúčastní, usporiadateľ nie je povinný stanoviť za neho náhradníka.
 3. Tretie finálové kolo súťaže pozostáva z 13 testových otázok, 7 slovných úloh a prípadových štúdií z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Tretie finálové kolo súťaže pozostáva z testových otázok, ktoré bude možné zodpovedať formou výberu odpovede A, B alebo C, pričom len jedna odpoveď je správna, zo slovných úloh, ktoré bude potrebné vypočítať a prípadových štúdií, na ktoré bude potrebné vypracovať odpoveď. Na vypracovanie testových otázok, slovných úloh a prípadových štúdií bude spolu k dispozícii 60 minút. Po uplynutí 60 minút nebude možné naďalej zodpovedať nezodpovedané testové otázky a/alebo slovné úlohy a/alebo prípadové štúdie a/alebo meniť vybratú odpoveď.
 4. Výsledky vyhodnotí porota menovaná usporiadateľom. Prvým hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí. V prípade zhodného počtu správnych odpovedí u viacerých účastníkov súťaže, bude druhým hodnotiacim kritériom rýchlosť vypracovania odpovedí. V prípade, ak sa nepodarí na základe vyhodnotenia stanovených kritérií určiť prvých 3 najlepších účastníkov súťaže z Tretieho finálového kola súťaže, položí predseda poroty najlepším účastníkom súťaže, ktorí mali zhodný počet správnych odpovedí a rýchlosť vypracovania odpovedí, doplňujúce otázky z oblastí financií. Na základe ich zodpovedania bude porota hlasovať o výsledku. Hlasovanie o výsledku je tajné. O výsledku rozhoduje väčšina hlasov porotcov súťaže.
 5. Víťazmi súťaže budú prví 3 najlepší účastníci súťaže z Tretieho finálového kola súťaže, a to v poradí podľa ich úspešnosti.
 6. Porota súťaže bude vymenovaná usporiadateľom. Porota sa bude skladať z predsedu poroty a členov. Celkový počet porotcov, vrátane predsedu poroty, bude nepárny. Porotu budú tvoriť predstavitelia Nadácie PARTNERS a finanční odborníci.
VIII. Spracovávanie osobných údajov
 1. Usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári na účely spracúvania osobných údajov v súvislosti s účasťou v súťaži, vyhodnotením súťaže, informovaním školy, na ktorej účastník študuje o výhercoch jednotlivých kôl súťaže a odovzdaním výhry. Právnym základom na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov na vyššie uvedený účel je plnenie zmluvy, nakoľko bez týchto osobných údajov nie je možné určiť výhercu, kontaktovať výhercu, školu a odovzdať výhru.
 2. Usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, škola na ktorej dotknutá osoba študuje a obec/mesto pobytu dotknutej osoby, počet bodov získaných v konkrétnom kole súťaže, a to v prípade víťazov jednotlivých kôl súťaže. Právnym základom na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov na vyššie uvedený účel je oprávnený záujem usporiadateľa na zverejnení výsledkov súťaže spolu s výhercami, aby bol dosiahnutý spoločensky prospešný cieľ šírenia povedomia o potrebe finančného vzdelávania a fin. gramotnosti. V prípade, ak výherca nesúhlasí so zverejnením  vyššie uvedených osobných údajov, je oprávnený namietať zverejnenie svojich osobných údajov písomne na adrese sídla usporiadateľa, alebo mailom na marketing@partnersgroup.sk, a to najneskôr pri odovzdávaní výhry.
 3. Usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje uvedené v tomto článku po dobu trvania súťaže a 14 dní po skončení Tretieho finálového kola súťaže a odovzdaní cien. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv účastníkov súťaže ako dotknutých osôb, sú účastníkom sprístupnené na webovej stránke financnaolympiada.sk v sekcii „ochrana osobných údajov“.
 4. V procese registrácie účastník súťaže vypĺňa aj krátky dotazník. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nebude za týmto účelom spracúvať osobné údaje uvedené v registračnom formulári. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ bude spracúvať len štatistické údaje – škola, kraj a odpovede na jednotlivé otázky, z ktorých bude robiť štatistický prieskum. Na základe odpovedí na otázky nebude účastník súťaže identifikovateľný a tieto údaje nebude usporiadateľ, ako prevádzkovateľ nikde zverejňovať.
 5. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.financnaolympiada.sk súhlasia, že usporiadateľ je v súvislosti s touto súťažou oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), bezplatne účastníkmi súťaže uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane web stránky usporiadateľa), ich propagačných a ich reklamných materiáloch. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke financnaolympiada.sk súhlasia tiež s tým, že môžu byť bezodplatne vyhotovované a časovo neobmedzene zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazovo-zvukové záznamy účastníka súťaže. Používanie mena, priezviska, obce/mesta pobytu výhercu, zvukové a zvukovo – obrazové záznamy výhercu sa nesmú použiť v rozpore s oprávnenými záujmami výhercu.

IX. Práva účastníka súťaže

 1. V prípade, ak sa účastník súťaže a/alebo jeho zákonný zástupca domnieva, že usporiadateľ inak porušil pravidlá súťaže jeho práva, má právo obrátiť sa na usporiadateľa so žiadosťou o nápravu. Ak usporiadateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsať (30) dní odo dňa jej odoslania, má účastník súťaže a/alebo jeho zákonný zástupca právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 2. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/a, 827 99 Bratislava 27, prípadne iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).
 3. Účastník súťaže a/alebo jeho zákonný zástupca je oprávnený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Účastník súťaže a/alebo jeho zákonný zástupca môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
X. Všeobecné podmienky

 1. Registráciou na web stránke financnaolympiada.sk účastník súťaže vyjadruje súhlas s účasťou v súťaži a pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo
  1. vylúčiť účastníka súťaže z účasti v súťaži bez udania dôvodu;
  2. nepriznať nárok na výhru, pokiaľ si víťaz, resp. jeho zákonný zástupca výhru v podobe šeku neprevezme v deň uskutočnenia Tretieho finálového kola v čase určenom usporiadateľom;
  3. nepriznať nárok na finančné výhry pre školu a jej pedagóga, pokiaľ si škola, resp. jej zástupca finančné výhry vo forme šeku neprevezme v deň uskutočnenia Tretieho finálového kola v čase určenom usporiadateľom;
  4. nepriznať nárok na finančnú výhru, a to aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok tejto súťaže bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za víťaza v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania finančnej výhry vo forme šeku;
  5. zrušiť túto súťaž a/alebo odvolať túto súťaž a/alebo predĺžiť alebo skrátiť dobu konania súťaže a/alebo zmeniť pravidlá súťaže a/alebo doplniť pravidlá súťaže.
 3. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.
 4. Finančné Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Všetky neprevzaté finančné výhry vo forme šeku následne prepadajú v prospech usporiadateľa.
 5. Usporiadateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Meta a nie je s ňou nijako spojená.
 6. Účastníci súťaže, ich pedagógovia a školy, na ktorých účastníci súťaže študujú, berú na vedomie, že finančná výhra podlieha daňovej povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Všetky peňažné výhry, ktoré nie sú od dane z príjmov oslobodené (úplne alebo čiastočne) a pochádzajú zo Slovenska, sa zdaňujú zrážkovou daňou so sadzbou 19 %. Usporiadateľ vyhlasuje, že zrážku dane z príjmov vykoná v súlade s platnou legislatívou. V prípade ak je možné na výhru uplatniť oslobodenie od dane z príjmov, tak je účastník súťaže a/alebo jeho zákonný zástupca, pedagóg, ktorý víťaza súťaže pripravoval a škola, ktorú víťaz súťaže v čase konania Tretieho finálového kola súťaže navštevoval túto skutočnosť usporiadateľovi oznámiť, inak sa pri vykonaní zrážky dane z príjmov na ňu neprihliadne. Účastníci súťaže, zákonní zástupcovia ani školy, resp. zástupcovia školy, nemajú právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži zo strany účastníka súťaže.
 7. Tieto pravidlá a podmienky súťaže sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa a na financnaolympiada.sk. Akúkoľvek zmenu Štatútu súťaže a/alebo pravidiel súťaže a/alebo doplnenie pravidiel súťaže a/alebo zrušenie súťaže a/alebo odvolanie súťaže a/alebo skrátenie doby konania súťaže oznámi usporiadateľ súťaže na svojej webovej stránke a na www.financnaolympiada.sk.


V Bratislave dňa 25.10.2023


Nadácia PARTNERS

 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice