Povinné informovanie

Názov subjektu:

Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.

IČO:

53560922

Adresa:

Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2021-26080

Certifikát platný do:

23.06.2025

Registračný systém - žiadosť o vydanie elektronického peňažného prostriedku (doprávná karta)

Registračný systém - žiadosť o vydanie elektronického peňažného prostriedku (doprávná karta)

Účel spracúvania osobných údajov – Evidencia vydaných dopravných kariet (zmluva o preprave).

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov  - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefónne číslo, adresa, e-mail, podpis, číslo OP, číslo karty, informácia o tom, či je osoba študentom a akú školu navštevuje, informácia o tom, či má osoba nad 62 rokov, informácia o tom, či je osoba ZŤP alebo ZŤP-S, alebo držiteľom tzv. Jánskeho plakety.

 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – údaje týkajúce sa zdravia  - informácia o tom, že fyzická osoba spadá do kategórie ZŤP (POZOR, iba v prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá spadá do niektorej z kategórií a zaškrtne, že žiada tento typ karty).

 

Informácie k jednotlivým tipom dopravných kariet sa spracúvajú len po dobu vybavenia žiadosti. Všetky potrebné prílohy, ktoré sa predkladajú na preukázanie príslušnosti k jednotlivému typu karty (napríklad preukaz ZŤP) sa okamžite po vybavení žiadosti likvidujú.

 

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou na základe zmluvy o preprave, zákonní zástupcovia neplnoletých osôb.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – orgány činné v trestnom konaní, súd, oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe zákonnej povinnosti, príjemca - TransData s.r.o., IČO: 35741236.

 

Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov – osobné údaje sú spracúvané po dobu platnosti vydanej karty - po skončení platnosti karty sa údaje likvidujú.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov; ust. § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka, čl. 9 ods. 2 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice