Povinné informovanie

Názov subjektu:

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, skrátene MDS a.s. Považská Bystrica

IČO:

36611131

Adresa:

Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-6946

Certifikát platný do:

23.06.2025

Žiadosť o vydanie elektronického peňažného prostriedku (dopravná karta)


V prípade, že u Prevádzkovateľa podávate žiadosť o vydanie elektronického peňažného prostriedku (dopravná karta) bude Prevádzkovateľ spracúvať Vaše údaje uvedené v konkrétnej žiadosti ako orgán verejnej moci v súlade s čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie a evidencia vydaných dopravných kariet.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefón, e-mail, ulica, obec, popisné číslo, PSČ. heslo pre zablokovanie, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a číslo OP zákonného zástupcu.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – žiadatelia, zákonní zástupcovia.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Žiadosť – 5 rokov.

Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice