Povinné informovanie

Názov subjektu:

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, skrátene MDS a.s. Považská Bystrica

IČO:

36611131

Adresa:

Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-6946

Certifikát platný do:

23.06.2025

Informácie pre cestujúcich

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona

Mestská dopravná spoločnosť a.s. Považská Bystrica ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. V rámci činnosti prevádzkovateľa môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov najmä na nasledujúce účely spracúvania:

Evidencia cestujúcich bez platného tarifného vybavenia vo vozidlách prevádzkovateľa a odstúpenie osobných údajov na vymáhanie pohľadávky prevádzkovateľa

Právnym základom je najmä zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.

Overenie totožnosti vlastníka stratenej veci – nájdenej veci pri jej prevzatí u prevádzkovateľa

Právnym základom je najmä zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Došetrenie a doriešenie udalostí (nehody a škody na majetku prevádzkovateľa) v premávke MHD, odškodnenie iných účastníkov nehôd a škôd, štatistiky dopravných nehôd a škôd na majetku prevádzkovateľa, vysporiadanie poistných udalostí so zmluvne viazanou poisťovňou

Právnym základom je najmä zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v súlade s vykonávacou vyhláškou 9/2009), zákon č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a zákon č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

Vymáhanie pohľadávok

Právnym základom je najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Vybavovanie súdnych sporov

Právnym základom je najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Vybavovanie sťažností

Právnym základom je najmä zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Právnym základom je najmä zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vedenie evidencie podnetov

Právnym základom je najmä zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vybavovanie žiadostí o potvrdenia vyhotovené prevádzkovateľom pre žiadateľov t. j. dotknuté osoby, o spracúvaní jeho osobných údajov

Právnym základom je najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejné obstarávanie

Právnym základom je najmä zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvného vzťahu

Prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom právnym základom pre takéto spracúvanie je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. V rámci činnosti prevádzkovateľa môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov najmä na nasledujúce účely spracúvania:

a) Evidencia cestujúcich s tarifným vybavením formou zakúpenia predplatného cestovného lístka, BMK, ISIC, SeniorPas, na bezkontaktnú platobnú kartu
b) Zakúpenie bezkontaktnej čipovej karty elektronickou formou

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu

V prípadoch, v ktorých nie je možné spracúvanie osobných údajov na základe zákona, alebo na základe plnenia zmluvného vzťahu, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia na základe súhlasov dotknutých osôb udelených prevádzkovateľovi na stanovený rozsah spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a dobu spracúvania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený, resp. do jeho odvolania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov najmä na:

a) marketingové účely
b) účel vydania elektronického peňažného prostriedku (dopravnej karty)

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na odvolanie súhlasu poštou na adresu prevádzkovateľa uvedenú v základných informáciách.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia na účely oprávneného záujmu, ktorý prevádzkovateľ sleduje, t. j. na ochranu majetku, zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti a odhaľovania kriminality. Na tento účel DPB využíva nasledujúce technické prostriedky:

Kamerové systémy:

a) vo vozidlách MHD (autobusy)
b) v objektoch prevádzkovateľa a v iných objektoch v správe prevádzkovateľa

Tieto systémy spracúvajú osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu tých dotknutých osôb, ktoré sa nachádzajú vo vozidlách MHD, v ich blízkosti, v objektoch prevádzkovateľa a objektoch, ktoré má prevádzkovateľ v správe, ako aj v ich blízkosti.

Každý objekt s monitorovacím kamerovým systémom je označený v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Doba uchovávania záznamu z kamerového systému je max. 15 dní.

Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ osobné údaje, ktoré spracúva neposkytuje iným subjektom, okrem prípadov existencie právneho základu na poskytnutie osobných údajov inému subjektu (napr. orgánom verejnej moci alebo subjektom určeným osobitným predpisom), písomného pokynu, alebo súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť dotknutá osoba vopred informovaná.

Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže spracúvať rôzne kategórie osobných údajov dotknutej osoby, alebo jeho zákonného zástupcu. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

a) identifikačné údaje (napríklad titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo ID karty alebo číslo pasu, štátna príslušnosť)
b) kontaktné údaje (napríklad telefón, fax, mobil, e-mail, adresa trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresa prechodného pobytu, kontaktná adresa)
c) údaje potrebné na priznanie zľavy z cestovného (napríklad názov a adresa školy, pečiatka a podpis povereného zamestnanca školy, doklad o priznaní ŤZP/ŤZP-S, insolventnosť, informácie zo Sociálnej poisťovne)
d) kamerové záznamy
e) fotografie (napr. pri evidencii cestujúcich alebo súvisiace s marketingovými aktivitami)
f) iné údaje súvisiace s účelom spracúvania (napríklad výpis z bankového účtu)

Doba spracúvania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia:

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame bezpečným spôsobom, zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí nami vymedzenej primeranej doby s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR, ktorou sa spravuje uchovávanie osobných údajov.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

  • boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
  • zanikli všetky Vaše záväzky voči našej Spoločnosti; a/alebo
  • boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
  • boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
  • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
  • uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
  • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
  • nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
  • a súčasne netrvá oprávnený záujem našej Spoločnosti, zanikli všetky povinnosti našej Spoločnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice