Povinné informovanie

Názov subjektu:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

17335345

Adresa:

Búdková 36, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-15639

Certifikát platný do:

23.06.2025

Call centrum SPF

V prípade, ak sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvom Call centra, za účelom zlepšenia a skvalitnenia našich služieb bude Váš hovor zaznamenaný. V prípade nahrávania telefonických hovorov na daný účel ste na nahrávanie upozornený prostredníctvom hlášky na začiatku telefonického hovoru. Ak s takýmto nahrávaním nesúhlasíte, máte možnosť v telefonickom hovore ďalej nepokračovať, pričom svoju požiadavku môžete vybaviť osobne na príslušnom centre SPF – https://pozfond.sk/kontakty-spf/centra-podla-druhu-agendy/

Ak na Call centrum voláte z dôvodu preverenia stavu vybavovania Vašej žiadosti, počas telefonického hovoru budete našim zamestnancom vyzvaný na overenie Vašej totožnosti uvedením Vášho mena a priezviska, procesného postavenia a spisovej značky žiadosti. V prípade potreby ďalšieho overenia (napríklad Vášho postavenia v konaní, prípadne zastúpenia vo veci), budete zamestnancom SPF vyzvaný na doplnenie Vašich údajov v písomnej alebo elektronickej podobe. Bez poskytnutia týchto údajov Vám nebudeme vedieť relevantne pomôcť.  

Vyššie uvedené spracovateľské činnosti vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ako dotknutá osoba máte právo tento oprávnený záujem kedykoľvek namietať.

Spracúvané osobné údaje: titul, meno, priezvisko, spisová značka, dátum narodenia, bydlisko, hlasový záznam a ďalšie údaje poskytnuté volajúcim zaznamenané počas telefonického rozhovoru

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov

Účel spracúvania: zlepšenie a skvalitnenie služieb poskytovaných Slovenským pozemkovým fondom; overenie totožnosti volajúceho a priradenie konkrétneho spisu

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby volajúce na Call centrum Slovenského pozemkového fondu

Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Doba uchovávania: 14 dní pokiaľ ide o zvukovú nahrávku; údaje spracúvané na účely overenia totožnosti sa neevidujú ani neuchovávajú, slúžia iba na priradenie konkrétneho spisu k osobe volajúceho

Príjemca: nie je

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám: súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), iný oprávnený subjekt v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane osobných údajov. resp. iným osobitným právnym predpisom

Cezhraničný prenos: neuskutočňuje sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Informácie o Vašich právach nájdete v záložke „Práva dotknutej osoby“

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice