Povinné informovanie

Názov subjektu:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

17335345

Adresa:

Búdková 36, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-15639

Certifikát platný do:

23.06.2025

Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajovJednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a zákon o ochrane osobných údajov stanovujú povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Slovenský pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa zákona vo verejnom záujme a z tejto činnosti mu vznikajú práva a záväzky. Slovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve SR a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve SR a nakladá s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.

V zmysle uvedeného pozemkový fond spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým za účelom:

       -           uspokojovania reštitučných nárokov,

       -           zriaďovania vecných bremien,

       -           prevádzania vlastníctva,

       -           prenajímania nehnuteľností,

       -           vybavovania žiadostí, návrhov a iných podaní,

       -           vydávania stanovísk.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice