Povinné informovanie

Názov subjektu:

KATARÍNA, spol. s r.o.

IČO:

36584410

Adresa:

Námestie Pajdušáka 272, 053 11 Smižany

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2021-26333

Certifikát platný do:

23.06.2025

VERNOSTNÝ PROGRAM LEVES MÔJ LEKÁRNIK

Vernostný program LEVES Môj lekárnik je systém poskytovania zliav a výhod prevádzkovaný spoločnosťou Katarína spol. s r.o., so sídlom Katarína, spol. s r.o., Nám. M. Pajdušáka 272, 053 11 Smižany, IČO: 36584410 (ďalej len „Katarína spol. s r.o.“)v spolupráci primárne s držiteľmi povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach označených ako „Lekáreň LEVES“ (ďalej len „lekárne LEVES“), ako aj ďalšími zmluvnými partnermi (subdodávatelia), ktorí zabezpečujú poskytovanie jednotlivých benefitov členom vernostného programu LEVES Môj lekárnik za podmienok tu uvedených (ďalej len „VPML“).  

Cieľom Programu je poskytovať jeho členom čo naviac zliav, výhod, akcií a iných benefitov vrátane služieb, ktoré by inak nezískali. Benefity môžu byť poskytované ako odmena za nazbierané body za nákup alebo bez ohľadu na nazbierané body za nákup. Za účelom poskytovania týchto benefitov je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov členov VPML, a to spôsobom, v rozsahu, na účely a počas doby spracúvania určenej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov pre Vernostný program Môj lekárnik (ďalej len „Zásady“) v súlade s Nariadením GDPR, resp. Zákonom č. 18/2018.

Použité pojmy
Dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.
 
LEVES – skupina obchodných spoločností, ktoré sa ako celok podieľajú na poskytovaní lekárenskej starostlivosti pod značkou LEVES.
 
GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 
Katarína spol. s r.o. – spoločnosť Katarína spol. s r.o., so sídlom Katarína, spol. s r.o., Nám. M. Pajdušáka 272, 053 11 Smižany, IČO: 36584410, ktorá je prevádzkovateľom Webového sídla. Katarína spol. s r.o. v ďalšom texte aj ako „Prevádzkovateľ“.
 
Lekáreň LEVES - verejná lekáreň nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, patriaca do siete lekární LEVES; aktuálny zoznam Lekární LEVES je zverejnený na webovej stránke www.leves.sk/lekarne/.
 
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby).
 
Všeobecné podmienky Programu – všeobecné podmienky VPML, ktoré upravujú podmienky vstupu do VPML, trvania členstva a podmienky využívania jednotlivých výhod členmi VPML; dokument je dostupný na požiadanie v ktorejkoľvek lekárni LEVES alebo na webovom sídle www.leves.sk resp. www.lekaren-snv.sk
 
Webové sídlo LEVES – webové sídlo www.leves.sk / www.lekaren-snv.sk, na ktorom Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcovi možnosť rezervovať si liek v niektorej z Lekární LEVES.
 
Zodpovedná osoba – osoba, ktorú určila spoločnosť Katarína spol. s r.o. ako zodpovednú osobu v zmysle GDPR, a ktorú môžu Dotknuté osoby a Úrad na ochranu osobných údajov kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov. Určenou zodpovednou osobou je spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o., pravne@osobnyudaj.sk, 02/ 800 80 80
 
KTO SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE ČLENOV PROGRAMU A NA AKÉ ÚČELY?
 
Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia

Prevádzkovateľom je spoločnosť Katarína spol. s r.o., ktorá vo svojom mene prevádzkuje VPML. Katarína spol. s r.o., teda určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov členov VPML a primárne zodpovedá za spracúvanie ich osobných údajov.
 
Sprostredkovatelia v rámci Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru

Katarína spol. s r.o., pre účely riadneho plnenia VPML využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sa v jej mene podieľajú na plnení VPML voči členom VPML a plnia ďalšie úlohy v mene Katarína spol. s r.o.. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje členov VPML v príslušnom rozsahu, ktorými disponuje Katarína spol. s r.o.. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje členov VPML na základe zmluvy s Katarína spol. s r.o., v jej mene a na základe pokynov Katarína spol. s r.o..
 
Týmito sprostredkovateľmi je niekoľko kategórií subjektov.
 
V prvom rade, sprostredkovateľmi sú jednotlivé lekárne LEVES (prevádzkovatelia týchto lekární). Keďže ide o neuzavretú skupinu lekární, ich počet sa neustále mení. Aktuálny zoznam týchto lekární je k dispozícii na požiadanie v ktorejkoľvek lekárni označenej LEVES, ako aj na Webovom sídle LEVES na odkaze www.leves.sk / www.lekaren-snv.sk.

Lekárne LEVES ako sprostredkovatelia umožňujú členom VPML použiť ich vernostnú kartu v ktorejkoľvek lekárni LEVES a odpočítať / pripočítať body na vernostnú kartu alebo poskytujú zľavu zo svojho sortimentu, v súlade so Všeobecnými podmienkami VPML. Za týmto účelom prevádzkovatelia lekární LEVES, v ktorých sa člen VPML rozhodne využiť svoju vernostnú kartu, prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi členov VPML najmä v nasledovnom rozsahu: identifikačné údaje člena VPML, ktoré uviedol v Prihláške (resp. neskôr počas trvania jeho členstva v VPML), údaje o nakúpenom sortimente v jednotlivých lekárňach zaznamenané na vernostnej karte, číslo vernostnej karty, počet bodov zaznamenaných na vernostnej karte, čas a miesto posledného nákupu, a pod.

Ďalšími sprostredkovateľmi sú jednotlivé subjekty, ktoré sa podieľajú na realizácii ďalších služieb v rámci VPML. Zoznam týchto subjektov závisí od aktuálnej ponuky týchto služieb a nie je konečný. Katarína spol. s r.o. bude informovať dotknuté osoby o zmenách v zozname služieb poskytovaných členom VPML a tým aj o zmene sprostredkovateľov, ktorí v jeho mene spracúvajú osobné údaje členov VPML za účelom poskytovania týchto služieb.
 
V mene Katarína spol. s r.o. realizujú spracúvanie osobných údajov minimálne nasledovní sprostredkovatelia:

Účel spracúvania

Sprostredkovateľ

Stručná charakteristika

Realizácia Programu – využitie vernostnej karty v jednotlivých lekárňach LEVES

 

Prevádzkovatelia lekární LEVES

Títo sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje členov Programu za účelom plného využitia vernostnej karty v lekárňach LEVES (pripísanie / odpísanie bodov, využitie bodov na získanie zľavy z kúpnej ceny, príp. na výmenu za niektorý z produktov v sortimente lekární, umožnenie kontroly histórie nákupov na Webovom sídle LEVES zo strany členov VPML registrovaných na Webovom sídle LEVES a pod.)

 

Digitalizácia Prihlášok

 

Digitalizácia Prihlášok – skenovanie a prepis údajov do elektronickej podoby do úložiska dát spracovaného CEOS Data s.r.o. a následne vymazanie

Marketingové analýzy

 

Analýzy údajov člena Programu a nákupného správania zaznamenaného na vernostnej karte sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby členov Programu za účelom čo najadresnejších ponúk benefitov na základe údajov na vernostnej karte

·  Správa úložiska dát (servera)

·  Marketingové analýzy

 

 

·  Spracúvanie úložiska s osobnými údajmi z Prihlášok a údajov o nákupnom správaní priradených k jednotlivým vernostným kartám.

Analýzy údajov člena VPML a nákupného správania zaznamenaného na vernostnej karte sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby členov VPML za účelom čo najadresnejších ponúk benefitov na základe údajov na vernostnej karte

Archivácia Prihlášok v papierovej podobe

 

·  Archivácia Prihlášok v papierovej aj elektronickej podobe a likvidácia po uplynutí stanovenej doby (3 roky po ukončení členstva v Programe)

Rozposielanie sms členom Programu

 

SMS rozposiela členom Programu, ktorí uviedli svoje telefónne číslo; obsah sms sa môže týkať zmeny všeobecných podmienok Programu alebo ponuky akcií, noviniek, informácií o otvorení novej lekárne a pod.

·  Správa pokladničného softwéru

Marketingové analýzy

Počítače a Programovanie, s.r.o.

·  Spravuje pokladničný systém v lekárňach, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú aj údaje o nákupoch členov VPML a ich vernostných kartách, spracúvané za účelom plnenia VPML

Analýzy údajov člena VPML a nákupného správania zaznamenaného na vernostnej karte sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby členov VPML za účelom čo najadresnejších ponúk benefitov na základe údajov na vernostnej karte

·  e-mailová komunikácia ohľadom spokojnosti člena Programu s jednotlivými benefitmi za účelom ich neustáleho zlepšovania

 

·  Člen VPML je kontaktovaný e- mailom so žiadosťou o ohodnotenie nákupu v konkrétnej lekárni LEVES za účelom neustáleho zlepšovania benefitov a služieb spojených s VPML aj podľa predstáv členov VPML

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru)

V súčasnosti nedochádza zo strany prevádzkovateľa k žiadnemu prenosu osobných údajov mimo EÚ alebo EHP. Ak v budúcnosti bude prevádzkovateľ zamýšľať takýto prenos údajov, ako dotknutá osoba bude o tomto prenose náležite informovaná.
 
Spracúvanie osobných údajov ďalšími osobami

Ak člen VPML udelil podpisom Prihlášky alebo kedykoľvek počas členstva v VPML súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov partnermi Katarína spol. s r.o., ďalšími príjemcami osobných údajov uvedených na Prihláške sú aj títo partneri Katarína spol. s r.o Súhlas týmto spoločnostiam je možné udeliť zaškrtnutím políčka „SÚHLASÍM“ na Prihláške, a to na marketingové účely a oslovovanie týmito spoločnosťami prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov.

Tieto spoločnosti vystupujú po obdržaní osobných údajov členov VPML ako samostatní prevádzkovatelia a Katarína spol. s r.o. za spracúvanie osobných údajov zo strany týchto partnerov nenesie žiadnu zodpovednosť. Katarína spol. s r.o. totiž získava súhlas s odovzdaním osobných údajov týmto partnerom a následným spracovaním osobných údajov (v rozsahu uvedenom na Prihláške) týmito partnermi v ich mene a na ich zodpovednosť.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PREČO?

Na základe súhlasu členov VPML (a v závislosti od rozsahu týchto súhlasov) Katarína spol. s r.o. ako prevádzkovateľ spracúva niekoľko druhov údajov:
 1. Osobné údaje, ktoré člen VPML uvedie na Prihláške ako povinné (bez ich poskytnutia nie je možný vstup do VPML) – meno a priezvisko, dátum narodenia, kontaktná / poštová adresa
 2. Osobné údaje, ktoré člen VPML uvedie na Prihláške ako nepovinné (nie sú podmienkou pre vstup do VPML, avšak tieto údaje nám umožňujú poskytovať členom VPML viac benefitov) - pohlavie, titul, kontaktné údaje v rozsahu e-mail a telefónne číslo
 3. Údaje, ktoré získavame zaznamenávaním nákupného správania pri používaní konkrétnej vernostnej karty – údaje o nakúpenom sortimente v jednotlivých lekárňach a čase nákupov, priradených ku konkrétnej vernostnej karte a údaje získavané analýzou týchto údajov
Tieto údaje o nákupnom správaní obsahujú súhrnné údaje o zakúpených produktoch člena VPML, prípadne inej osoby, ktorej člen VPML zveril svoju vernostnú kartu na použitie v príslušnej lekárni, ako aj o konkrétnej lekárni a čase jednotlivých nákupoch. Nakoľko nevieme rozlíšiť, ktoré údaje možno priradiť nákupom člena VPML, a ktoré údaje patria nákupom inej osoby, resp. ktoré boli uskutočnené v prospech inej osoby, tieto údaje nepovažujeme za osobné údaje člena VPML.

Napriek tomu, pre účely právnej istoty ich spracúvame v rovnakom režime, ako keby išlo o osobné údaje člena VPML.

Vo všeobecnosti, osobné údaje členov VPML, ktoré nám poskytli či už na Prihláške alebo doplnili tieto údaje počas trvania členstva v VPML, spracúvame na účely plnenia našich povinností voči členom VPML, v rámci ktorého majú právo využívať vernostné body za nákupy za účelom získania zliav, ako aj využívať ďalšie benefity určené výlučne členom VPML.

Osobné údaje, ktoré nám členovia VPML poskytli, ako aj údaje získané z používania vernostnej karty, spracúvame aj na marketingové účely zahŕňajúce analýzy nákupného správania zaznamenaného na vernostnej karte, aby sme vedeli členom VPML pripraviť čo najadresnejšie a najvýhodnejšie ponuky našich tovarov a služieb šité na mieru podľa ich potrieb, ktoré by inak nezískali. Tieto údaje taktiež analyzujeme za účelom získania informácii o úspešnosti predaja produktov v ponuke našich lekární patriacich do skupiny LEVES a následného vylepšenia ponuky sortimentu našich lekární, o návštevnosti lekární LEVES a za účelom prispôsobenia ich personálneho obsadenia, a pod. Nákupné správanie zaznamenané na vernostnej karte môže pochádzať z nákupov člena VPML, ako aj nákupov osôb, ktorým kartu za týmto účelom člen VPML zverí. Adresné benefity na základe analýzy nákupného správania zaznamenaného na karte ponúkame e-mailom len členovi VPML, ktorý uviedol svoju e-mailovú adresu v Prihláške (resp. neskôr počas trvania členstva v VPML) a súhlasil s takýmto kontaktovaním (súhlas č. 2 v Prihláške). Pokiaľ nie, súhlas nám môže udeliť kedykoľvek počas trvania členstva v VPML.

Konkrétne osobné údaje členov Programu spracúvame na tieto účely:

Druh osobného údaju

Účel jeho spracúvania

A) POVINNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko

- Identifikácia člena VPML počas trvania jeho členstva

- Identifikácia člena VPML v prípade predloženia stratenej odcudzenej VK v lekárni, odhalenie zneužitia VK

- Oslovenie v komunikácii s členom VPML

- Poskytovanie benefitov na meniny člena VPML

Kontaktná / Poštová adresa

- Identifikácia zmluvného partnera

- Komunikácia v poštovom styku (najmä ak člen VPML neudelil súhlas s komunikáciou elektronickými prostriedkami)

- Zaslanie novej VK po strate / odcudzení

- Zaslanie VK pri vstupe do VPML vyplnením elektronickej prihlášky

Dátum narodenia

- Overenie vekovej hranice 18 rokov pre vstup do Programu

- Identifikácia člena Programu pri zhode mien a adries (napr. otec a syn)

- Poskytovanie benefitov viazaných na vek / dátum narodenia (napr. u členov Programu veľmi obľúbená narodeninová zľava)

Číslo vernostnej karty

- Identifikácia člena Programu (jeho vernostnej karty) pri nákupe, priradenie nákupnej histórie ku karte

B) NEPOVINNÉ ÚDAJE

Pohlavie, titul

- Oslovenie člena Programu pri jednotlivých ponukách

- Adresnejšie ponuky benefitov na základe pohlavia (napr. dámskej kozmetiky pre ženy)

E-mail

- Komunikácia s členom Programu vo vzťahu k jeho účasti v Programe (napr. informácia o zmene všeobecných podmienok Programu),

- Zasielanie ponúk s rôznymi benefitmi (akcie, zľavy, nové produkty), pokiaľ člen Programu udelil osobitný súhlas na zasielanie takýchto e-mailov

- Komunikácia ohľadom spokojnosti člena Programu s jednotlivými benefitmi za účelom ich neustáleho zlepšovania

Telefónne číslo

- Komunikácia s členom Programu vo vzťahu k jeho účasti v Programe (napr. informácia o zmene všeobecných podmienok Programu) a jeho spokojnosti s jednotlivými benefitmi za účelom ich neustáleho zlepšovania,

- Zasielanie ponúk s rôznymi benefitmi (akcie, zľavy, nové produkty)

C) ÚDAJE O NÁKUPNOM SPRÁVANÍ

Údaje o nákupnom správaní zaznamenaného na konkrétnej vernostnej karte (druh nakúpeného sortimentu, konkrétne lekárne a čas nákupu) spolu s údajmi z Prihlášky

- Uskutočnenie analýz údajov o zakúpených produktoch (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov, personálneho obsadenia lekární v závislosti od ich návštevnosti, a pod.) a (ii) pre potreby členov VPML za účelom čo najadresnejších ponúk benefitov na základe údajov na vernostnej karte (v tomto prípade sa výsledky analýz priraďujú ku konkrétnej vernostnej karte, t.j. predmetnom analýzy je aj nákupné správanie spolu s údajmi člena VPML ako celok)

D) ÚDAJE POCHÁDZAJÚCE Z ANALÝZ NÁKUPNÉHO SPRÁVANIA

Údaje získané rôznymi formami analýzy súhrnných údajov nákupného správania zaznamenaného na vernostnej karte spolu s údajmi z Prihlášky

- Využitie údajov z analýz (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov, personálneho obsadenia lekární v závislosti od ich návštevnosti, a pod.) a (ii) pre potreby členov VPML za účelom čo najadresnejších ponúk benefitov na základe údajov na vernostnej karte

 

 
NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje uvedené vyššie spracúvame na základe slobodného a dobrovoľného súhlasu záujemcu o členstvo v VPML. Tento súhlas sa udeľuje na účely spracúvania osobných údajov pre vstup a zotrvanie v VPML, na zbieranie údajov o nákupnom správaní člena VPML a analýzu týchto údajov.

Súhlas so vstupom do VPML a spracúvaním osobných údajov uvedených v Prihláške záujemca o členstvo v VPML udeľuje podpisom Prihlášky na základe poskytnutých informácií v poučení, ktoré záujemca o členstvo v VPML obdrží spolu s Prihláškou. Súhlas je udelený vyplnením osobných údajov na Prihláške a následným podpisom Prihlášky. Vstup do VPML je dobrovoľný a člen VPML udeľuje súhlas so vstupom do VPML spolu s tým spojeným súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktoré uviedol na Prihláške minimálne v rozsahu povinných údajov, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné pre vstup a / alebo zotrvanie v VPML a riadne plnenie VPML voči jeho členom.

Ak súhlas so spracúvaním nepovinných osobných údajov nebol udelený podpisom Prihlášky (nepovinné údaje člen VPML na Prihláške neuviedol), môže ich spolu s udelením súhlasu s ich spracúvaním poskytnúť spoločnosti Katarína spol. s r.o. kedykoľvek počas trvania členstva v VPML.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže člen VPML kedykoľvek odvolať.

Pokiaľ člen VPML odvolá svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov označených v Prihláške ako povinných na účely plnenia VPML, jeho členstvo v VPML končí, nakoľko bez spracúvania týchto údajov nie je možné zotrvanie v VPML.

Odvolaním súhlasu so všeobecnými podmienkami VPML uvedenom na Prihláške zároveň člen VPML ukončí svoje členstvo v VPML (odvolanie ostatných súhlasov nemá vplyv na trvanie členstva v VPML).
 
Odvolaním súhlasu Katarína spol. s r.o. prestane zasielať členovi VPML e-maily s marketingovým obsahom, t.j. s ponukami rôznych benefitov vrátane zliav a akcií, ako informácií o ponuke nového sortimentu, otvorení novej lekárne a pod.

Odvolanie ktoréhokoľvek súhlasu člena VPML so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase do momentu jeho odvolania.
 
Postup pre odvolanie súhlasu so spracúvaním údajov pre účely VPML a s tým nevyhnutne spojené marketingové účely Katarína spol. s r.o.) a/alebo súhlasu so zasielaním e-mailov s marketingovým obsahom a/alebo súhlasu pre partnerov Katarína spol. s r.o. na marketingové oslovovanie:
 
Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek, a to:
 • na infolinke VPML: 0911994884, alebo
 • vyplnením písomného formulára dostupného v ktorejkoľvek lekárni LEVES a na stiahnutie na Webovom sídle LEVES a (1) odovzdaním tohto vyplneného formulára v ktorejkoľvek lekárni LEVES alebo (2) zaslaním vyplneného formulára e-mailom na e- mailovú adresu: prevadzky@lekaren-snv.sk, alebo (3) zaslaním vyplneného formulára poštou na poštovú adresu Katarína, spol. s r.o., Nám. M. Pajdušáka 272, 053 11 Smižany, Slovenská republika.
Na samostatnom formulári dostupnom online na Webovom sídle LEVES alebo v ktorejkoľvek lekárni LEVES a odovzdaním vyplneného formulára v lekárni LEVES možno aj osobné údaje, ktoré člen VPML neuviedol v Prihláške, doplniť a zároveň udeliť súhlas na ich spracúvanie na príslušné účely.

Súhlas so zasielaním e-mailov s marketingovým obsahom je možné odvolať aj kliknutím na link uvedený v každom e-maili s marketingovým obsahom. Týmto kliknutím bude člen Programu vyradený z databázy na zasielanie e-mailov s marketingovým obsahom.
 
Postup pre odvolanie súhlasu pre partnerov na marketing:
Súhlas pre partnerov na marketing kedykoľvek odvolať postupom uvedeným vyššie. Nakoľko súhlas pre partnerov na marketing Prihlášky udelil člen VPML partnerom spoločnosti Katarína, spol. s r.o., ktorí na základe takéhoto súhlasu samostatne vo svojom mene spracúvajú osobné údaje člena VPML v rozsahu uvedenom na Prihláške, sú povinní poučiť člena VPML o spracúvaní jeho osobných údajov, ako aj o spôsobe odvolania tohto súhlasu. Odvolať súhlas pre týchto partnerov je preto možné aj spôsobom, ktorý títo partneri oznámili dotknutým osobám.
 
AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje člena VPML vyplnené na Prihláške Katarína, spol. s r.o. vloží do svojho systému najneskôr do 90 dní od vyplnenia a podania Prihlášky, vernostnú kartu však člen VPML môže využívať ihneď po podaní Prihlášky a zaevidovaní jej špecifického kódu v systéme prevádzkovateľa (max. nasledujúci pracovný deň). Počas tohto obdobia je vernostná karta vedená v systéme Katarína, spol. s r.o. bez priradenia osobných údajov jej držiteľa, preto sú zo strany Katarína, spol. s r.o.automatizovane spracúvané len údaje v rozsahu číslo vernostnej karty a údaje o nákupnom správaní na nej zaznamenané. Po spárovaní vernostnej karty s osobnými údajmi držiteľa VK z Prihlášky (do 90 od jej podania) sa spracúvajú osobné údaje držiteľa vernostnej karty v zmysle týchto Zásad.

Osobné údaje člena VPML získané v súvislosti s VPML spracúvame pre účely VPML a marketingové účely len po dobu trvania členstva v VPML. Trvanie členstva môže člen VPML ukončiť odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely VPML a pre marketingové účely v súvislosti s VPML, vrátením vernostnej karty v ktorejkoľvek lekárni, resp. iným spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach VPML. Ukončením členstva v VPML ukončíme spracúvanie osobných údajov člena VPML na účely VPML a marketingové účely. Pokiaľ súhlasy podľa predchádzajúceho odseku člen VPML neodvolá a ani inak členstvo v VPML neukončí, jeho členstvo sa automaticky ukončí po uplynutí 3 rokov od posledného použitia jeho vernostnej karty.

Katarína, spol. s r.o. ako prevádzkovateľ môže po ukončení členstva v VPML časť údajov člena VPML v obmedzenom rozsahu (údaje v rozsahu uvedenom na Prihláške) spracúvať aj naďalej na iné účely, ak mu to prikazuje, resp. umožňuje zákon (napr. predpisy o archivácii) alebo je to potrebné na ochranu práv Katarína, spol. s r.o. (napr. preukázanie splnenia zákonných povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ochrana práv v prípadnom spore a pod.). Prihlášku preto archivujeme po dobu 3 rokov od skončenia členstva Dotknutej osoby v VPML, čo zároveň predstavuje premlčaciu dobu prípadných možných nárokov člena VPML voči Katarína, spol. s r.o.. Taktiež po túto dobu archivujeme záznamy o uplatnení práv dotknutých osôb v zmysle GDPR (viď nižšie) a o spôsobe ich vybavenia za účelom preukázania splnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

Po uplynutí 3 rokov od ukončenia členstva Prihlášku zlikvidujeme. Ostatné údaje (priradené k vernostnej karte, najmä o nákupnom správaní) vymažeme alebo úplne anonymizujeme hneď po ukončení členstva Dotknutej osoby v VPML tak, aby sa už za žiadnych okolností nedali priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe. Taktiež zariadime, aby ich v tomto rozsahu vymazali alebo anonymizovali aj všetci naši sprostredkovatelia.

Ak člen VPML udelil súhlas s tým, aby sme ho informovali o aktuálnych akciových ponukách príslušnými komunikačnými kanálmi (najmä e-mailom), spracúvame jeho osobné údaje na tieto účely až do odvolania jeho súhlasu, resp. do skončenia jeho členstva v VPML.

Ak člen VPML udelil súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov z Prihlášky našim partnerom, za účelom oslovovania s rôznymi zaujímavými ponukami ich produktov a služieb, naši partneri spracúvajú osobné údaje člena VPML ako samostatní prevádzkovatelia na základe vlastných podmienok.

Ak Dotknutá osoba podá Prihlášku, v ktorej nebudú vyplnené všetky povinné údaje nevyhnutné pre vstup do VPML (označené na Prihláške hviezdičkou *), Prihláška sa nezaeviduje a bude bezodkladne zničená. Ak Dotknutej osobe bude napriek tomu vydaná vernostná karta, táto bude zablokovaná bez náhrady za nazbierané body. Pre vstup do VPML bude potrebné riadne vyplniť a podať novú Prihlášku.
 
AKÉ MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRÁVA?
 
Práva dotknutej osoby podať návrh na začatie konania

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva:

Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je:
 • právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
 • v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie:
 • informáciu o účeloch spracúvania;
 • informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
 • informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
 • ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
 • informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;
 • právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
 • právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
 
Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:
 • právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
 • právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;
 
Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia

Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého obsahom je:
 • právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
 • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;
 • právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;
pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia [t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:
 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 
Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:
 • právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
 • právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;
 • právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
 
Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej spracúvať.

Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je:
 • právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;
 • právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;
 
Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť Prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je:
 • právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
 • sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne
 • sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne
 • právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
 • právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 
Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:
 • právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;
 • [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;
 • (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií;
 • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;
 
Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní námietky.
 1. právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého obsahom je:
 • právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby].
 
Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.
 1. Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je:
  • právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  • Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.
  • Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
 • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo,
 • predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.
  • Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.
  • Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).
 
 
 
AKO NÁS KONTAKTOVAŤ V OTÁZKACH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?
V otázke spracúvania osobných údajov a uplatnenia práv Dotknutých osôb sa môžete na Katarína, spol. s r.o. ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť: a) na infolinke VPML: 0911994884; b) poštovej adrese: Katarína, spol. s r.o., Nám. M. Pajdušáka 272, 053 11 Smižany, Slovenská republika; c) e-mailovej adrese: prevadzky@lekaren-snv.sk.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice