Povinné informovanie

Názov subjektu:

PARTNERS poisťovňa, a.s.

IČO:

53831691

Adresa:

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2021-25808

Certifikát platný do:

23.06.2025

Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Informácie k  spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

 

Prevádzkovateľ:                                           PARTNERS poisťovňa, a.s.

Adresa prevádzkovateľa:                           Aupark Tower, Einsteinova 3541/24,
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO:                                                              53831691
DIČ:                                                              2121499941
Telefonický kontakt:                                   +421 2 3222 2999
E-mail:                                                          info@partnerspoistovna.sk                                                    

 

Spoločnosť PARTNERS poisťovňa, a.s., so sídlom: Aupark Tower, Einsteinova 3541/24 Bratislava, 851 01, IČO: 53 831 691, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7242/B (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“ alebo „Poisťovateľ“) dbá od začiatku svojho pôsobenia na trhu na svoje základné hodnoty, ktorými sú profesionalita, spoľahlivosť, kvalita a transparentnosť. Preto všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti. Tieto zásady spracúvania osobných údajov, pripravené s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a  komunikácie s klientmi a ako tieto údaje používame a chránime.

Kto je našou zodpovednou osobou (data protection officer) ?

 

Zaistením ochrany práv dotknutých osôb sme poverili Zodpovednú osobu  (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovom sídle www.partnerspoistovna.sk v sekcii Ochrana osobných údajov zverejnila všetky užitočné a povinné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a/alebo v Zákone a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Informácie o spracúvaní osobných údajov sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: 0940 629 297, e-mailom: pravne@osobnyudaj.sk alebo priamo na webovom sídle externej Zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe v sídle Prevádzkovateľa.

 

Kto je dotknutou osobou ?

 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ vo svojom informačnom systéme.
 
Na účely tohto dokumentu sú dotknutými osobami:

 • fyzické osoby, s ktorými má Prevádzkovateľ v rámci vykonávania poisťovacej činnosti uzavretú poistnú zmluvu alebo na ktorých život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje (ďalej aj ako „klienti“);
 • potencionálni klienti, v prípade ak nedôjde k uzavretiu poistnej zmluvy;
 • zástupcovia klientov (napr. zákonní zástupcovia, splnomocnené osoby);
 • oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“);
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať v súvislosti s vykonávaním poisťovacej činnosti.

 

Aký je vzťah medzi nami a spoločnosťou PARTNERS GROUP SK s.r.o. ?

 

Ako Prevádzkovateľ vykonávame poisťovaciu činnosť pre poistný druh životného poistenia v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o poisťovníctve“).

Za týmto účelom a v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov využíva Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľa samostatného finančného agenta spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o, so sídlom Aupark Tower, Einsteinova 3541/24 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101, IČO: 36 750 701, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 44999/B (ďalej aj ako „SFA“).
SFA vo vzťahu ku klientom Prevádzkovateľa vykonáva nasledovné činnosti:

 
 • predkladá ponuky na uzavretie poistnej zmluvy a vykonáva ďalšie činností smerujúce k uzavretiu alebo k zmene poistnej zmluvy;
 • poskytuje odbornú pomoc, informácie a odporúčania klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia poistnej zmluvy;
 • spolupracuje pri správe poistnej zmluvy;
 • spolupracuje pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi z poistnej zmluvy, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov.

Aký je vzťah medzi nami a podriadenými finančnými agentmi spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o. ?

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o. ako SFA spolupracuje s podriadenými finančnými agentmi (ďalej len ako „PFA“), ktorí sú vo vzťahu k spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o. v právnom postavení sprostredkovateľa.

SFA spracúva osobné údaje klientov prostredníctvom PFA zaregistrovaných v registri Národnej banky Slovenska. SFA uložil PFA rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako má on sám a zaviazala ho povinnosťou mlčanlivosti v zmysle ust. § 79 Zákona. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Aké osobné údaje, na aké účely a na základe akých právnych základov o Vás spracúvame ?

 Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým za účelom uzatvorenia a plnenia poistnej zmluvy, ktorým sa rozumie aj:

 • uzavieranie poistných zmlúv a s tým súvisiace predzmluvné posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy na základe dokladov týkajúcich sa zdravotného stavu dotknutej osoby predložených dotknutou osobou alebo jej zástupcom;
 • správa poistných zmlúv;
 • likvidácia poistných udalostí;
 • poskytovanie plnenia z poistných zmlúv;
 • ochrana a domáhanie sa práv Prevádzkovateľa;
 • dokumentovanie činnosti Poisťovateľa;
 • plnenie povinností a úloh Poisťovateľa podľa zákona o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov (napr. Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a i.). Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou alebo jej zástupcom pre uvedený účel spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie poistnej zmluvy a jej následnú správu.

V prípade klientov spracúvame osobné údaje vždy na konkrétny vopred stanovený účel, pričom každý účel spracúvania si vyžaduje iba niektoré Vaše osobné údaje. Na strane druhej, ak nám nebudú poskytnuté príslušné osobné údaje, ktoré sú na daný účel potrebné, nebudeme Vám schopní poskytnúť príslušnú službu alebo ju budeme schopní poskytnúť iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, čo v konečnom dôsledku nemusí byť pre Vás žiadúce. Niektoré osobné údaje sme povinní o Vás spracúvať aj na základe osobitných predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú z hľadiska povahy služieb, ktoré poskytujeme, pričom ide najmä o nasledovné právne predpisy:

 • zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu: Nariadenie GDPR nám ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol nám bol udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo aby sme spracúvali osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR sme oprávnení spracúvať osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu.
 
Oprávnený záujem na marketingové účely: Oprávnený záujem našej Spoločnosti na spracúvaní Vašich osobných údajov (najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska a e-mail) na marketingové účely (zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov, zasielanie ponúk na produkty a služby ponúkané nami ako aj na produkty a služby spoločností partnerov skupiny) spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania našich produktov a služieb našim aktuálnym a bývalým klientom dochádza k nášmu rozvoju a rastu, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a aktuálnymi klientami v rámci spätnej väzby sme schopní identifikovať, ako naše produkty a služby vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Máme eminentný záujem na tom, aby sme  svojim klientom poskytovali čo najlepšie a najkvalitnejšie produkty a služby, preto je našim oprávneným záujmom, aby sme základné kontaktné údaje našich bývalých a aktuálnych klientov použili na zasielanie informácií o našich produktoch a službách a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich priebežnú spätnú väzbu. Pre naše riadne fungovanie a rozvoj je to takmer nevyhnutné.
 
Identifikačné údaje

Identifikačné údaje, ktorými Vás identifikujeme ako konkrétnu osobu. Spracúvanie uvedených údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu, napríklad pre uzatvorenie poistnej zmluvy alebo plnenia z nej.

 

údaj

Účel

právny základ

titul pred menom, meno, priezvisko, titul za menom, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh, číslo a platnosť dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu, pohlavie, status politicky exponovanej osoby, status osoby s osobitným vzťahom k poisťovni

uzatvorenie poistnej zmluvy, správa poistných zmlúv, likvidácia poistnej udalosti

čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR

 

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje predstavujú údaje, ktoré ste nám oznámili na to, aby sme Vás prostredníctvom nich kontaktovali.

 

údaj

Účel

právny základ

korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

kontaktovanie

čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR

e-mailová adresa, telefónne číslo

marketing (zasielanie newslettrov a dotazníkov spokojnosti)

čl. 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia GDPR

 

Nevyhnutné údaje pre hodnotenie rizika pri vstupe do poistenia

Údaje, ktoré sú nevyhnutné pre hodnotenie rizika pri vstupe do poistenia opisujú Vašu športovú činnosť či zamestnanie/podnikanie. Tieto informácie sa týkajú poistených osôb a sú nevyhnutné pre hodnotenie poistných rizík.

 

údaj

účel

právny základ

vek, ekonomická činnosť, zamestnanie, oblasť podnikania, štát podnikania, športy a rekreačné aktivity, informácia o tom, či je osoba fajčiarom

hodnotenie poistných rizík

čl. 6, ods. 1, písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 

Platobné a transakčné údaje

Platobné údaje sú údaje o tom, z akého účtu platíte poistné a kto je poistníkom, o tom či je poistné platené riadne a včas, údaje o výške dlžného poistného alebo o platobných údajoch príjemcu poistného plnenia. Tieto údaje spracúvame o poistníkovi. Vo vzťahu k poistnému plneniu spracúvame platobné údaje poistených osôb a/alebo oprávnených osôb. Bez týchto údajov sa pri svojej činnosti nezaobídeme.

 

údaj

účel

právny základ

bankový účet, z ktorého je poistné platené, údaj o tom, kto je platcom poistného, údaj o tom či je poistné platené riadne a včas, údaj o prípadnej výške dlžného poistného, údaje o platobných údajoch príjemcu poistného plnenia

uzatvorenie poistnej zmluvy, správa poistných zmlúv, likvidácia poistnej udalosti

čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR

 

 Údaje týkajúce sa zdravotného stavu

Údaje týkajúce sa zdravotného stavu patria medzi citlivé osobné údaje o Vašej osobe a popisujú Váš zdravotný stav. Tieto údaje vyžadujeme buď pred uzatvorením poistnej zmluvy, alebo pri jej zmene, alebo aj v priebehu trvania poistenia, najčastejšie však pri likvidácii poistnej udalosti. Tieto údaje získavame a spracúvame iba u poistených osôb, a to na základe súhlasu, alebo pokiaľ je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

údaj

účel

právny základ

údaje týkajúce sa zdravia, napr. údaje opisujúce aktuálny a predchádzajúci zdravotný stav, údaje o úrazoch, ochoreniach, poskytnutých zdravotných službách, rodinná anamnéza

uzatvorenie poistnej zmluvy, správa poistných zmlúv, likvidácia poistnej udalosti

zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR

údaje týkajúce sa zdravia

zisťovanie informácií o zdravotnom stave klienta od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR

 

Ďalšie údaje týkajúce sa Vašej osoby

Pri našej činnosti spracúvame aj iné údaje, ktoré nie sú vymenované v kategóriách vyššie. Ide o informácie, ktorých spracúvanie je nevyhnutné za účelom uzatvorenia poistnej zmluvy. Môže ísť tiež o údaje, ktoré nám poskytne poistený a/alebo oprávnená osoba pri likvidácii poistnej udalosti, a ktorých konkrétny obsah nemôžeme vopred úplne očakávať. Tieto informácie sa týkajú poistníkov a poistených osôb a sú nevyhnutné najmä pri kontrole klienta podľa právnych predpisov alebo plnenia z uzavretej zmluvy.

 

údaj

účel

právny základ

údaje týkajúce sa osoby poistníka / poisteného, ako napr. finančný príjem, zdroj príjmu, zdroj majetku, požiadavky poistníka

uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy

čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR,

zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Údaje zaznamenané v odkazovej schránke

V prípade, ak sa dovoláte na našu infolinku v čase, kedy Váš hovor nevieme prijať, Váš hovor bude zaznamenaný v odkazovej schránke.

údaj

účel

právny základ

záznam z telefónneho hovoru

odpovedanie na zmeškaný hovor, zlepšenie poskytovaných služieb, kontrola

čl. 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia GDPR,

 


Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:


 • zaisťovniam;
 • udítorom, daňovým poradcom, advokátom, správcom, znalcom, tlmočníkom a predkladateľom v prípade, ak pre nás vykonávajú audítorské, právne alebo poradenské služby;
 • osoby, ktoré pre nás alebo v našom mene poskytujú služby a zabezpečujú činnosti v súvislosti s jeho predmetom podnikania;
 • spolupracovníkom, ktorí nie sú zamestnancami, a ktorí zabezpečujú náš chod a poskytovanie našich služieb, resp. ako sprostredkovatelia pre nás sprostredkúvajú klientov a poskytujú komplexné poradenstvo a servis našim klientom;
 • poskytovateľom IT služieb, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webového sídla;
 • príjemcom, ktorým poskytnutie a/alebo sprístupnenie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov.
 
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj akémukoľvek kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, prokuratúre, súdu, orgánom dohľadu a kontroly, vládnej agentúre, exekútorovi, správcovi konkurznej podstaty, orgánu štátnej správy a/alebo samosprávy, alebo inému príjemcovi, ak sa domnievame, že takéto poskytnutie osobných údajov je:

 • v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, Zákonom alebo Nariadením GDPR; alebo
 • potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej Spoločnosti; alebo
 • potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej Spoločnosti alebo dôležitých záujmov akejkoľvek inej osoby.
Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje spracúvame, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu.

 

rozsah údajov

doba uchovávania

Údaje potrebné na poskytovanie služieb klientom (napr. uzatváranie poistnej zmluvy, správa poistnej zmluvy a pod.)

Po dobu trvania zmluvy a následne ešte počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy (podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve) V prípade iniciovania súdneho konania voči Vám ako dlžníkovi, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne konanie.

Údaje potrebné na plnenie zákonných povinností v oblasti účtovníctva

Po dobu trvania zmluvy a následne ešte počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy (podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) V prípade iniciovania súdneho konania voči Vám ako dlžníkovi, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne konanie.

Údaje potrebné na uplatňovanie právnych nárokov

Po dobu, ktorá je nevyhnutná k uplatňovaniu práv a nárokov našej Spoločnosti, najkratšie po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, najviac však po dobu 10 rokov. V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.

Identifikačné údaje

Po dobu trvania zmluvy a následne ešte počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy (podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve) V prípade iniciovania súdneho konania voči Vám ako dlžníkovi, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne konanie.

Kontaktné údaje

Po dobu, ktorá je nevyhnutná na nadviazanie kontaktu s uvedenými osobami, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania.

Údaje obsiahnuté v bežnej korešpondencii

5 rokov od uzatvorenia spisu.

Dochádza k prenosu Vašich osobných údajov mimo EÚ?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neuskutočňujeme.

Aké máte práva?

Nariadenie GDPR a Zákon Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva:

a) právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je: 

 • právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby;
 • v prípade, že sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie:
 • informáciu o účeloch spracúvania;
 • informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
 • informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
 • ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
 • informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
 • právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia GDPR, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;   
 • právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom
 znamená, že dotknutá osoba má právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musíme však dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

b) právo dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:

 • právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby;
 • právo na doplnenie neúplných osobných údajov dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia dotknutej osoby;

Právo dotknutej osoby na opravu osobných údajov
 znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.


c) právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého obsahom je:

 • právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia GDPR;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia GDPR;
 • právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;

pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia GDPR [t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia GDPR, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia GDPR;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia GDPR znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Právo dotknutej osoby na vymazanie
 osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.d) právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:

 • právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;
 • právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;
 • právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;

Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej spracúvať.


e) právo dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je:

 • právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia GDPR, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;
 • právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje;

Právo
 dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť Prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.f) právo dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov,ktorého obsahom je:
 • právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
 • sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia GDPR alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR, a súčasne;
 • sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne;
 • právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
 • právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;

Právo na prenosnosť údajov
 znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.


g) právo dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:

 • právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia GDPR; 
 • v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia GDPR právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 
 • právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať; 
 • (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií; 
 • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia GDPR, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;

Právo dotknutej osoby namietať
 teda znamená, že ako dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní námietky.


h)
právo dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého obsahom je:

 • právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia GDPR [t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby];

Právo dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním
 znamená, že ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia GDPR, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

V uvedených prípadoch môže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práva podľa článkov 15 až 22 Nariadenia GDPR len ak preukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.


i) právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 Zákona, ktorého obsahom je:

 • právo dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov; 
 • návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní; 
 • predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 Zákona obsahovať:
 • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa;
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo;
 • predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili;
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu;
 • kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28 Zákona, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa;
j) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov:

 

V prípade, ak ste našej Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov (právnym základom na spracúvanie niektorých osobných údajov je súhlas alebo výslovný súhlas), takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Účinnosť a prípadne zmeny zásad o spracúvaní osobných údajov

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú účinné odo dňa 3.2.2023. Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.

 

 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice