Povinné informovanie

Názov subjektu:

PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.

IČO:

53068351

Adresa:

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2021-25663

Certifikát platný do:

23.06.2025

Privacy Policy

Spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., so sídlom Aupark Tower, Einsteinova 3541/24 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101, Slovenská republika, IČO: 53068351, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7098/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje, a to na účely a na základe právnych základov ako je uvedené nižšie v tomto informačnom memorande. V tomto informačnom memorande nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).
 
Naša Spoločnosť je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že naša Spoločnosť určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

1. Kontaktné údaje našej spoločnosti
 
Obchodné meno: PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Adresa: Aupark Tower, Einsteinova 3541/24 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101, Slovenská republika


Vzťah medzi Prevádzkovateľom a spoločnosťou PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Ako Prevádzkovateľ poskytujeme našim Klientom finančné sprostredkovanie.

Uvedené služby poskytujeme našim Klientom v súlade s ust. § 2 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o finančnom sprostredkovaní“).

Za týmto účelom využíva Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľa samostatného finančného agenta – spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o, so sídlom Aupark Tower, Einsteinova 3541/24 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101, IČO: 36 750 701, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 44999/B (ďalej aj ako „SFA“).

SFA vo vzťahu ku klientom Prevádzkovateľa vykonáva nasledovné činnosti:

 1. predkladá ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvára zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonáva ďalšie činností smerujúce k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 2. poskytuje odbornú pomoc, informácie a odporúčania Klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 3. spolupracuje pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
 4. spolupracuje pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich Klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,

Vzťah medzi Prevádzkovateľom a podriadenými finančnými agentmi spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o. ako SFA spolupracuje s podriadenými finančnými agentmi (ďalej len ako „PFA“), ktorí sú vo vzťahu k spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o. v právnom postavení sprostredkovateľa, a teda vo vzťahu k Prevádzkovateľovi vystupujú v právnom postavení  subsprostredkovateľov.

SFA uložil PFA rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako má on sám a zaviazala ho povinnosťou mlčanlivosti v zmysle ust. § 79 Zákona. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov subsprostredkovateľom, teda PFA.

2. Aké osobné údaje spracúvame

 • Bežné osobné údaje: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje ktoré nám poskytnete vyplnením najmä žiadosťou o vytvorenie účtu, vyplnením formulárov na webstránke našej Spoločnosti alebo inými prostriedkami, pričom ide najmä:
 • - identifikačné údaje (ide najmä o meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, iné údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, číslo klienta, číslo produktu);
 • - kontaktné údaje (najmä adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska, emailová adresa, telefónne číslo);
 • - socio-demografické údaje (najmä vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, informácie o príjme, aktuálne a bývalé povolanie informácie týkajúce sa politicky exponovanej osoby, rizikový profil);
 • - ekonomické údaje (najmä údaje o vlastníckom práve k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, údaje o dlhoch, údaje o investičných aktívach);
 • - transakčné údaje (najmä údaje o transakciách na účtoch, príjemcoch a odosielateľoch);
 • - údaje potrebné na používanie elektronických služieb (najmä IP adresa, údaj o používanom softvéri, prehliadači a zariadení, cookies);
 • - video a audio záznamy (najmä záznamy vyhotovené kamerovými systémami);
 • - iné relevantné údaje (najmä údaje o exekučných konaniach, konkurzných konaniach, osobných bankrotoch, údaje súvisiace s plnením Vašich zmluvných povinností a záväzkov, údaje o vašej platobnej disciplíne).
 • Osobitné kategórie osobných údajov: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje), konkrétne osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. V prípade, ak vznikne požiadavka na spracúvanie aj osobitnej kategórie Vašich osobných údajov, buď si od Vás vyžiadame výslovný súhlas alebo budeme predmetné osobné údaje spracúvať na inom relevantnom právnom základe.

 • Uzatváranie zmlúv elektronickými prostriedkami s použitím biometrického podpisu: Na základe dohody Prevádzkovateľa a klienta môže dôjsť k uzavretiu zmluvy prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré sú spôsobilé zachytiť obsah týchto úkonov, a to najmä zachytením rýchlosti, tlaku, rytmusu, zdvihu, zrýchlenia, tempa, sklonu a pod. vykonaných podpisov zmluvných strán (digitalizovaný vlastnoručný podpis – tzv. BioSign), pričom takáto forma vlastnoručného podpisu je považovaná za písomnú formu v zmysle ust. § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa rozhodnete uzavrieť s nami zmluvu, je právnym základom na takéto spracúvanie Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše biometrické údaje v rozsahu dynamického biometrického podpisu, t. j. dynamické parametre pohybu ruky ako sú rýchlosť, tlak, rytmus, sklon, zdvih, zrýchlenie, tempo a pod., a to na účely uzatvorenia zmluvy.

3. Účely spracúvania osobných údajov (prečo máme vaše osobné údaje) a právne základy na ich spracúvanie (na základe čoho máme vaše osobné údaje)

 • Osobné údaje pre daný účel: Pri poskytovaní našich služieb, spracúvame Vaše osobné údaje vždy na konkrétny vopred stanovený účel, pričom každý účel spracúvania si vyžaduje iba niektoré Vaše osobné údaje. Na strane druhej, ak nám nebudú poskytnuté príslušné osobné údaje, ktoré sú na daný účel potrebné, naša Spoločnosť Vám nebude schopná poskytnúť príslušnú službu alebo bude schopná ju poskytnúť iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, čo v konečnom dôsledku nemusí byť pre Vás žiadúce. Niektoré osobné údaje sme povinní o Vás spracúvať aj na základe osobitných predpisov, ktoré sa na našu Spoločnosť vzťahujú z hľadiska povahy služieb, ktoré naša Spoločnosť poskytuje, pričom ide najmä o nasledovné právne predpisy:
 •  
 • - zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • - zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • - SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi;
 • - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi;
 • - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
 • - zákon 359/2015 Z.z. zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 •  
 • Účely spracúvania a príslušný právny základ: Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov:
 •  

Účel spracúvania:

Právny základ na spracúvanie:

Poskytnutie služieb klientom Spoločnosti – ide o spracúvanie osobných údajov bývalých, aktuálnych a potenciálnych klientov pre účely poskytnutia finančných služieb, ktoré patria medzi hlavné činnosti našej Spoločnosti

Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a v rámci opatrení pred uzatvorením zmluvy

Marketingové účely – ide predovšetkým o zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov, zasielanie ponúk na produkty a služby ponúkané našou Spoločnosťou ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

Oprávnený záujem

 

Účtovné účely – ide o spracúvanie osobných údajov obchodných partnerov a subdodávateľov Spoločnosti, ktoré sú fyzickými osobami, vrátane kontaktných údajov obchodných partnerov a subdodávateľov, pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov

Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a v rámci opatrení pred uzatvorením zmluvy

Uplatňovanie právnych nárokov – ide o spracúvanie osobných údajov pre účely uplatňovania právnych nárokov našej Spoločnosti v súdnych, mimosúdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Identifikačné a kontaktné údaje – ide o základné kontaktné údaje zástupcov právnických osôb a iných fyzických osôb, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov na to určených, od týchto osôb osobne a od iných osôb

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Ochrana majetku a bezpečnosti – spracúvanie osobných údajov klientov ako aj iných dotknutých osôb kamerovými systémami pre účely ochrany majetku našej Spoločnosti, bezpečnosti našej Spoločnosti ako aj bezpečnosti dotknutých osôb vo vnútorných a vonkajších priestoroch našej Spoločnosti

Oprávnený záujem

Black list – ide o spracúvanie osobných údajov právnických osôb a iných fyzických osôb s ktorými Spoločnosť neuzatvorí zmluvný vzťah

Oprávnený záujem

Uzatváranie zmlúv elektronickými prostriedkami s použitím biometrického podpisu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov • Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu: GDPR našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej Spoločnosti udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo aby naša Spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona. Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je naša Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu.
 • Konkrétne účely spracúvania na základe oprávneného záujmu: Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode 1.6 nižšie. Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu konkrétne na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.
 • Oprávnený záujem na marketingové účely: Oprávnený záujem našej Spoločnosti na spracúvaní Vašich osobných údajov (najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska a email) na marketingové účely (zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov, zasielanie ponúk na produkty a služby ponúkané našou Spoločnosťou ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny) spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania služieb a produktov našej Spoločnosti našim aktuálnym a bývalým klientom, sa poskytne rozvoj a rast našej Spoločnosti, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a aktuálnymi klientami v rámci spätnej väzby je naša Spoločnosť schopná identifikovať, ako naše služby a produkty vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša Spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim klientom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie služby a produkty, preto je našim oprávneným záujmom, aby sme základné kontaktné údaje našich bývalých a aktuálnych klientov použili na zasielanie informácií o našich službách a produktoch a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich priebežnú spätnú väzbu. Pre riadne fungovanie a rozvoj našej Spoločnosti je to takmer nevyhnutné, pretože v dnešnej modernej dobe každá spoločnosť pôsobiaca na trhu sa snaží udržať pravidelný kontakt so svojimi klientmi.


4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
 • Zoznam príjemcov osobných údajov: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:
 • - Audítorom a daňovým poradcom v prípade, ak vykonávajú audítorské alebo poradenské služby pre Spoločnosť;
 • - bankám a ich pobočkám v prípade, ak u klienta vznikne požiadavka, aby v súvislosti s našimi službami a produktami, ktoré poskytuje naša Spoločnosť, boli poskytnuté aj služby poskytujúce zo strany bánk (najmä pôžičky, úvery, lízingy);
 • - spolupracovníkom a agentom našej Spoločnosti, ktorí nie sú zamestnancami, a ktorí zabezpečujú chod našej Spoločnosti a poskytovanie služieb našou Spoločnosťou, resp. ako sprostredkovatelia sprostredkúvajú pre našu Spoločnosť klientov a poskytujú komplexné poradenstvo a servis našim klientom (viazaní finanční agenti a samostatní finanční agenti);
 • - poskytovateľom IT služieb, ktorí pre našu Spoločnosť zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky.
 • Orgány štátu a ostatné tretie strany: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj akémukoľvek kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, prokuratúre, súdu, regulátorovi, orgánom dohľadu a kontroly, vládnej agentúre, exekútorovi, správcovi konkurznej podstaty, obci, mestu, vyššiemu územnému celku, ministerstvu, NBÚ, NKÚ, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Finančnému riaditeľstvu SR alebo inému príjemcovi, ak sa naša Spoločnosť domnieva, že takéto poskytnutie osobných údajov je:
 • - v súlade so všeobecne záväzných právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo
 • - to potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej Spoločnosti; alebo
 • - to potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej Spoločnosti alebo dôležitých záujmov akejkoľvek inej osoby.
 
 • Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby: Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.
5. Doba uchovávania osobných údajov

 • Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu.
 • Jednotlivé Vaše osobné údaje uchovávame po nasledovné doby:
 

Účel:

Doba uchovávania:

Poskytnutie služieb klientom Spoločnosti

Po dobu trvania zmluvy a následne ešte počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy (podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve) V prípade iniciovania súdneho konania voči Vám ako dlžníkovi, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne konanie.

Marketingové účely

Po dobu platnosti súhlasu (3 roky) alebo do momentu odvolania súhlasu

 

V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, najdlhšie po dobu 5 rokov

Účtovné účely

Po dobu trvania zmluvy a následne ešte počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy (podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) V prípade iniciovania súdneho konania voči Vám ako dlžníkovi, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne konanie.

Uplatňovanie právnych nárokov

Po dobu, ktorá je nevyhnutná k uplatňovaniu práv a nárokov našej Spoločnosti, najkratšie po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, najviac však po dobu 10 rokov. V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.

Identifikačné a kontaktné údaje

Po dobu, ktorá je nevyhnutná na nadviazanie kontaktu s uvedenými osobami, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania

Black list

Po dobu 5 rokov od ich získania6. Prenos osobných údajov do tretích krajín
 
 • Naša Spoločnosť neuskutočňuje prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Vaše práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov

 • Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva:
 • Právo na prístup: Máte právo od našej Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich naša Spoločnosť získava, kam ich poskytuje, kto iný okrem našej Spoločnosti predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté v tomto informačnom memorande, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete našu Spoločnosť požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám naša Spoločnosť poskytne bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.
 • Právo na opravu: V prípade, ak zistíte, že naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila, prípadne doplnila.
 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, a ktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:
 • - Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo
 • - ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie práv a nárokov našej Spoločnosti); alebo
 • - využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 1.6 nižšie), ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu a naša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov
 • - ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo
 • - aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo
 • - ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.
Je potrebné Vás upozorniť, že aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje (osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

 • - na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
 • - na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
 • - na účely archivácie, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo
 • - na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti.
 •  
 • Právo na obmedzenie spracúvania: V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:
 • - napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov; alebo
 • - pracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
 • - naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo
 • - využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 1.6 nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

 • Právo na prenosnosť: Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe plnenia zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 •  
 • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe, verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.
Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.

 • Spôsob uplatnenia práv: Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie.
 • Právo podať sťažnosť na Úrad: Popri uplatnení vyššie uvedených práv môžete podať na Úrad na ochranu Osobných údajov aj sťažnosť ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov našou Spoločnosťou. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom ostatné údaje nájdete na webstránke: https://dataprotection.gov.sk/
 • Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody, je naša Spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu Vám oznámiť predmetné porušenie ochrany osobných údajov.
8. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • V prípade, ak ste našej Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov (právnym základom na spracúvanie niektorých osobných údajov našou Spoločnosťou je súhlas alebo výslovný súhlas), takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v bode 1 vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
9. Zmeny v tomto informačnom memorande

 • Toto informačné memorandum o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii tohto informačného memoranda o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia na to, aby sme Vás informovali v závislosti od významu zmien, ktoré vykonávame.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice