Povinné informovanie

Názov subjektu:

IMD BRAND s.r.o.

IČO:

51468221

Adresa:

Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18751

Certifikát platný do:

23.06.2025

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Spoločnosť IMD BRAND s.r.o., Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51468221 (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ e-shopu drogériaDomov.sk prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
 
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť na našom webovom sídle v sekcii „O nás – Ochrana osobných údajov“, prípadne telefonicky na: +421 35 / 202 33 33 alebo emailom: eshop@drogeriadomov.sk,  alebo osobne na adrese Turbínová 13, 831 04 Bratislava.
 
Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ
 
IMD BRAND s.r.o.
Turbínová 13
831 04 Bratislava
IČO: 51468221
 
Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje
 
Vaše osobné údaje na účely vybavenia Vašej objednávky a doručenia tovaru k Vám domov poskytujeme za týmto účelom našim obchodným partnerom.
 
Náš zoznam príjemcov tvoria nasledovné subjekty:

Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 313 20 155


3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby – hľadanie si zaujímavého a vhodného zamestnania. Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

a) Registrácia v e-shope – v prípade, ak sa rozhodnete zaregistrovať v našom e-shope, Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe Vami udeleného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

b) Objednávkový formulár – osobné údaje v rozsahu objednávkového formulára spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko takéto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ďalej tiež na účely vzájomnej komunikácie a tiež na plnenie povinností a uplatňovanie práv z tohto zmluvného vzťahu.

c) Zasielanie informácií o novinkách a chystaných akciách – v prípade, že nám udelíte súhlas aj na túto spracovateľskú operáciu, budete od nás dostávať aktuálne informácie o novinkách a chystaných akciách nášho e-shopu.

d) Poskytovanie osobných údajov obchodným partnerom – na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najlepšie služby, najmä umožniť Vám platbu cez internet, prípadne doručiť tovar až k Vám domov, musíme Vaše osobné údaje poskytnúť našim obchodným partnerom. Tieto údaje poskytujeme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je vybaviť Vašu objednávku čo najrýchlejšie a čo najkomfortnejšie pre Vás. Samozrejme, takéto spracúvanie máte právo kedykoľvek namietať.

e) Kontaktný formulár na webovom sídle (ktokoľvek) – v prípade, ak nás budete chcieť kontaktovať cez kontaktný formulár, napísať nám Váš názor, hodnotenie, prípadne riešiť iný vzniknutý problém, môžete sa s nami spojiť a my Vám radi pomôžeme. Za týmto účelom budeme spracúvať Vaše kontaktné osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade pomôcť svojim klientom, ale tiež vybaviť otázky, prípadne žiadosti alebo sťažnosti tretích osôb. Takéto spracúvanie máte právo kedykoľvek namietať.


4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 
V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania spracúvame rôzne kategórie Vašich osobných údajov, konkrétne:

a) Registrácia v e-shope – meno, priezvisko, e-mail, telefón, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, krajina, heslo.

b) Objednávkový formulár – meno a priezvisko, adresa doručenia, e-mail, telefón, spôsob platby, tovar, poznámka k objednávke.

c) Zasielanie informácií o novinkách a chystaných akciách (newsletter) – e-mail.

d) Poskytovanie osobných údajov obchodným partnerom – meno, priezvisko, adresa doručenia.

e) Kontaktný formulár na webovom sídle – meno, e-mail, správa.

5. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
 
Osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy poskytuje klient na čas nevyhnutný na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov, t. j. to po dobu trvania dohody o sprostredkovaní zamestnania, ktorú máte s nami ako klient uzatvorenú, a po jej ukončení po dobu nevyhnutnú na splnenie si vzájomných povinností, a na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy.
 
Osobné údaje spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov budeme spracúvať po dobu 5 rokov. Do tejto doby máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade končiacej doby spracúvania údajov realizujme kontakt písomnou formou alebo prostredníctvom elektronickej pošty, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. V prípade neudelenia súhlasu pri obnovovaní a predlžovaní účelu spracúvania, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, Vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať – t. zn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov a fyzické kópie zoskartujeme.
 
Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt alebo podnet, alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt s Vami, sú po vybavení bezodkladne vymazané.
 
Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

- zanikli všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo
- zanikli všetky Vaše záväzky voči Prevádzkovateľovi; a/alebo
- boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a Prevádzkovateľom ; a/alebo
- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
- a súčasne netrvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti Prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme Vás o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu Vám poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad Vašimi osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.
V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

6. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

8. Práva a povinnosti zákazníka a poskytovateľ služieb

Klient je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Klient sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (napríklad meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Svoje práva ako dotknutá osoba si môžete uplatniť:
- Osobne alebo písomne na kontaktom mieste prevádzkovateľa IMD BRAND s.r.o., so sídlom Turbínová 13, 831 04 Bratislava, IČO: 51468221;
- Prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 35 / 202 33 33 alebo emailom: eshop@drogeriadomov.sk.

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe priznáva práva, o ktorých sa dočítate v záložke "Práva dotknutej osoby".

9.
Zabezpečenie webového sídla

Naše webové sídlo používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice