Povinné informovanie

Názov subjektu:

KOSIT a.s.

IČO:

36205214

Adresa:

Rastislavova 98, 043 46 Košice

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2019-22403

Certifikát platný do:

23.06.2025

Centrum environmentálnej výchovy (CEV)

Centrum environmentálnej výchovy (CEV) vzniklo ešte v roku 2007 ako jedna z mnohých aktivít spoločnosti KOSIT a.s. v spolupráci s Nadáciou KOSIT, ktorá má za hlavný cieľ šíriť osvetu v oblasti zodpovednosti k životnému prostrediu a vzdelávaniu žiakov materských, základných a stredných škôl, najmä v oblasti nakladania s odpadmi, pri ich tvorbe, spôsobe triedenia, predchádzaní ich vzniku, možností spracovania s dôrazom na následné materiálové a energetické zhodnocovanie. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu bolo CEV v marci 2020 pre návštevníkov uzatvorené. S cieľom pokračovať vo vzdelávaní mládeže v oblasti environmentálnej výchovy bol v spolupráci so spoločnosťou ewia a.s. pripravený online vzdelávací modul.
 
Spoloční Prevádzkovatelia:  
KOSIT a.s., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214
ewia a.s., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 52071359

Zodpovedná osoba: 
osobnyudaj.sk, s.r.o., 02/800 800 80, pravne@osobnyudaj.sk

Sídlo:
DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Spracúvané osobné údaje:                            
zvukovo-obrazový záznam z online vzdelávacieho kurzu

Účel spracúvania:                                         
vnútorná kontrola kvality výučby a zabezpečenie štandardov vzdelávacieho procesu

Kategórie dotknutých osôb:                          
lektori, študenti, pedagógovia

Právny základ spracúvania:                        
čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Doba uchovania:                                           
osobné údaje sa budú uchovávať po dobu 1 mesiaca od skončenia online kurzu, následne budú vymazané

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám a zverejňovanie:       
osobné údaje sa neposkytujú a nezverejňujú

Cezhraničný prenos:                                    
neuskutočňuje sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:                                     neuskutočňuje sa

Práva dotknutej osoby:
  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
  • právo na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Spoloční prevádzkovatelia majú medzi sebou uzatvorenú dohodu spoločných prevádzkovateľov, v ktorej si vymedzili rozsah povinností a zodpovedností.

Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete aj na webovom sídle www.ewia.sk.
 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice