Povinné informovanie

Názov subjektu:

KATARÍNA, spol. s r.o.

IČO:

36584410

Adresa:

Námestie Pajdušáka 272

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2021-26333

Certifikát platný do:

23.06.2025

Zásady spracúvania osobných údajov pri rezervácii lieku

Tieto Zásady ochrany osobných údajov pri rezervácii liekov upravujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov prevádzkovateľa webového sídla www.leves.sk / www.lekaren-snv.sk , na ktorom sa realizuje rezervácia liekov v rámci siete lekární nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, patriacich do siete lekární LEVES.

Tieto Zásady sú určené ako poučenie Záujemcovi o Rezerváciu lieku v niektorej z Lekární LEVES.
 
Použité pojmy
 
Dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.
 
LEVES – skupina obchodných spoločností, ktoré sa ako celok podieľajú na poskytovaní lekárenskej starostlivosti pod značkou LEVES.
 
GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 
Katarína spol. s r.o. – spoločnosť Katarína spol. s r.o., so sídlom Katarína, spol. s r.o., Nám. M. Pajdušáka 272, 053 11 Smižany, IČO: 36584410, ktorá je prevádzkovateľom Webového sídla. Katarína spol. s r.o. v ďalšom texte aj ako „Prevádzkovateľ“.
 
Lekáreň LEVES - verejná lekáreň nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, patriaca do siete lekární LEVES; aktuálny zoznam Lekární LEVES je zverejnený na webovej stránke www.leves.sk/lekarne/.
 
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby).
 
Rezervácia lieku - riadne a úplne vyplnená rezervácia lieku odoslaná Prevádzkovateľovi prostredníctvom webu www.leves.sk / www.lekaren-snv.sk.
 
Webové sídlo – webové sídlo www.leves.sk / www.lekaren-snv.sk, na ktorom Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcovi možnosť rezervovať si liek v niektorej z Lekární LEVES.
 
Záujemca - plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá odošle Prevádzkovateľovi Rezerváciu lieku.
 
Kto spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s rezerváciou lieku?

Prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov je Katarína spol. s r.o., ktorý vo svojom mene prevádzkuje Webové sídlo a spracúva Vaše osobné údaje ako Záujemcu o Rezerváciu lieku. Katarína spol. s r.o. určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov Záujemcu a primárne zodpovedá za spracúvanie jeho osobných údajov.

Katarína spol. s r.o. je obchodná spoločnosti, ktorá na území Slovenskej republiky spolu s partnerskými spoločnosťami tvorí sieť lekární LEVES. Katarína spol. s r.o. prevádzkuje vo svojom mene Rezerváciu lieku v spolupráci s ostatnými obchodnými spoločnosťami tvoriacimi skupinu LEVES, ako napríklad s Lekárňami LEVES. Ostatné obchodné spoločnosti skupiny LEVES sú vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov sprostredkovatelia.
 
Ako nás môžete kontaktovať v prípade otázok?

Katarína spol. s r.o. dbá pri svojej činnosti o to, aby Vaše osobné údaje, ktoré nám pri Rezervácii ako Záujemca zverujete, boli chránené v najvyššej možnej miere a aby boli spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu, len po nevyhnutnú dobu. Počas tejto doby je kladené za prioritu, aby Záujemca mal vždy prehľad o tom, prečo a na ako dlho jeho osobné údaje spracúvame. Preto, sa v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov môžete na Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť na týchto kontaktoch:
  1. na infolinke LEVES: +421 911 994 884;
  2. e-mailom na e-mailovej adrese: prevadzky@leves.sk – v texte e-mailu prosím vždy uveďte, že sa obraciate na našu konkrétnu Lekáreň a zanechajte na seba telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať;
  3. poštou na poštovej adrese: Katarína spol. s r.o., so sídlom Katarína, spol. s r.o., Nám. M. Pajdušáka 272, 053 11 Smižany, Slovenská republika;
  4. zodpovednú osobu pre oblasť osobných údajov ustanovenú Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľom možno kontaktovať na e-mailovej adrese prevadzky@leves.sk.
Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete uplatniť spôsobom uvedeným nižšie.
 
Sprostredkovatelia v rámci Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru

Katarína spol. s r.o. pre účely riadneho zabezpečenia Rezervácie lieku využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sa v jeho mene podieľajú na plnení týchto cieľov. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje Záujemcu v príslušnom rozsahu, ktorými disponuje Katarína spol. s r.o.
 
Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje Záujemcu na základe zmluvy s Katarína spol. s r.o., v jeho mene a na základe jeho pokynov. Týmito sprostredkovateľmi je niekoľko kategórií subjektov.
 
V prvom rade, sprostredkovateľmi sú jednotlivé Lekárne LEVES (prevádzkovatelia týchto lekární).

Keďže ide o neuzavretú skupinu lekární, ich počet sa môže v čase meniť.
 
Lekárne LEVES ako sprostredkovatelia Katarína spol. s r.o. umožňujú Záujemcom rezerváciu lieku a prevzatie lieku v kamennej lekárni. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje Záujemcu, ktorý si zvolil konkrétnu lekáreň na vyzdvihnutie lieku.
 
Ďalšími sprostredkovateľmi sú jednotliví obchodní partneri Katarína spol. s r.o., ktorí realizujú najmä prevádzku Webového sídla a taktiež zabezpečujú činnosti, smerujúce k neustálemu zlepšovaniu skladby sortimentu a služieb LEVES.
 
Zoznam týchto subjektov závisí od aktuálnej ponuky týchto služieb a nie je konečný. Katarína spol. s r.o. priebežne informuje Záujemcu o zmenách ohľadom jeho sprostredkovateľov zabezpečujúcich jednotlivé služby a v jeho mene spracúvajú osobné údaje Záujemcu. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov tvorí prílohu tohto dokumentu a taktiež je možné si aktuálny zoznam vyžiadať kontaktovaním nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej  únie / Európskeho hospodárskeho priestoru)

V súčasnosti nedochádza zo strany prevádzkovateľa k žiadnemu prenosu osobných údajov mimo EÚ alebo EHP. Ak v budúcnosti bude prevádzkovateľ zamýšľať takýto prenos údajov, ako dotknutá osoba bude o tomto prenose náležite informovaná.
 
Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Katarína spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje pre nasledovné účely:
 
 
Rezervačná služba

Pokiaľ ako Záujemca využijete službu nezáväznej Rezervácie lieku za účelom ich vyzdvihnutia v konkrétnej kamennej Lekárni LEVES, Katarína spol. s r.o. prevezme od Vás Vaše osobné údaje, ktoré vyplníte v elektronickom formulári prostredníctvom elektronického formulára na www.leves.sk / www.lekaren-snv.sk a tieto odovzdá tretej strane na ich ďalšie spracúvanie – konkrétnej lekárni, v ktorej ste si nezáväzne liek rezervovali, a s ktorou neskôr môžete uzavrieť kúpnu zmluvu. Katarína spol. s r.o. je prevádzkovateľom len vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako Záujemcu pre účely zabezpečenia nezáväznej Rezervácie lieku a odovzdaniu osobných údajov tretej strane – kamennej lekárni. Táto tretia strana spracúva Vaše osobné údaje ako samostatný prevádzkovateľ vo svojom mene pre účely predaja Vami nezáväzne rezervovaného lieku.
 
Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame?

Právnym základom spracúvania osobných údajov je tzv. predzmluvný vzťah – spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje, poskytnuté nám prostredníctvom Webového sídla, uchovávame po dobu stanovenú zákonom, resp. po nevyhnutnú dobu, a to nasledovne:

Údaje sú po prevzatí Vašej rezervácie šifrovanou komunikáciou odoslané do Vami vybranej lekárne a z portálu sú vymazané.
 
Aké máte práva?

Právo odvolať poskytnutý súhlas
Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených spoločnosti Katarína spol. s r.o. má dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) právo kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie.

Právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).

Právo na opravu
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na obmedzenie spracúvania
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 1) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 2) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 3) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 4) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľovi pri Rezervácii lieku, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak: 1) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a 2) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na výmaz
Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 1) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 2) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie 3) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 4) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní Katarína spol. s r.o. bezplatne. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď: 1) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo 2) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Ak Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a Katarína spol. s r.o. nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať môžete uplatniť aj kliknutím na link uvedený v každom e-maile s ponukami tovarov.

Kliknutím na link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov.
 
Ako odpovieme na Vašu žiadosť?

Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo podať sťažnosť na Úrad
Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.

Právo nechať sa zastúpiť
Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Katarína spol. s r.o. alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu.

Ako si uplatniť svoje práva podľa GDPR?
  1. na infolinke LEVES: +421 911 994 884;
  2. zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevadzky@lekaren-snv.sk - v texte e-mailu prosím vždy uveďte, že sa obraciate na našu konkrétnu Lekáreň, v akej veci, a zanechajte na seba telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať. c. poštou na poštovej adrese: Katarína spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.
Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 11.7.2022 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s Katarína spol. s r.o. pred dňom 22.05.2020. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.leves.sk / www.lekaren-snv.sk.

Príloha č. 1
V mene Katarína spol. s r.o. realizujú spracúvanie osobných údajov nasledovní sprostredkovatelia (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov Katarína spol. s r.o.):

 

Účel spracúvania

Sprostredkovateľ

Stručná charakteristika

Osobný odber tovaru

Lekárne LEVES

Osobné údaje zašleme do Lekárne LEVES podľa výberu Záujemcu. Lekáreň overí totožnosť Záujemcu a vydá rezervovaný liek.

Prevádzka Webového sídla

Websupport spol. s r.o.

Prevádzka Webového sídla, IT support

Prevádzka Webového sídla

 

Počítače a Programovanie, s.r.o. Počítače a Programovanie, s.r.o.

Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít Webového sídla, IT support

 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice