Povinné informovanie

Názov subjektu:

KOSIT a.s.

IČO:

36205214

Adresa:

Rastislavova 98, 043 46 Košice

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2019-22403

Certifikát platný do:

23.06.2025

Kamerový informačný systém

KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.
 
Prevádzkovateľom kamerového informačného systému je

KOSIT a.s.

Adresa: Rastislavova 98 Košice 043 46
IČO: 36205214


Kontaktné údaje zodpovednej osoby: osobnyudaj.sk, s.r.o., 02/800 800 80, pravne@osobnyudaj.skÚčel spracúvania osobných údajov
: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

 

Každý vstup do monitorovaného priestoru je pritom označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

 

Kategória príjemcov:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

Príjemca v inom členskom štáte EÚ a EHP: nie je

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: orgány činné v trestnom konaní a súd.

 

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

 

Doba uchovávania: 72 hodín.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

 

Práva dotknutej osoby: ako dotknutá osoba si môžete uplatniť niekoľko práv, najmä

právo na prístup k Vašim údajom alebo právo na výmaz. Viac o jednotlivých právach sa dočítate v záložke „Práva dotknutej osoby“.

Ochrana majetku prevádzkovateľa a tretích osôb

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice