Povinné informovanie

Slovenský pozemkový fond
Prevádzkovateľ:

Slovenský pozemkový fond

Adresa: Búdková 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81715
IČO: 17335345

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-15639

Zaznamenávanie telefonických hovorov

Za účelom zlepšenia a skvalitnenia našich služieb zaznamenávame všetky prichádzajúce hovory. Konáme tak na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dotknutá osoba má právo tento oprávnený záujem kedykoľvek namietať.

Spracúvané osobné údaje: titul, meno, priezvisko, hlasový záznam

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov
 
Účel spracúvania: zlepšenie a skvalitnenie služieb poskytovaných Slovenským pozemkovým fondom

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby volajúce Slovenskému pozemkovému fondu

Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Doba uchovania: 14 dní

Príjemca: nie je

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám: súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), iný oprávnený subjekt v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane osobných údajov. resp. iným osobitným právnym predpisom
 
cezhraničný prenos: neuskutočňuje sa

automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 0948 296 548

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Diana Šebestová

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice